Pocit boje není Božským pocitem

Pocit boje není Božským pocitem

Dvě síly, formující tento vesmír, které napohled vypadají jako protikladné, se ve skutečnosti jenom účastní realizace Záměru Stvořitele pro tento vesmír.

Jedna síla, která napomáhá projevu iluze, vytváření projevených světů. A druhá síla, která napomáhá návratu tohoto projeveného světa do původního stavu Neprojeveného Vševědění.

V první etapě rozvinutí vesmíru se ta síla, která způsobuje stvoření iluze, setkává s odporem té síly, která se snaží zachovat prvopočáteční klid.

Když tento vesmír projde kritickým bodem, síly si vymění role, a odpor vychází ze strany té síly, která se snaží zachránit iluzi.

Jsou to dvě síly, které se v různých světonázorových systémech nazývaly jako Jang a Jin, mužský a ženský princip, síly dobra a zla.

A vy vidíte, že obě tyto síly jsou nezbytnou součástí Záměru Stvořitele. Ony se navzájem doplňují, a čím větší hustotu má svět, tím větší měrou se projevuje nepřátelství mezi těmito dvěma silami.

A čím je svět jemnohmotnější, tím je součinnost mezi těmito dvěma základními silami vesmíru harmoničtější.

Překonání zdánlivého nepřátelství těchto dvou sil uvnitř vašeho vědomí je hlavní částí námi předávaného Učení.

Pocit boje není Božským pocitem. Je vlastní pouze hmotným světům. A toto pojetí významu bitvy na Nebi, které se předává v mnohých učeních, má úplně jiný smysl. Tento smysl je různý v závislosti na úrovni, kterou má vědomí bytostí v průběhu evoluce.

Byla etapa, ve které bylo přípustné chápat tuto bitvu jako boj mezi anděly na Nebi. Odpovídalo to úrovni vědomí lidstva v této době.

Teď přišel okamžik, kdy je potřeba změnit ve vašem vědomí tuto představu rvoucích se andělů a nahradit ji součinností dvou protichůdných sil tohoto vesmíru.

Čím blíže k Pravdě budete posuzovat součinnost těchto dvou sil, tím méně bolestný bude pro vás přechod vaší planety na novou úroveň chápání Božské Pravdy.

Správné chápání v tomto světě probíhající bitvy vás zbaví spousty chyb na duchovní cestě, spojených s touhou bránit vaše chápání pravdy silou.

Můžete hlásat Pravdu, ale nesmíte bojovat s každým, kdo, dle vašeho názoru, chápe tuto Pravdu nesprávně a pouze na základě vašeho úsudku zaslouží potrestání a soud.

Dovolte soudit těm, kterým to přísluší. Nesnažte se soudit vaším lidským rozumem ty věci, které ještě nejsou vašemu chápání přístupné.

Buďte v Míru, ochraňujte pocit Lásky a Harmonie, a všechno ostatní přijde samo.

Přišel jsem právě proto, abych vám dal toto důležité Učení. A doufám, že jste mě pochopili