Růženec Serapisa Beye - 2

 

 

Učení o správném využívání sexuální energie 
 
Krátký Růženec Serapisa Beye dle Poselství ze dne 15. prosince 2009 
 
 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské
Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

1. Já JSEM Serapis Bey. Znáte mě. Možná také víte, že sloužím na paprsku nejnižší čakry, muladhary. V této čakře dřímá vaše energie Kundalini. Z této čakry v okamžiku vašeho vzestupu do Světla vybuchne oslnivé bílé světlo a Božská energie vás doslova odtrhne od fyzické roviny a zvedne vás do vyšších oktáv. Proto jsem ten Mistr, který učí učedníky na cestě správnému postoji k energii Božské Matky.

Zdrávas, Maria

2. Jsem si vědom, že mravy lidstva za posledních několik set let velmi upadly. A to platí i pro postoj k sexuální energii. Musím vám dnes přiblížit Učení, které mnohé z vás přiměje podívat se na své sexuální touhy z jiného úhlu. A mým cílem bude chránit ty duše, které mě mohou slyšet, před dalším poklesem a zneužíváním sexuální energie. Co nového vám mohu říci, jak vás mohu poučit z toho, co lidstvo poznalo už před mnoha stovkami a tisíci lety? Vaše kultura zamlčuje mnoho věcí, které jsou naprosto přirozené a byly předávány z generace na generaci po mnoho tisíc let. Je to učení o správném využívání sexuální energie.

Zdrávas, Maria

3. Přesně to, jak zacházíte se svou skrytou silou, se svým sexuálním potenciálem, určuje vaši další cestu vývoje. Jen tehdy, když jste schopni rozumně využívat svou sexuální energii, překonáváte své zvířecí pudy a přibližujete se k Božskému člověku. Téma mého poselství mnohé z vás šokuje, protože váš způsob jednání v minulosti nebyl dokonalý. Pokaždé, když bezmyšlenkovitě a zbytečně promarníte svůj Božský potenciál, vytváříte karmu. Vaše tvůrčí síla, vaše tvůrčí schopnosti a vaše zdraví jsou přímo spojeny s vaší schopností řídit svou sexuální energii. Společnost neposkytuje podrobné vysvětlení tohoto tématu ani ve školní výchově, ani ve výchově budoucích rodičů. Tento důležitý předmět by však měl vaši mysl zaujmout. A když se nad tímto tématem zamyslíte, je tu šance, že budete schopni se svou sexuální energií v budoucnu správně nakládat.

Zdrávas, Maria

4. Sexuální energie je přímo spojena s vaší tvůrčí silou, se schopností tvořit v jakékoli oblasti lidské činnosti. A vaše sexuální energie se používá jako palivo při vašem Vzestupu. Z toho vyplývá závěr, že je nutné mít k tomuto druhu energie zvláště šetrný postoj. Můžete namítnout, že energii dává Bůh, a proto není zdroj této energie omezen. To je skutečně pravda, ale jen za předpokladu, že jste zaujali k tomuto druhu energie správný postoj.

Zdrávas, Maria

5. Proč myslíte, že jsou mnohé zázraky materializace, teleportace a další ve vašem čase  nemožné? Jedním z důvodů je skutečnost, že je tok Božské energie do vašeho těla maximálně zablokován. Nemáte přístup k Božské energii, a to ani v rozsahu, v jakém to bylo možné před několika tisíci lety. A tím, jak se lidstvo stále více propadá do nevědomosti, je tok Božské energie ještě více blokován.

Zdrávas, Maria

6. Domnívate se, že nevědomost je, když nemůžete používat televizi, počítač nebo mobilní telefon. Tak to ale není. Nevědomostí je vaše nedodržování Božského Zákona, který existuje v tomto vesmíru. A jeden z bodů tohoto Zákona hovoří o potřebě šetrného nakládání se sexuální energií. Každý člověk má určitý potenciál. A tento potenciál se může vyčerpat předčasně. V takovém případě nebudete moci splnit nejen váš Božský plán a Božský účel, ale stane se z vás prázdný člověk, v němž není Bůh. Vaše oči vyhasnou a budete živou mrtvolou již během svého pozemského života. 

Zdrávas, Maria

7. Sexuální kultura by měla být součástí všeobecné kultury společnosti. To, co nyní pozorujeme, je takové stádium úpadku morálky společnosti, jako v době Sodomy a Gomory. Zřejmě jste slyšeli, co se s těmito městy stalo. Všichni lidé stojí na různých stupních evolučního vývoje. A je velmi malé procento těch, kteří jsou schopni už od narození správně zacházet s Božskou energií. To jsou panny Sanat Kumary. V podstatě jsou tito lidé úplnými nebo částečnými inkarnacemi. 

 

Zdrávas, Maria

8. Jiní lidé jsou schopni ovládat svou sexuální energii a udržovat ji v určitých mezích. Musí si však  být vědomi toho, čím je nadměrné plýtvání sexuální energií nebezpečné. Všechny stereotypy chování ve vaší společnosti a masová kultura nepřispívají k vytváření správných vzorců v této oblasti. Proto je zapotřebí vnitřní vědomé odolávání pokušením. V žádném případě byste neměli tuto drahocennou energii vynakládat pro získávání potěšení. Ideální by bylo využít tuto energii pouze k početí dětí.

 

Zdrávas, Maria

9. Mluvil jsem o dvou kategoriích lidí, kteří jsou schopni plně nebo částečně ovládat svou sexuální energii. Ostatní lidé bohužel v této oblasti klesli mnohem níže, než zvířata, protože to, co je povoleno v médiích, na internetu, nelze nazvat jinými slovy než úplným úpadkem mravů. Nejsvětlejší energie, která vás dělá podobné Bohům, se v myslích lidstva spojila se zvrhlostí a něčím nečistým.

 

Zdrávas, Maria

10. Vaše mysl musí být uvedena do pořádku. Musíte oddělit vše Božské v této oblasti od toho, co je špatné. Musíte oddělit zrno od plev především proto, že největší zkreslení Božské energie ve vašem světě je spojeno právě s nejrůznějšími sexuálními deformacemi. Jsem rád, že se mi podařilo předat poselství na toto důležité téma. A budu ještě šťastnější, když se mezi lidmi, kteří si toto mé poseletví přečtou, najde dostatek jedinců, kteří projeví tvrdost a houževnatost, aby v sobě našli sílu potlačit své touhy a zvednout svou energii Kundalini jako znamení své oddanosti Vůli Boží.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_serapis-bey-2.htm