Učení o pokoře

03.01.2006 19:19


Milovaný Súrja
3. ledna 2006JÁ JSEM Súrja, který k vám opět přišel!

Situace na planetě Zemi se normalizovala a já jsem připraven vrátit se k rovnoměrnému poskytování znalostí a informací, které potřebujete.

Když k vám přicházíme promluvit, máte možnost rozšířit své vědomí a vnímání světa. A i když máte někdy pocit, že jste se z žádného diktátu nic nového nedozvěděli, nenechte se zmást. Máte tendenci přeceňovat úroveň svých úspěchů, kterých jste nyní dosáhli. Proto jedním z našich základních požadavků na vás je smysl pro pokoru. Smysl pro pokoru neznamená, že byste se měli ponižovat a být servilní. Ne, to by byla falešně chápaná pokora a falešně chápaná služba.

Pocit pokory totiž v první řadě předpokládá stav, kdy cítíte svou jednotu se Stvořitelem. Začínáte tak jasně a vznešeně vnímat Stvoření, svět kolem sebe, a zažíváte takový úžas a ohromující lásku, že jste ochotni udělat cokoli, jen abyste si tento stav svého vědomí udrželi co nejdéle.

Jste připraveni obětovat vše, co máte, obětovat i své fyzické tělo, svou duši, celou svou bytost. Protože si v podstatě uvědomujete, že z vaší strany žádná oběť neexistuje. Cítíte takovou jednotu s celým životem kolem sebe a jste tak hluboce prostoupeni pocitem jednoty se Stvořitelem, že pro vás přestává existovat bariéra vašeho ega, která odděluje vás a mě, vás a Boha, vás a každou částečku života. A v tomto stavu pociťujete nekonečnou vděčnost za Stvořitelovu milost. A ve vašem pozemském světě není nic, co by se dalo srovnat se stavem tiché radosti a bezdůvodného štěstí, který vás obklopuje. A v tomto stavu jste konečně schopni pocítit tu bázeň, která vám umožňuje vzít na sebe jakoukoli zodpovědnost a jakoukoli zkoušku, pokud je to Boží Svatá Vůle.

Ne, tento pocit nemůže být v žádném případě podobný otroctví. Každý otrok své otroctví nenávidí a v hloubi duše nenávidí svého pána. A nikdy se nevzdává naděje na svobodu. Vaše pokora pramení z pocitu naprosté svobody, neomezené svobody. Cítíte, že skutečná svoboda vás jako individuality začíná teprve tehdy, když vstoupíte do vztahu naprostého podřízení se Božskému Zákonu existujícímu v tomto Vesmíru. Podřizujete se Nejvyššímu Zákonu a zároveň získáváte neomezenou svobodu jednat v rámci tohoto Zákona.

Zdá se vám, že má slova obsahují vnitřní rozpor. Nespěchám na vás ani vás nenutím, abyste moje slova přijali jako absolutní Pravdu. Jen se nad mými slovy zamyslete. Analyzujte to, co máte ve světě kolem sebe, ta pouta, která máte k věcem svého světa. A pokuste se uvědomit si, že jste ve skutečnosti na věcech svého světa otrocky závislí. Jste v takové závislosti, že jste vlastně otroky svých věcí a v důsledku toho i otroky okolností svého světa. A dříve či později budete stát před otázkou, jaký druh svobody si vybrat. Skutečnou, Božskou svobodu, která vás osvobodí od otrocké závislosti na věcech vašeho světa. Nebo stále raději zůstanete v iluzorní svobodě, která se vyznačuje jedinou vlastností - svobodou nedodržovat Zákony existující v tomto Vesmíru.

Přemýšlejte a zvažte. Co máte nyní a co můžete mít, pokud vyjádříte svou touhu a vydáte se cestou osvobození od svého ega, vydáte se Cestou Zasvěcení, kterou vám přikázali všichni proroci a zakladatelé všech náboženství, která kdy na Zemi existovala.

