Pravda, Bůh, Láska jsou uvnitř vás

Milovaný Ježíš
3. ledna 2009


JÁ JSEM Ježíš, který k vám přišel pro poučení.

Přišel jsem v tento den rozptýlit některé vaše názory a přesvědčení týkající se mně a toho Učení, které jsem přinesl světu před 2000 lety.

Od předání tohoto mého Učení uplynula krátká doba na kosmické poměry. Avšak ta zkreslení, která byla zavedena mnoha lidmi, natolik změnila původní význam, že já sám těžko někdy odhaduji smysl těch frází, které zůstaly v zaznamenané podobě v knihách Evangelia.

Moje zvěstování bylo mnohem širší než výklad, který se moji učedníci mohli naučit a zaznamenat. Následní zdokonalovatelé textů přispívali ke zkreslování stále více. Mnozí z nich upřímně chtěli lépe sdělit obsah, samozřejmě podle jejich rozumu. Mnoho ustanovení Učení, které jsem poskytl, nezapadalo do koncepce ostatních a byla tiše stažena. Proto, pouhé tři sta let po mém odchodu z fyzické roviny, jste obdrželi Učení, které jen vzdáleně připomíná skutečné Učení, které jsem vám dal. Pro srovnání můžu uvést příklad svíčky a slunce. V tomto poměru zůstala v současném křesťanství podstata Učení, které jsem poskytl.

Ale základ byl položen. A Božská příležitost, která byla dána skrze mne, přispěla k tomu, že Učení se ukázalo být tak životaschopné, že mnoho hledajících srdcí po staletí nacházelo v tomto Učení klid a mír. Blahodárnost Učení nebyla přenášena ani tak prostřednictvím samotných textů Evangelia, ale skrze ty předměty, obrazy, které jsme nasytili svou přítomností. A pak ožíval na ikoně můj obraz a obraz Panny Marie.

A prostřednictvím našich tváří se mnoho hledajících lidí mohlo přímo připojit k naší přítomnosti a přímo čerpat Božskou milost pomocí našeho obrazu jako průvodce ve fyzické rovině.

Ti starci, kteří odcházeli do poustevny hledat Boha, našli ho v tichosti svého srdce. A milost, stálý společník Božských zjevení, je navštěvovala v nejtemnějších zimních večerech a nocich.

A úsvit jejich vědomí umožnil po staletí udržet základy našeho Učení v myslích lidí. A tyto základy byly přenášeny přímo ze srdce starců do srdcí těch, kteří k nim přicházeli a hledali klid duše.

Mnozí ve světě toužili v srdcích. A teď hodně lidí touží po pravé Víře. A hodně lidí potřebuje pomoc.

Používáme jakýkoliv fokus na fyzické rovině, abychom projevili svou přítomnost a dali klid těm srdcím, která jsou tak zdrcená a cítí svou nevýhodu a chudobu v nepřítomnosti skutečné Víry, že se jim Božská příležitost otevírá v úsměvu Panny Marie, v praskání svíček v kostele.

Když můžeme, dáváme pro žíznivé maximum toho, co je možné. A nejsme zmateni ani zkreslením Učení, ani církevními rituály. Přes to vše můžeme podat pomocnou ruku těm srdcím, která potřebují naši pomoc.

Mnoho lidí přichází do kostela. A my jim dáváme klid. Jiní lidé hledají svou zvláštní cestu mimo církev a my jim dáváme.

Nezáleží na tom, jakou cestou lidé kráčejí. Důležité je, jaká je kvalita jejich srdce a stupeň jejich Víry. A najdou nás dokonce i v poušti.

Nejhorší je, když lidé ztratí víru nebo začnou používat Božské zaměření  jiných lidí, aby získali něco pro sebe nebo dosáhli osobních cílů.

Tehdy, když jsem přicházel, mluvil jsem právě o tom Mluvil jsem o pokrytectví zákoníků a farizeů, kteří pod dobrotou a moudrými slovy z písem vykonávají své temné skutky a po večerech si třou ruce radostí, že se jim podařilo získat další úplatek od nevinných ovcí.

Já a všichni Boží poslové jsme se vždy bouřili proti pokrytectví. Božská Pravda je jednoduchá. Božská Láska je otevřená všem. Všechno leží na povrchu, a za získání Božské Moudrosti není třeba platit peníze. Bůh dává všem všechno zadarmo.

Stačí jen najít úzkou pěšinu, která vás vede k Božskému vrcholu mezi tisíci cestami a dálnicemi, které vedou do slepé uličky.

Musíte pochopit, že pravá Víra nemá nic společného s rituály a obřady. Pravá Víra je ve vašich srdcích. A Bůh žije ve vašich srdcích. A pro ty lidi, kteří poznali skutečného Boha, který přebývá v srdci, není rozdílu, do kterého chrámu  se jít modlit.

Nezáleží na tom, zda jdete do buddhistické pagody, do křesťanského kostela, do synagogy, do mešity nebo do modlitebny. Pokud jdete tam k Bohu, najdete ho všude.

A pokud jdete s prázdným srdcem, nenajdete Boha nikde.

Mechanické opakování rituálů a modliteb bez upřímnosti a vnitřní Víry vám nepomůže. Můžete se modlit tisíc let, ale pokud budete zároveň chtít ublížit bližnímu, pak je groš cena za vaši modlitbu a vaše úsilí.

Žádná Víra nemůže ospravedlnit zločiny, které pácháte ve jménu Boha.

Žádám vás, abyste pečlivě zvážili moje dnešní slova. Já soucítím s těmi lidmi, kteří hledají Boha, ale nemohou ho najít. A mnoho je těch, kteří používají jejich upřímnou snahu k osobnímu prospěchu.

Celý kořen problému víry spočívá ve vašich srdcích. A můžete najít naprosto věrné a oddané služebníky Boha v každém náboženství na světě. A můžete tam najít i ty, kteří pod rouškou služby Bohu slouží svému egu, ďáblu, který ovládl jejich srdce.

Přišel jsem vám připomenout, že Pravda, Bůh, Láska nejsou vně vás. Oni jsou uvnitř vás. A my vám pomůžeme objevit toto bohatství ve vašich srdcích. Žádejte nás o pomoc. Obracejte se k nám s výzvami a modlitbami. Upřímné volání je schopné dosáhnout jakéhokoli Mistra a my nemůžeme vám  neodpovědět, protože odpovědět na toto volání je naší službou a naší svatou povinností.

JÁ JSEM Ježíš.