Růženec Odpovědnosti

 
 
Růženec Odpovědnosti [1]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.

 

Vyznání Víry

Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země,
Který přebývá ve veškerém Životě.
Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona,
a v pokoře se podřizuji Moudrosti Jeho Zákona.
Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi.
Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého Ducha.
Amen!

 

Otče náš [2]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého:

 Neboť Tvé je Království i moc i sláva navěky.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské 

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Vzpomeňte si na závazky,
které jste přijali před inkarnací

 

Otče náš

 

1. Přicházíme proto, abychom si popovídali s lidstvem Země, a pokaždé se náš příchod stává pro vaše vědomí stále více a více přirozenější, jak východ a západ slunce.

 

Zdrávas Maria

2. Přicházíme a skrze náš příchod se mění situace na planetě Zemi. Protože čím dál větší počet jedinců může mít přístup k těmto diktátům a užívat si nektaru Božské energie, který je v nich je obsažen.

 

Zdrávas Maria

3. Teď jsem přišel, abych vám znovu připomněl ty změny, které se musí stát čím dál více a více rozhodnější. 

 

Zdrávas Maria

4. Neskrývám, že od každého z vás, kdo  tyto diktáty čte, závisí, jakým tempem tyto změny budou probíhat. Protože vše, co souvisí s vaším fyzickým světem, veškeré změny ve vašem světě probíhají pouze díky změně vašeho vědomí.

 

Zdrávas Maria

5. Dám vám nějaké pokyny a nevelké Učení, které vám pomohou ve změně vašeho vědomí. Pokaždé přicházím s velkým vzrušením a zažívám chvění v srdci, když mám možnost mluvit k vám, těm, kteří jste nyní vtělení.

 

Zdrávas Maria 

6. Děti moje, neuvědomujete si a nemůžete plně uvědomit celou zodpovědnost, která leží na vašich ramenou.

 

Zdrávas Maria 

7. Zcela nedávno, před tím než jste přišli do inkarnace, velmi mnoho z vás absolvovalo velkou přípravu a školení v éterických příbytcích. Byly vybrány nejlepší duše pro inkarnaci v této složité době.

 

Zdrávas Maria

8. Proto je velmi bolestivé sledovat, jak tyto duše jež přijali vtělení, dovolili iluzi ovládnout jejich vědomí natolik, že zapomněli nejen na to, proč přišli ve vtělení, ale oni zapomněli vůbec o Bohu a ztratili ve svém srdci nejen Božské vzorky, ale i morální orientační body.

 

Zdrávas Maria

9. Je bolestné si to uvědomit, ale je ještě bolestnější sledovat, jak tyto duše procházejí přechodem a znovu se dostávají do jemnohmotné roviny. Srdce krvácí, když vidím utrpení těch duší. Když závoj spadne z jejich oči a před nimi se otevírá ten plán, pro který přišli ve vtělení a který oni nesplnili, pak stres, získaný takovými dušemi, lze porovnat s nejděsivějším stresem, který může prožít duše, když je v inkarnaci .A tento stres je těžkým břemenem, které dolehlo na duši.

 

Zdrávas Maria 

10. Je zapotřebí úsilí velkého množství andělů, kteří jsou povoláni k uzdravení duší mezi inkarnacemi, aby připravily takovou duše a znovu se stala schopnou ztělesnit na Zemi. Pokud by jste se chovali k sobě navzájem alespoň tisícinou podílu té lásky a péče, kterou vaše duše dostává v období mezi vtělením v éterických oktávách Světla, pak by se svět změnil k nepoznání během velmi krátké doby.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Změňte svůj postoj k lidem kolem vás

 

Otče náš

 

1. To, co se od vás vyžaduje, je změnit váš postoj k lidem kolem vás.

 

Zdrávas Maria 

2. Pokud jste stará duše, která přišla do inkarnace, pro osvícení méně pokročilých bratrů a sester, vzpomeňte si na své povinnosti a závazky, které jste přijali před inkarnací.

 

Zdrávas Maria 

3. Ať už je to pro vás osobně těžké, nemyslete na sebe, pomyslete na ty, kdo je vedle vás a kteří potřebují vaši péči.

 

Zdrávas Maria 

4. Někdy stačí jeden laskavý pohled nebo dobré řečené slovo, aby duše znovu získala naději a důvěru v zítřek a smysl života.

