Potřebujeme Vaši pomoc

 

Pallas Athéna

22. prosince 2009

 

JÁ JSEM Pallas Athéna, která přišla k vám. Od našeho posledního setkání uplynulo několik let.  JÁ JSEM velmi zřídka komunikuji s nevznešeným lidstvem.

Dnes však přišel čas, kdy s vámi mohu pohovořit. Ne proto, že by to bylo nutné a přišla jsem na řadu, ale proto, že mám co vám říci. Sloužím Božské Pravdě, a doufám, že vám předám část své oddanosti Božské Pravdě.

Ve vašem životě je něco víc než to, co vás obklopuje ve fyzické rovině. A stupeň rozvoje společnosti a úroveň jejího kolektivního vědomí je nakonec určena tím, jak se v této společnosti zachází s věčnými, trvalými hodnotami. Je ve vašich životech něco, co je nepomíjivé. Například krása, Láska, harmonie, klid... A k řadě těchto trvalých hodnot patří Božská Pravda.

Ve všech dobách lidé různým způsobem chápali a chovali se k Božské Pravdě. Byly doby úpadku, podobné těm časům, kterými procházíte vy teď, kdy lidé zapomínali na Boha, na nepomíjivé cennosti. Byly doby rozkvětu, kdy se rodilo umění a lidé znovu nalézali velikost ducha, který přebýval v nich samých.

Tak tomu bylo před mnoha tisíci lety v zemi, kde mne uctívali jako Bohyni. Viděla jsem dobu rozkvětu té země. V té době mi stavěli chrámy a horlivě mě uctívali. Pak ale vše začalo upadat.

Ti nemnozí, kteří dál chránili oddanost Božské Pravdě, nebyli už uctíváni ve společnosti. Společnost začala následovat vzory ne zrovna nejlepšího chování. A tyto vzory, které začaly převládat ve společnosti, vedly k úpadku kdysi mocné země.

Tak je to i ve vašem světě. Situaci ale komplikuje fakt, že díky rychlé komunikaci a velkému rozvoji kontaktů mezi zeměmi se po určité době šíří po celém světě ty vzory, které si získávají vědomí v jedné či několika zemích.

A je velmi smutné, že tak velké úspěchy v rozvoji komunikace jsou používány lidskou komunitou nikoliv pro rozvoj ducha, ale pro rozvoj těla a celého průmyslu, který uspokojuje tělo.

Společnost, která nectí proroky, společnost, která nenásleduje Věčnou Pravdu, je odsouzena k postupnému úpadku a zániku.

 Vím, o čem povídám. A jako členka Karmické Rady jsem velmi znepokojena situací na planetě. Jak vidíme, na každý věčný, Božský vzor v jakékoli oblasti lidské činnosti, ať se dotknete čehokoli, existuje sto nebožských vzorů a projevů.

Jsem zarmoucená. A můj smutek nezná hranic. Existují metody, které umožňují regulovat procesy probíhající ve společnosti. A používáme je. Avšak není smutné jen to, že se ve vaší společnosti odehrávají tyto věci, které snižují úroveň vědomí,  smutné je to, že velmi mnoho jasných duší s vroucími srdci, které směřují do vtělení, aby splnily úkoly Světla, se na své životní pouti setkávají s tolika pokušeními, že je nemohou překonat. Truchlím nad mnohými dušemi, které jsem znala osobně a ochraňovala jsem je. Doprovázela jsem je do vtělení s požehnáním. A jaký byl můj zármutek, když jsem zjistila, že byly tyto duše pro evoluci navždy ztraceny nebo jsou na úplném dně života a nemají možnost se osvobodit s bažiny, která je obklopuje. To je to, co mne zarmucuje.

Dnes jsem přišla, abych se obrátila na ty duše, které vyznávají Božskou Pravdu. Pro Božskou Pravdu neexistují žádné náboženské hranice ani národnostní překážky. Ti lidé, kteří vyznávají Božskou Pravdu ve svých srdcích, jsou v mnoha zemích po celé zeměkouli. K vám se dnes obracím.

Ještě je čas a vy můžete něco udělat proto, aby co nejvíce světlých duší bylo spaseno z rozbouřených vod života a z pekelného plamene, který se rozněcuje tam i onde na Zemi a pohlcuje nevinné duše.

Prosím vás, abyste prosákli svět dokonalými, Božskými vzory, které se vztahují k různým druhům umění. Prosím vás, abyste učinili vše, co je v vašich silách, aby mládež získala představu o kráse.

Ó, Já, Bohyně Pravdy, klekám před vámi na kolenech. Já nemohu učinit to, co můžete učinit vy, ti, kdo se dnes nacházíte ve vtělení. Žádám vás, abyste udělali vše, co je ve vašich silách.

(Pauza)

Teď, když se čas i energie, které mi byl povoleny pro předání mého poslání, chýlí ke konci, považuji za svou povinnost vám říci, že současné zasedání Karmické Rady bylo velmi náročné. A nebyli jsme schopni přesvědčit Nejvyšší radu vesmíru, aby nám dala ještě potřebné množství energie pro udržení rovnováhy na planetě. Prosím, nemějte za těžké, věnovat čas, který zbývá do konce roku, modlitební praxi. Potřebujeme energii, abychom mohli zacelit díry, které se tam i onde vyskytují na jemnohmotnem těle planety Země. Potřebujeme vaší pomoc.

Zřídka přicházím s Poselstvími. Teď tak činím, protože musím využít tuto poslední šanci.

 

JÁ JSEM Pallas Athéna s Nadějí na vás.

                                                                         *    *