Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj

Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj

Já Jsem Plamen, věčný Plamen, nedělitelný Plamen, jediný Plamen, přebývající ve věčnosti, nedělitelnosti a nekonečnosti.

Já Jsem proud Světla a Ohně.

Plamen...

Oheň...

Smrtelné vědomí mě nemůže vnímat. Ale může pocítit moji vibraci, mého Ducha, můj Oheň.

Zářivé nekonečno! Věčnost!

Krása. Soulad. Blaženost. Radost. Harmonie.

Stvoření vesmíru podléhá mému Zákonu. A všechno, co říkám, je dávnou Pravdou, kterou se vždy lidstvo snažilo pochopit, ke které se soustředil nejlepší lidský rozum.

Zamýšlím světy a realizuji zamýšlené. Tvořím prostřednictvím své Vůle a Ohně. Stvoření postupně propracovávám, pověřuji svými pravomocemi duchovní Bytosti, obývající Můj Svět.

Já přebývám v každé z těchto duchovních Bytostí, ale současně každá z nich je obdarována vlastní individualitou, vlastní schopností k tvoření, k seberozvoji. Všechny bytosti mají ve své podstatě můj Plamen.

Na mé úrovni vědomí jsme všichni jedno.

V průběhu rozčleňování vesmíru vzniká zhuštění a rozdělení. Čím níže jsou vibrace projeveného světa, tím větší je rozdrobenost a nesoulad mezi částmi mě samého.

Já připouštím tuto rozdrobenost, protože díky této rozdrobenosti se snažím poznat sám sebe.

Vesmír je podobný lidskému organismu. Každou galaxii nebo skupinu galaxií lze připodobnit k systémům a orgánům lidského organismu.

Všechno to tvoří moje tělo, stejně jako vaše tělo tvoří různé orgány a systémy. Jsme si podobní.

Stejně jako je pro vás obtížné pochopit existenci vyšších plánů Bytí tohoto systému vesmíru , tak je pro mě těžké pochopit problémy vašeho hmotného světa.

Pro řízení vesmíru existuje celá hierarchie rozumných bytostí, které se nachází na různých úrovních vývoje.

Tato hierarchie se rozprostírá ode mě až po nejmenší hmotnou částečku tohoto světa.

Všichni podléháme obecnému Zákonu pro tento vesmír.

Čím je vyšší úroveň duchovní bytosti v této hierarchii, tím menší svobodu1 tato bytost má. Proto je člověku předurčeno mít téměř ničím neomezenou svobodu, časem tuto svobodu odmítnout a výměnou získat větší pravomoci, větší vládu. Větší moc.

Stupeň, který mají rozumné bytosti v tomto vesmíru, přímo souvisí s úrovní vědomí těchto bytostí. Člověk, zejména pozemské lidstvo, zaujímá v této hierarchii místo u úpatí pyramidy.

Ono vyžaduje neustálou péči a dohled ze strany bytostí, které dosáhly vyšší úrovně rozvoje.

Tento proces je možné porovnat s procesem výchovy dětí ve škole nebo školce. Přicházejí různí učitelé a předávají učení.

A tito učitelé mohou přicházet jak zevně, v podobě jiného člověka, tak se mohou objevit i uvnitř vás.

Jestliže úroveň vašich úspěchů, která je spojená s úrovní vašich vibrací, dovoluje, může se nacházet ve vašem tělesném chrámu jedna nebo více Bytostí Světla. Vy prostě získáváte doplňující Božskou energii, zesílený proud Světla. Zvnějšku se přítomnost těchto bytostí, nacházejících se uvnitř vás samých, nijak neprojevuje. Ale každý člověk, ve kterém jsou tyto bytosti přítomny, je o tom obeznámen. On ví, kdo z Bytostí Světla je v něm přítomen.

Doplňující světlo nepřináší žádné výhody z pohledu vašeho fyzického světa. Rozdílnost vibrací a velká hustota vašeho světa vede k tomu, že přítomnost doplňujícího světla nabourává vaše životy z pohledu pozemské logiky. Hroutí se známá spojení, ztrácíte práci, fyzický chrám špatně odolává a projevují se vnější příznaky různých neduhů. Nicméně přítomnost těchto Bytostí Světla je nezbytná a každý dobrovolník, volontér, který připustí v sobě tyto Bytosti Světla, to dělá ze své svobodné vůle, při tom obětuje vnější fyzické vymoženosti a upřednostňuje dosažení úspěchů v jemnohmotných světech.

Přítomnost těchto Bytostí Světla přináší rozšíření vědomí, schopnost ovládnutí energií jemnohmotného světa, známých jako dary Svatého Ducha.

Je velmi tenká hranice mezi lidmi, kteří poskytli svůj chrám pro službu Světlu a těmi lidmi, kteří poskytli svůj chrám různým nižším duchům a odtělesněným entitám. Bohužel, v současné době většina lidstva, 90 procent lidstva, dobrovolně poskytuje svůj chrám těmto nižším duchům, nedbá a nedělá si starosti o důsledky tohoto projevu svobodné vůle.

A tito lidé, kteří poskytují svůj chrám nižším duchům temnoty, mohou mít přesně takové dary, jako lidé, poskytující svůj chrám duchům světla. Mohou léčit, předvídat budoucnost, přijímat poselství. Nicméně je zde rozdíl. Člověk, obětující svoje nižší těla ve prospěch služby Světlu, nikdy nebude používat svoje dary pro získání viditelných věcí a vyznamenání tohoto světa. Mohou to být peníze, moc, vliv, autorita. Je mnoho projevů neskutečné části lidí v tomto světě.

Z toho vzniká zmatek. Lidé vidí zázraky, vidí uzdravení a nemohou odlišit svým lidským vědomím představitele temnoty od představitelů Světla.

A kritérium zde může být jen jedno...Více zde: https://www.sirius-cz.net/news/vsichni-jsme-jedno-a-mame-spolecny-zdroj/