 

Zdrávas Maria 

5. Pomyslete na všechny ty miliony duší, které potřebují vaši pomoc. Ne každá duše je schopna porozumět Učení, které dáváme prostřednictvím našeho posla. A ne každý je schopen vzít knihu a začít ji číst. Ale vy jste schopni poskytnout lidem vaši pomoc a podporu ne když je budete násilně nutit, aby četli naše Učení. Jste schopni jim pomoci tím, že budete vedle nich a poskytujete jim podporu slovem, skutkem, prostě pohledem.

 

Zdrávas Maria 
 

6. At´ vás nepřivádí do rozpaků, že lidé neocení vaše úsilí. Prostě dávejte Své Světlo, svou Lásku, svou podporu lidem kolem vás. A nedovolte vnějšímu vědomí někoho hodnotit: "Na tomto člověku Bůh již dal kříž, a tento je vrcholem nevědomosti a nedokonalosti."

 

Zdrávas Maria 
 

7. Toto Učení jsme dávali mnohokrát a nyní ho opakuji. Velmi mnoho světlých duší před tím, jak přijmou vtělení, zatěžují sebe takovými velkými karmickými závazky a berou na sebe tak velké nedokonalosti, že nejsou schopní v těch podmínkách, které nyní existují na Zemi, překonat tyto nedokonalosti a přepracovat  karmu, kterou na sebe vzali.

 

Zdrávas Maria

8. Proto se nikdy nedovolte sobě soudit. Mějte na paměti, že tím, že zažijete odsouzení, snižujete své vibrace a stáváte se neschopnými dělat správné volby a dávat hodnocení.

 

Zdrávas Maria 

9. Buďte nad rozsudky, pomluvami, nedovolte, aby vás tyto negativní energie ovládly.

 

Zdrávas Maria

10. Odpusťte všem, i když se vám zdá nespravedlivé všechno, co vám lidé dělají. Neexistuje žádný limit odpuštění a neexistuje žádný limit pokory a soucitu.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Projevujte Božské vlastnosti ve svých životech
 

Otče náš

 

1. Ani jedné z Božských vlastností nemůže být mnoho. Váš svět tak potřebuje Božské vibrace a Božské vlastnosti, že můžete celý den vylévat svou Dokonalost, Dobrotu, Lásku a svět vám bude vděčný.

 

Zdrávas Maria

2. Ale toto uználost se však nemusí nutně projevit na fyzické úrovni. Naopak se můžete setkat s naprostým nepochopením, a dokonce s nepřátelstvím. Protože každý projev Božských vibrací a Božských vlastnosti se okamžitě setkává s projevem opačných vlastností, které se snaží vysoké vibrace potlačit a oddálit okamžik, kdy na Zemi již nebude nedokonalosti.

 

Zdrávas Maria

3. Od vás je požadováno projevovat Božské vlastnosti navzdory jakékoli reakci protichůdných sil. V žádném případě nepodléhejte provokacím těchto sil. 

 

Zdrávas Maria

4. Můžete toho dosáhnout mnoho, ale musíte být velmi vytrvalí a odvážní. V tom spočívá složitost tohoto okamžiku a v tom spočívá pomoc, kterou od vás chceme získat.

 

Zdrávas Maria

5. Pro současnou chvíli je charakteristické, že v životě každého člověka nastanou okamžiky, kdy jasně uvidí, jaké síly skrze něj a kolem něj působí. A budete vědomě rozhodovat uvnitř sebe, ve prospěch jakých sil vystoupíte a kam nasměrujete svou energii.

 

Zdrávas Maria

6. At´ vás nepřivádí do rozpaků dočasné chyby. Neobviňujte se z nich. Udělali  jste chybu, uvědomili si ji, učinili rozhodnutí více neopakovat tuto chybu a jděte dál.

 

Zdrávas Maria

7. Nedovolte svému vědomí, se příliš dlouho zdržovat na chybách. Nezapomínejte, že kam směřuje vaše pozornost, tam proudí vaše energie.

 

Zdrávas Maria

8. Nejvěrnější bude je žít pouze v okamžiku, ve kterém se právě nacházíte. Minulost a budoucnost by ve vašem vědomí neměly zabírat příliš mnoho místa.

