Učení o současné situaci na Zemi a o smyslu vašich duchovních hledání

Gautama Buddha
13. prosince 2009

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

Přišel jsem prostřednictvím našeho posla, abych uspořádal besedu. Protože cítím, že mnozí z vás mají potřebu srdečného rozhovoru.

Tehdy, když umlkne tělesný rozum, když ztichnou pocity, přichází okamžik ticha. A v tento okamžik můžete pocítit mou přítomnost a porozumět mi. Mezi našimi světy je rozdíl. Tento rozdíl je natolik zásadní, že nemůžete přebývat v našem světě.

Ve vašem světě jsou různé teorie týkající se toho, že můžete vykonat přechod a objevit se v naší dimenzi, nebo že vibrace vašeho plánu se mohou velice rychle změnit a vy budete schopni existovat na jiné energetické úrovni.

Nejsem zastáncem takovýchto teorií a jsem připraven vám vysvětlit, proč v dané etapě rozvoje lidstva není vyvíjení jakýchkoliv rychlých změn žádoucí. Mohu uvést příklad, který se týká vašeho každodenního života. Představte si sami sebe bez televize, bez novin, bez časopisů, bez možnosti trávit čas u sklenice piva či šálku čaje. Dovedete si představit sami sebe bez svého okolí, svých příbuzných, svých sousedů, svých kolegů?

Teď si představte, kdyby toto vše nebylo. Co byste dělali? Jak byste trávili svůj čas?

Staré nemůže zmizet, aniž by bylo nahrazeno novým. To je jasné. Pokud se něčeho vzdáváte, musí ono místo zaujmout něco nového.

Pro začátek musíte získat daleko jemnější cit pro věci jemného světa. Nikoliv astrálního ani mentálního světa, ale daleko vyšších světů. Musíte vstoupit do souznění s těmito světy a okusit jejich pokoj. Harmonii. Musí vám v těchto světech být dobře. Zpočátku můžete nakrátko nakouknout za oponu, trošičku ji poodhalovat. Můžete zakoušet stavy, které jsou pro vás nové, které nejsou postaveny na mentálních úvahách a představách. Tyto stavy se nebudou zakládat na formě či představách, na které jste zvyklí. Nicméně to vše je existence, existence na vyšší úrovni bytí.

Zpočátku můžete přecházet do jiných stavů vědomí při svých meditacích, později můžete přebývat v těchto stavech svého vědomí i bez meditace, v průběhu vaší běžné práce či domácích činností.

Nemůžete se tomu naučit za jediný život. Mnozí z vás potřebují mnohá vtělení, aby si osvojili nové stavy svého vědomí. Je tomu skutečně tak.

A tehdy, když se mluví o rychlé změně, je to podobné revoluci. Revoluci ve vašem vědomí. A jako při každé revoluci jsou v tomto případě nevyhnutelné oběti. A čím nižší je průměrná úroveň vědomí lidstva, tím více obětí bude.

Jako buddha mám velmi vysoký stupeň soucitu s lidstvem. Udělám vše, co na mně závisí, aby se lidstvo pohybovalo evoluční cestou, s co nejmenším počtem obětí a kataklyzmat.

Jsem opravdu ochoten obětovat sám sebe, aby váš vývoj mohl probíhat přirozeným tempem, bez kritických skoků. Proto na nadcházejícím zasedání Karmické Rady vyjádřím svůj názor. A myslím, že Vyšší vesmírné rady tohoto vesmíru vezmou v úvahu také mé mínění.

Existuje velmi křehká rovnováha, kterou se daří držet již několik set let. A pokaždé, když se situace na planetě vymkne kontrole, je možné ji nasměrovat na bezpečnou dráhu. Doposud se to dařilo. Uvidíme, jak to bude tentokrát. Velmi správná je pozice, kdy jste připraveni zachovat klid a zůstat v modlitebním stavu vědomí, i když se celý svět kolem vás začne hroutit. To je velmi správná pozice. Protože ten stav vědomí, ve kterém jste v okamžiku přechodu, kdy opouštíte své fyzické tělo, určuje tu úroveň vibrací, na které budete pokračovat ve svém vývoji. Proto je velmi důležité zachovat klid v nejkritičtějších situacích, které jsou možné.

Nevzestoupenému lidstvu jsme nikdy nesdělili naše plány, které se týkají jeho rozvoje. A pokud byli proroci, kteří říkali Pravdu, pak tato Pravda byla zašifrována tak, že ji bylo možno pochopit dvojím způsobem. Stejně tak i já vám říkám, že nebudou uvedeny ani přesné termíny, ani předpokládané události. A všichni, kdo mluví o přesných termínech a popisují přesný scénář, chytračí.

Existuje prvek nepředvídatelnosti v cestách vývoje lidské civilizace, ale dosud se Vzestoupeným Zástupům vždy podařilo udržet rovnováhu a udržet lidstvo na hraně propasti, do které se někdy tak intenzivně snaží skočit.

Nespěchejte. Z pohledu Vyšších Mistrů tohoto vesmíru máte před sebou věčnost. A to, jak moc se vám podaří ve vašich životech pocítit tuto věčnost, věčný klid a věčnou blaženost, určí cesty dalšího rozvoje lidstva.

Nikdy nebylo velkých úspěchů ducha mezi davy lidí. Všechny skutky ducha byly uskutečněny v tichu, při svíčkách a modlitbě. Vy stoupáte uvnitř sebe samých. Po schodech vedoucích nahoru. Ty příklady, které historie zná, jsou jen malou špičkou ledovce. A podle těchto ojedinělých příkladů má lidstvo možnost vyměřit svůj kurs.

Byl jen jeden Ježíš. Avšak hrdinský skutek jeho ducha stále dává směr velmi mnoho hledajícím. Ale aby se tento skutek ducha uskutečnil, byly třeba roky a roky příprav a zkušenost, která byla získána během mnoha minulých inkarnací. Tak i vy: nehledejte mimo vás to, co potřebujete pro váš duchovní růst. Hledejte uvnitř sebe – tam jsou dveře vedoucí do věčnosti.

Dal jsem Učení o současné situaci na Zemi a o směru vašeho duchovního hledání.

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *