Otevřený dopis ke všem myslícím a nelhostejným obyvatelům naší Planety

Otevřený dopis ke všem myslícím a nelhostejným obyvatelům naší Planety
 
Mravnost - ideologie Nové Epochy

 

Současné lidské společenství se nachází v hluboké systémové krizi. A vyvést společnost z této krize nedokáže žádná ekonomická, finanční nebo politická reforma.

Jediná věc, která může pomoci lidstvu v současné fázi, je oživení Duchovnosti a Mravnosti. Mravnost je v každém člověku. Je to jeho Svědomí, Bůh v jeho duši.

Koncepce Boha je většinou spojena se zbožností, duchovností, obřadností. V tomto případě je Bůh vnímán jako přítomný někde mimo člověka. A proto lidi jdou do kostelů a jiných náboženských institucí hledat Boha. Jenomže Bůh je mnohem blíže k nám, je vždy s námi: v našich srdcích. Musíme si jenom uvědomit tuto důležitou pravdu a vrátit do našeho života Boha, naplnit jím své vědomí.

Bůh se v člověku projevuje jako jeho Svědomí, které uskutečňuje morální sebekontrolu a vždy ví, co je správné a co nesprávné, kde je Dobro a kde Zlo.

Pro některé evropské země je "mravnost" méně známé slovo, více se používají jeho synonyma "etika" a "morálka", které k nám přišly z Evropy z předkřesťanské doby. Starořecký termín ethos ve významu mrav, charakter a jeho latinská verze moralis označovaly soubor ctností. Ale v jejich ruské analogii je ve slově mravnost, které pochází ze staroslovanského slova mrav, zahrnut ještě jeden (skrytý) význam: spojení s Boží moudrostí.

Dnes dokonce i v těch evropských zemích, kde slovo mravnost existuje, se ono postupně vytrácí z každodenního života a čím je člověk mladší, tím je mu méně známé toto slovo. Stále častěji je pojem mravnost spojen s církevními dogmaty a zákazy, které jsou považovány za zásah do osobní svobody. Pojem svědomí začíná být pojmem nemoderním, zastaralým, ne vždy nesoucím pozitivní smysl, protože svědomí není ve všech případech racionální, rozumné z materiálního hlediska,  dominujícího v konzumní společnosti. Stále častěji samotný pojem Bůh získává negativní význam. Tento trend je obratně a šikovně podporován mnoha médii.

Odmítáním mravnosti, Boha jako Nejvyššího mravního zákona, naše civilizace začala upadat. Důsledky jsou očividné.

Ve společnosti bez duchovnosti a svědomí začínají růst všechny neřesti, negativa a agrese. Právě nedostatek mravnosti způsobuje všechny zbývající problémy: terorismus, zločiny, krádeže, snahy o chamtivost, korupci, sexuální perverzi, manželství lidí stejného pohlaví, negativismus v médiích, bojové počítačové hry, odchod do virtuální reality, stres, divoká hudba ničící duši, kouření, alkohol, drogy...

Problémy společnosti rostou jak rakovinné buňky a společnost začíná degenerovat.

Přikázání "nezabiješ", "nepokradeš", "nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému" existují tísiciletí v mnoha náboženstvích světa, ale zločinnost roste každým rokem. Stát musí udržovat ohromný justiční aparát, utrácet ohromné prostředky na udržování věznic. Ale všechny tyto obrovské finanční zdroje by mohly jít na jiné, mnohem významnější společenské projekty, pokud by uvnitř samotného člověka byl pochopen Nejvyšší mravní zákon - Boží zákon.

Úředníci, kteří berou úplatky a nesvědomitě plní své povinnosti, doufají, že budou žít dlouze a šťastně. Jenomže, pokud by měli Boha v duši a věděli by, jak působí Boží zákon, pak by chápali, že všechno, co zaseli, se jim dříve či později vrátí jak bumerang.

Hlavní sdělovací prostředky, které ovlivňují mysl miliónů lidí, 24 hodin denně vysílají z obrazovek reklamy, negativní zprávy, seriály a detektivky, se starají jenom o vydělávání peněz. Jenomže, pokud by v čele televizních kanálů byli vysoce morální lidé, kteří by se nepřizpůsobovali průměrné úrovni vědomí, ale věnovali svůj čas a síly tvorbě filmů a programů vzdělávacího, filozofického a estetického charakteru, pak by se problémy společnosti začaly zmenšovat automaticky.

Proč jsme odstranili Boha ze svého života? Nejlepší zástupci lidstva: skladatelé, spisovatelé, básníci, umělci, vědci, všichni dospěli ve svém životě k pochopení Boha.

Vědci, včetně našich současníků, podali důkaz o Božskosti našeho světa tím, že provádějí výzkumy každý ve svém oboru. Výsledky výzkumů matematiků, fyziků a astrofyziků z různých zemí světa - I. L. Rozentala, V. A. Nikitina, S. Weinberga, R. Breuera, F. Dysona, J. Polkinghorna, J. Barrowa, F. Tiplera, G. Jina a jiných - umožnily vědcům dospět k závěru o přítomnosti Nejvyššího rozumu řídícího vesmír.

S podobným tvrzením v různých dobách vystupovali: Albert Einstein, Max Planck, Charles Darwin, C. Flammarion, N. I. Pirogov, F. Crick, A. D. Sacharov, P. P. Garjajev, S. V. Zenin a další vědci po celém světě.