 

Zdrávas Maria

9. Žijete přítomným okamžikem a v tomto okamžiku se vždy radostně setkáte se všemi životními těžkostmi a neúspěchy a vždy si zachováte důvěru ve své schopnosti, že vše překonáte a zvítězíte v každé situaci.

 

Zdrávas Maria

10. Pamatujte, že největší vítězství je to, které získáte nad neskutečnou částí sebe samа, a vše ostatní je jen iluze, která nevyžaduje vaši pozornost. Když přestanete krmit iluzi svou pozorností, přestane existovat.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Vaše Božské předurčení
 
 
Otče náš
 
 

1. Dnes jsem přišel, abych vám znovu připomněl vaše závazky, které vaše duše přijala před inkarnací.

 

Zdrávas Maria

2. Můžete si tyto závazky nepamatovát, protože závoj je stále velmi hustý a vaše vnější vědomí zapomíná na vše, co jste slyšeli a co jste se naučili mezi inkarnacemi. Existuje však ve vás něco víc a to většího je Vyšší část vás samotných. Tato vaše část si vždy pamatovala a stále si pamatuje váše předurčení a váš Božský plán.

 

Zdrávas Maria

3. Jedním z cílů těchto diktátů je probudit paměť vaší duše. Vzpomínáte si na svojé předurčení tehdy když prožíváte chvíle ničím nemotivované úzkosti a zoufalství. Zdá se, že vše ve vašem životě probíhá bez viditelných potíží, ale vaše duše jsou znepokojeny tím, že čas plyne, a oni nemohou splnit své závazky. Proto vaším hlavním úkolem je navázat spojení s Vyšší částí sebe sama a vzpomenout si na vaše předurčení.

 

Zdrávas Maria

4. Tehdy, když se setkáte v životě s něčím, co vám připomíná vaše závazky a váše předurčení, zažíváte chvění a tento pocit je podobný jemnému pocitu první lásky. Je to velmi láskyplný, vyzývavý pocit. Nemůžete si nevšimnout tohoto vašeho stavu.

 

Zdrávas Maria

5. Tento váš pocit můžete spojit a nasměrovat ho k osobě, která dala vaší duši radostnou zvěst, která vám připomene váše přebývání v éterických oktávách. A jakmile zažijete tento jemný pocit, budete se snažit získat tuto zkušenost znovu a znovu. A protože tento váš pocit nepatří do vašeho fyzického světa, pak vás může tento váš stav zmást.

 

Zdrávas Maria

6. Ano, dá se to přirovnat k pocitu první lásky. A to je opravdu vaše první láska, která byla s vámi ještě před vaším narozením. Uplyne dostatečný počet let a pochopite, že tento pocit nesouvisí s konkrétní osobou, která je v inkarnaci. Je to vznešenější pocit. Je to pocit Lásky ke všemu Stvoření, k celému Životu.

 

Zdrávas Maria

7. Ti z vás, kteří rozumí tomu, o čem mluvím, jsou na prahu nového života. Fyzický život nadále existujé kolem vás, a zároveň jako by se přecházite  do jiného světa, který existuje současně s vaším světem a zároveň se liší od všeho, co vás obklopuje.

 

Zdrávas Maria

8. Musíte ve své mysli rozlišovat tento váš stav vašeho přebývání současně mezi známými lidmi a okolnostmi a zároveň chápete, že již nejste připoutáni k těmto lidem a k těmto okolnostem. Nadále existujete ve vášem světě a zároveň si uvědomíte, že nejste z tohoto světa. Protože ve svém vědomí jste se přestěhovali do jiného, Vyššího světa. A začnete si uvědomovat, že se ve vás spojují světy. A díky vám Vyšší svět sestupuje na váš fyzický plán.

 

Zdrávas Maria

9. Zpočátku jsou tyto pocity tak neobvyklé, že zachycují celou vaši bytost. Užíváte si a zároveň se divíte tomuto vašemu stavu. Avšak protože nadále existujete ve vašem fyzickém světě a stále máte fyzické tělo, pak okolnosti svého světa i nadále mít vliv na vás.

