Přijměte dar tohoto poselství do svého srdce

 

Gautama Buddha
2. ledna 2010

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

Dnes jsem přišel, abych ve vašem vědomí posílil ty pravdy, které jak doufám, budou užitečné pro vás i váš další rozvoj, i pro váš každodenní život.

Kolik času věnujeme našemu poslání. Já sám s údivem zjišťuji, že se máloco mění na fyzické úrovni i ve vašem vědomí.

A víte proč? Protože iluze je silná. Je tak silná, že jakékoliv naše znalosti a Učení při kontaktu s iluzí vašeho světa prohrávají a iluze nabývá ve vaší mysli převahu.

Nemůžete v sobě posílit zaměření se na Pravdu. Nemůžete najít opěrný bod, spoléhat se na něj a přitom být schopní jednat v iluzi a současně se řídit vyššími principy bytí.

Já se spoléhám na svou zkušenost se ztělesněním prince Siddchartcha.

Ano, věnoval jsem mnoho let tomu, abych nalezl Pravdu. Dospěl jsem k osvícení mysli  skrze milost Boží  a díky  Vyšší moci tohoto vesmíru.

Získal jsem dar vidění a dar odlišit realitu od iluze. Nabyl jsem poznání, jehož pomocí může každý postupovat mou cestou a dosáhnout tak také osvícení.

Stalo se to před více než 2500 lety. Vidíte kolem sebe mnoho osvícených Buddhů?

Ano, já vím, že Bůh po celou dobu obdarovával Zemi svými svatými a služebníky.  Byli to jednotlivci. Ne více než několik osobností během století.

Ne vždycky tomu tak bylo. Země zažila lepší časy. Nyní, když je mé poznání na úrovni Vznešeného Mistra, vidím jasně ten okamžik, kdy lidstvo začalo sklouzávat dolů a přitom se řídit temnými projevy své podstaty.

A v současnosti, když by se zdálo, že pokrok ovlivňuje veškeré oblasti života jednotlivce, nedotknul se jediné oblasti: vztahu člověka k Vyššímu světu. V této oblasti je všechno stále zaplaveno nejrůznějšími absurdními   projevy lidské představivosti. A mnozí bezohlední lidé učinili ze své profese nebo koníčků prostředek řízení a manipulace s mnohými hledači pravdy, stahují je do svých sítí, a ve skutečnosti ničí jejich duše.

Nicméně, bez zavedení pořádku v této oblasti není možné dosáhnout kvalitního působení kosmických zákonů ve všech ostatních sférách. Existuje hlavní sféra činnosti člověka - Vyšší sféra. Všechny ostatní oblasti lidské činnosti jsou na této sféře závislé a podřizují se jí.

Je to  - zákon, a vždy to tak bylo. Proto úroveň vaší Víry, oddanosti a čistota vašich vnitřních motivů řídí všechny stránky vašeho života.

Veškeré masové sdělovací prostředky budou zaplaveny nekvalitními příklady a vědomými nechutnostmi do té doby, dokud nebude nastolený pořádek v této vyšší oblasti lidské činnosti: v oblasti vzájemných vztahů mezi člověkem a Bohem, mezi člověkem a Vyššími světy.

Může se vám zdát, že vás nabádám, abyste chodili po chrámech a kostelích a hledali tam vaši spásu.  Ve skutečnosti je Víra vaší vnitřní kvalitou a nezávisí na počtu chrámů, které navštěvujete.

Už v době svého nejslavnějšího ztělesnění  jsem pochopil, že se lidé těžko vyrovnávají  s iluzí, která je obklopuje. A to se podaří několika jednotlivcům v průběhu několika století.

A právě toto mně přimělo, abych se o svou zkušenost podělil s ostatními lidmi. Díky milosti Nebes, mému královskému původu a také díky tomu, že jsem žil v Indii, v zemi, kde si váží duchovních úspěchů, jsem rychle získal popularitu. Zaměřil jsem své působení na to, abych mohl sdílet svou zkušenost s co největším počtem lidí. Pochopil jsem, že mnozí z nich nebyli schopni přijmout pravdy, kterým jsem je učil. Přesto jsem viděl jejich obětavost, jejich očekávání a uvědomil jsem si, že v tomto ztělesnění nemohou dosáhnout osvícení, ale jejich zkušenost se nemůže ztratit.  Ta zůstane v jejich kauzálním těle a  když to nadpozemská příležitost dovolí, může se projevit. 

Sděluji vám to všechno v naději, že toto moje poselství si přečtou mí žáci. Obracím se v prvé řadě na vás. Přijměte dar tohoto poselství do svého srdce. Nechť vaše srdce přijme toto mé poselství. A možná si vzpomenete na to období učení, kdy jsem vás osobně učil.

Neměl jsem rád velká shromáždění. Když je přítomno velké množství lidí, je velmi těžké dostat se do jejich srdcí. Protože jejich aury jsou ovlivňovány těmi, kteří sedí vedle, a Učení se přes mnohé aury láme. Je složité předvídat výsledek takové výuky. 

Rád jsem vyučoval tak nenápadně, že student ani nevnímal, že probíhá proces výuky. Vyučoval jsem na příkladu každodenních záležitostí. A vždy jsem hovořil o tom, jak správně nasměrovat svoji energie, aby se výsledky libovolné činnost projevily nejen ve fyzické oblasti, ale aby zkušenost z lidského konání zůstávala s člověkem navždy v jeho vyšším těle.

Tento proces učení je mnohem efektivnější. A já jsem získal výsledky, které předčily všechna očekávání. Jedinou podmínkou bylo, aby studenti přijímali mé pokyny jako pokyny Učitele, který jim chce pomoci a ne jako požadavky a výtky.

Vztah člověka k jednomu a témuž sdělení  určoval efektivitu učení. A pokud člověk přijímal moje sdělení s láskou a přáním, že je splní nejlepším možným způsobem, tak přímo před očima se zdokonaloval a rozkvétal.

Ti, kdož veřejně předstírali, že souhlasí s mým učením, ale přitom si ve skrytu duše mysleli, že nemám pravdu a že není třeba věnovat mým slovům nebo poznámkám více pozornosti, tak ti po určité době znervózněli, zneklidněli a opouštěli mou komunitu. Nebránil jsem jim. Protože není možné učit člověka čemukoliv, pokud on sám se nechce učit. 

Hovořil jsem dnes o příkladu z mého pozemského života. Pouze jeden příklad. Ale souhlasíte, že většina z vás se trápí tím, že se nemůžete řídit tím učením, které vám dává Život.

Každý z vás má za svého učitele Život. To, jaký máte vztah ke všem problémům a situacím, které se objevují ve vašem životě, vás může během vývoje libovolně posunovat dopředu nebo dozadu.

Mnoho vašich vnitřních problémů by se mohlo vyřešit, pokud byste naslouchali radám, které dostáváte od skutečného Učitele na fyzické úrovni. Doufám, že přijde zlatá doba, kdy budou dostupná ztělesnění Mistrů  Šambaly. Tato doba může přijít a poskytnout vám bezprostřední učení.

Využíváme v současné době institut poselství  z toho důvodu, abyste mohli jednoduše ochránit směr vašich životů.  Pro mnohé z vás jsou tyto naše pokyny střelkou kompasu, podle které máte možnost nasměrovat svůj život. I to je velmi důležitá práce. A mnohé duše mají možnost získat životní orientaci.

Byl jsem s tebou dnes odpoledne.  JÁ JSEM Gautama Buddha.