Bez ohledu na to, jak moc byla tato náboženství horlivými stoupenci dále překrucována, přesto nebylo možné z posvátných knih odstranit základní vlastnost Boží pokory. Jediné, co se mohlo stát a stalo, bylo to, že lidé, kteří si přisvojili právo mluvit jménem Božím, začali místo kvality Božské pokory a podřízení se Boží vůli vyžadovat kvalitu poslušnosti vůči těm zákonům, které existují v lidských náboženstvích a církvích.

Vzpomínáte si, že jsme vám řekli, že každá vlastnost a každá okolnost, která existuje ve vašem světě, může být zkreslená a má dvojí povahu. Dnes jsme se s vámi zabývali kvalitou pokory v jejím pravém významu a překrucováním této kvality pozemskými vůdci.

Kdykoli se tedy zamyslíte nad nějakou vlastností, snažte se analyzovat, do jaké míry tato vlastnost, která existuje ve vašem světě, odpovídá její Božské podstatě. A pokud budete uvažovat a analyzovat každou kvalitu, s níž se v životě setkáváte, z hlediska jejího souladu s Božským vzorem a odstraníte a odříznete od ní vše, co není Boží, vše, co se k této Božské kvalitě připojilo a narušilo ji, pak budete schopni dosáhnout dokonalosti tím, že odstraníte nepotřebné a ve všem, co vás obklopuje, ponecháte pouze Božské.

A tento proces nebude trvat jeden život nebo několik životů. Protože celá vaše existence na planetě Zemi, všechny tisíce a miliony vašich inkarnací jsou určeny pouze k tomu, abyste v sobě oddělili a rozdělili to, co je od Boha, od toho, co vytvořilo vaše lidské vědomí. Jste jako bohové a stejně jako Bůh, který stvořil celý vesmír, vytváříte iluzi svého světa pomocí své svobodné vůle a svého vědomí. Pak však nastane bod obratu, bod, od kterého je třeba iluzi stáhnout. Vy ve svém vědomí vystoupáte na úroveň pochopení svého Božského záměru a zahájíte ve svém vědomí proces oddělování skutečného od neskutečného, Božského od iluzorního.

Ukázal jsem vám to na příkladu kvality Boží pokory a její lidské obdoby. A stejným způsobem můžete vzít a analyzovat další lidské vlastnosti: lásku, oddanost, dokonalost, víru. V každé vlastnosti, jak ji chápete, je Božský původ a iluzorní příměs.

S pomocí svého vědomí jste schopni zahájit proces rozpoznávání a oddělování Božského od iluzorního.

Právě tímto způsobem se stáváte spolutvůrci Boha. Právě tímto způsobem se stáváte schopnými vytvářet Božskou realitu kolem sebe.

Proto neodkládejte, věnujte se svému hlavnímu poslání a oddělte ve své mysli a ve svém srdci skutečné od neskutečného.

A ujišťuji vás, že je to mnohem zábavnější než všechny vaše lidské záležitosti. A nejdůležitější je, že jakoukoli vaši lidskou záležitost lze posuzovat i z hlediska kombinace Božského a lidského v ní. A čím vyšší úrovně rozvoje vědomí člověk dosáhne, tím jemnější aspekty ve své činnosti, oddělující realitu od iluze, začne rozlišovat.

Doslova odstraňujete jeden závoj iluze za druhým a tyto závoje jsou tenčí a tenčí s každým dalším krokem, který uděláte směrem ke skutečnosti.

Dnes jsme mluvili o pokoře, dnes jsme mluvili o svobodě a dnes jsme mluvili o jakékoli kvalitě vašeho světa, které musíte přidat Božské znění.

A to je to kouzlo Boha a to je to poslání, které máte následovat.

Opouštím vás a nechávám vás o samotě s vašimi myšlenkami.

JÁ JSEM Súrja,
a přišel jsem vás učit Věčnému Zákonu.