Potřebujeme Vaši pomoc

 

Pallas Athéna

22. prosince roku 2009

 

JÁ JSEM Pallas Athéna, která k Vám přicházím. Od našeho posledního setkání uplynulo několik let.  JÁ SE mimořádně zřídka setkávám s nevznešeným lidstvem.

 

Dnes však přišel čas, kdy s Vámi mohu pohovořit. Ne proto, že by to bylo nutné a přišla jsem na řadu, ale proto, že mám co Vám říci. Sloužím Božské Pravdě, a doufám, že Vám předám trochu své věrnosti Božské Pravdě.

 

Ve Vašem životě je něco většího, co Vás ve fyzickém světě obklopuje. Stupeň vývoje společnosti a jejího společného vědomí je určena, s konečným výsledkem, tím, jak se v dané společnosti chovají k věčným, nepomíjivým cennostem. Ve Vašich životech je to, co je nepomíjivé. Například krása, Láska, harmonie, mír… A k těmto nepomíjivým cennostem se řadí i Božská Pravda.

 

Ve všech dobách lidé různým způsobem chápali a chovali se k Božské Pravdě. Byly doby úpadku, podobné těm časům, kterými procházíte Vy teď, kdy lidé zapomínali na Boha, na nepomíjivé cennosti. Byly doby rozkvětu, kdy se rodilo umění a lidé znovu nalézali velikost ducha, který přebýval v nich samých.

 

Tak tomu bylo před mnoha tisíci lety v zemi, kde mne uctívali jako Bohyni. Viděla jsem dobu rozkvětu té země. V té době mi stavěli chrámy a horlivě mě uctívali. Pak ale vše začalo upadat.

 

Ti nemnozí, kteří dál chránili oddanost Božské Pravdě, nebyli už respektováni ve společnosti. Společnost začala následovat vzory ne zrovna nejlepšího chování. Faktory, které začaly ve společnosti převládat, přivedly kdysi mocnou zemi k úpadku.

 

Stejně je tomu ve Vašem světě. Situace je však o to složitější, že pomoci médií a velkého rozvoje spojení mezi státy, ty faktory, které okupují vědomí v jedné či více zemích, se za nějaký čas rozšíří do celého světa.

 

Je velice smutné, že jsou takové velké úspěchy v oblasti rozvoje komunikací lidstvem využívány nikoliv v souladu s rozvojem ducha, ale pro rozvoj těla a veškerého průmyslu, který oblažuje tělo.

 

Společnost, která si neváží proroků, společnost, která nenásleduje Věčnou Pravdu je společnost určená k postupnému úpadku a vymření.

 

Vím, co Vám říkám. A jakožto členka Karmické Rady, jsem velice zneklidněná situací, která vznikla na planetě. Jak to vidíme, na každý věčný Božský faktor ve všech oblastech lidského konání, ať se podívám kamkoliv, je sto bezbožných faktorů a projevů.

 

Jsem zarmoucená a můj smutek nezná hranic. Jsou metody, které umožňují regulovat procesy, ke kterým ve společnosti dochází. My je používáme. Avšak není smutné jen to, že se ve Vaší společnosti odehrávají tyto věci, které snižují úroveň vědomí, rmoutí mne, že velmi mnoho jasných duší s vroucími srdci, které směřují do vtělení, aby splnily úkoly Světla, se na své životní pouti setkávají s tolika pokušeními, že je nelze překonat. Truchlím nad mnohými dušemi, které jsem znala osobně a ochraňovala jsem je. Doprovázela jsem je do vtělení s požehnáním. A jaký byl můj zármutek, když jsem zjistila, že byly tyto duše pro evoluci navždy ztraceny nebo jsou na úplném dně života a nemají možnost se osvobodit s bažiny, která je obklopuje. To je to, co mne zarmucuje.

 

Dnes jsem přišla, abych se obrátila na ty duše, které vyznávají Božskou Pravdu. Pro Božskou Pravdu neexistují žádné náboženské hranice ani národnostní překážky. Ti lidé, kteří vyznávají Božskou Pravdu ve svých srdcích, jsou v mnoha zemích po celé zeměkouli. K Vám se dnes obracím.

 

Ještě je čas a Vy můžete něco udělat proto, aby co nejvíce jasných duší bylo spaseno z rozbouřených vod života a z pekelného plamene, který se rozněcuje tam i onde na Zemi a pohlcuje nevinné duše.

 

Prosím Vás, abyste prosákli svět dokonalými, Božskými znázorněními, které spadají do různých druhů umění. Prosím Vás, abyste učinili vše, co na Vás záleží, aby mládež získala představu o kráse.

 

Ó, Já jsem Bohyně Pravdy, klekám před Vámi na kolenech. Já nemohu učinit to, co můžete učinit VY, ti, kdo se dnes nacházíte ve vtělení. Žádám Vás, abyste vykonali vše, co je ve Vašich silách.

 

(Pauza)

 

Teď, když se čas i energie, které mi byl povoleny pro předání mého poslání, chýlí ke konci, myslím, že jsem Vám dlužna povědět o tom, že současné zasedání Karmické Správy bylo velmi náročné. Nemůžeme přesvědčit Nejvyšší radu vesmíru, aby nám, bude-li nutné, dala ještě potřebné množství energie pro udržení rovnováhy na planetě. Prosím, nemějte za těžké, věnovat čas, který zbývá do konce roku, modlitební aktivitě. Potřebujeme energii, abychom mohli zacelit díry, které se tam i onde vyskytují na jemnohmotnem těle planety Země. Potřebujeme Vaší pomoc.

 

Zřídka přicházím s poselstvími. Teď tak činím, protože musím využít tuto poslední šanci.

 

JÁ JSEM Pallas Athéna s nadějí ve Vás.