 
 
Zdrávas Maria
 

10. A protože se vaše vibrace zvyšily, a vaše smyslové orgány se staly schopny vnímat vibrace Vyšších světů, pak některé projevy obyčejnéhо světa a okolnosti tohoto světa jsou příliš bolestně uderí po vaší citlivou povaze.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Božskou vědu by se měli osvojit si vy všichni
 
Otče náš
 

 

1. Cítíte rozdíl mezi vámi a lidmi kolem vás. A bolestně vás raní, že nejbližší lidé vám nerozumí. Slyší vaše slova, vidí vás a změny, které se vám staly, ale jejich úroveň vědomí jim nedovoluje pochopit a následovat vás.

 

Zdrávas Maria

2. Je to velmi těžká zkouška. Ztrácíte kontakt s nejbližšími lidmi a jste nuceni si udělat výběr. Buď zůstanete v původním prostředí a obětujete svůj duchovní rozvoj, nebo budete pokračovat na Cestě a obětovat své spojení s blízkými a příbuznými lidmi.

 

Zdrávas Maria

3. Věřte mi, že obojí je velmi obtížné. A v každé konkrétní situaci volba bude jiná. Jen vy a vaše duše vědí, jakou volbu byste měli udělat.

 

Zdrávas Maria

4. A pokud je cílem vašeho vtělení je obětovat sebe, své úspěchy pro dobro těch lidí, které milujete a s nimiž jste karmicky spojeni, pak si uděláte váši volbu a zůstenete s blízkými vám lidmi. Pokud je účelem vašeho vtělení je pomoci mnohým, a vaše spojíní s okolím brání vám, přetrháte všechna vaše spojení a jako pták, deroucí se z klece, vyleťte nahoru k nebi, mrakům, horským vrcholům.

 

Zdrávas Maria

5. Musím vás však varovat, že pokud neplníte své karmické závazky a nedáte všechny své dluhy, pak je velmi pravděpodobné, že vytvoříte vetší karmu, zdánlivě zvolenou světlou a vznešenou cestou. Nemůžete odejít na daleké putování, aniž byste se nepostarali o ty lidi, s nimiž jste karmicky spojeni. A žádný vysoký cíl nemůže sloužit jako ospravedlnění, pokud opustíte ty, kteří vás obklopují a potřebují vaši pomoc.

 

Zdrávas Maria

6. Proto se snažíme nedávat konkrétní doporučení. Protože není možné dát vyčerpávající a univerzální doporučení pro všechny příležitosti života. Život je příliš rozmanitý a karma je velmi zamotaná.

 

Zdrávas Maria

7. Někdy je rozhodnutí, které všichni odsuzují z lidského hlediska, jediné správné z pohledu Božského. A někdy správné řešení ze všech lidských pozic je v rozporu s Božským zákonem.

Zdrávas Maria

8. Božská věda je nejtěžší ze všech věd, se kterými se střetáváte v životě. A když ostatní vědy můžete nestudovat a klidně projít kolem polic plných knih věnovaných těmto vědám, tak Božskou vědu byste si měli osvojit vy všichni. Rozdíl spočívá jen ve lhůtách, když se naučíte tuto vědu.

 

Zdrávas Maria

 

9. Pro mnohé z vás lhůta osvojení Božské vědy nastala. A nemůžete nevstoupit na Cestu Zasvěcení, protože je to naplánováno vámi samými před vaší inkarnace. Jiní mohou být klidně v hustém životě a nadále hrát své role a hrát si se své hračky mnoho dalších inkarnací. Jejich vědomí není připraveno na to, aby se rozloučilo s fyzickým světem a vyšplhalo se na horské vrcholy poznání Božské Pravdy.

 

 
Zdrávas Maria
 

10. Mohu vám říci jen jednu věc: ti z vás, kteří celým srdcem přijal diktáty, které dáváme skrze našeho posla, s nadějí a s chvěním čekájí na každý diktát, jsou nejspíš připraveny k tomu, aby vstoupit na Cestu a následovat ji. Proto kontrolujte vášimi srdcemi své pocity z tohoto mého diktátů. Nemůžeme nikoho donutit jít, ale zveme vás na Cestu.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

__________________________________________________________________________________________

[1] Růženec sestáven podle Diktátu Sanat Kumary 15. a 25. dubna 2006.

[2] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/otvetstvennosti.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net