Pokud vědci prokázali existenci Boha, proč my stydlivě mlčíme, nebo záměrně odmítáme Jeho existenci? Proč se ve svém životě oddělujeme od Boha? Vždyť vyjmutím toho Nejdůležitějšího ze života se ochuzujeme od podstaty, cíle, smyslu života, přestáváme se vyvíjet a jenom chaoticky směřujeme k zániku.

V dubnu 2014 jsme založili Mezinárodní společenské hnutí "ZA MRAVNOST!" a zpracovali Kodex mravnosti s 10 jednoduchými ustanoveními. 

Co chceme? Chceme, aby v lidech převládalo svědomí, mravnost. Aby na prvním místě v každém člověku, v každé rodině byla úcta k Nejvyššímu morálnímu zákonu. Aby se mravnost stala ideologií každého státu a celého lidstva!

Boží zákon je jeden pro celé lidstvo, jeho základ se nachází ve všech skutečných vírách, v náboženstvích a v duchovně-mravních učeních. Po tisíce let přicházeli na Zem velicí Učitelé, Mudrci, přinášející mravní, Boží přikázání. A všude tam, kde se tato přikázání stala základem společenského řádu, společnost prosperovala. Jak však byl Bůh a mravní hodnoty odstraněny ze všedního života, pak okamžitě nastal rozklad až do úplného rozpadu a zničení.

Tím, že vrátíme Boha do života každého člověka a společnosti na úrovni státní ideologie, dostaneme všechny skutečné výhody: fyzické, psychické a duševní zdraví, silnou rodinu založenou na Lásce a skutečné vzájemné úctě, nové formy spolupráce, mír bez válek a konfliktů, kde se každý ke každému bude chovat bratrsky.

Zdůrazňujeme, že pod pojmem "vrátit Boha" nemáme na mysli nastolení vedoucí pozice pro nějaké náboženství nebo nějakou víru. Pod slovem "Bůh" máme na mysli Mravní zákon.

Vytvořením vysoce mravního, Božího prostředí ve státě bude možné během jedné generace vytvořit také společenské vztahy v tomto státě, které budou splňovat nejvyšší kritéria morálky a mravnosti. A důsledek toho dopomůže k prosperitě státu.

Právě proto Hnutí "ZA MRAVNOST!" vytvořilo programový dokument - "Doktrínu vysoké mravnosti", která podává pohled na příčiny současného stavu společnosti, určuje základní hodnotové cíle, podává definice základních pojmů, nabízí způsoby, jak vyjít z ideologické krize. Doktrína porovnává dnes ve světě existující konzumní společnost s vysoce mravní společností - na základě porovnání chápání základních pojmů, jako jsou Bůh, člověk, fyzický svět, společnost, svoboda, moc a další.

"Doktrína vysoké mravnosti" obsahuje koncepci ideologie vysoce mravní společnosti, která může posloužit jako základ pro formování státní politiky, pro vytvoření cílených programů v oblasti zvýšení mravnosti.

Vše v našem životě záleží na tom, nakolik jsme schopni prosazovat v našem životě Boží zákon. Je načase, abychom přehodnotili celý žebříček hodnot, všechny vzájemné vztahy ve všech oblastech života. 

Je nutné povýšit pojem Mravnost na úroveň státní ideologie. Je nevyhnutelné vzbudit ve vědomí národa chápání Boha jako Nejvyššího mravního zákona, který existuje ve vesmíru.

Je potřeba na státní úrovni propagovat také mravní pojmy, jako čest, upřímnost, dobro, skromnost, dobrosrdečnost a další. Je nezbytné, aby každý člověk začal dělat jenom mravní volby ve svém životě. Aby i shora, z moci, i zdola, z národních srdcí vzklíčil tento pojem Mravnosti. Aby nakonec Bůh zaujal v našem životě hlavní místo. Aby se v Nové epoše lidstvo cítilo dětmi Boha, uvědomovalo si svůj Božský původ a získalo by tak harmonii, klid, radost a štěstí, které si zaslouží!

 

Pokud se vám zalíbila myšlenka dopisu, můžete vyjádřit svou podporu jednak tomuto Otevřenému dopisu, tak i Hnutí "ZA MRAVNOST!" na zdroj - https://www.z-n.center/

Aby došlo k oživení mravnosti ve společnosti, je důležitá skutečná podpora a sjednocené úsilí.

 

T. N. Mikušina, veřejný činitel, Omsk

E. J. Iljina, Novosibirsk

* * *

Vážení přátelé!

 

Pro podporu Otevřeného dopisu „Mravnost - ideologie Nové Epochy“ a Hnutí „ZA MRAVNOST!“ může byt jakákoli právní organizace, masmédia a známé veřejné a politické persony jakož i persony kultury, vědy a umění.

Pokud si vaše organizace přeje vyjádřit podporu Hnutí „ZA MRAVNOST!“ a tomuto Otevřenému dopisu, můžete to udělat tímto spůsobém:

 

1. Vyplňte dopis na hlavičkovém papíře vaší organizace, ověřte jej podpisem a razutkém. V dopise napiště že podporujete Hnutí a Otevřený dopis, a vyjádřete svou připravenost umístit logo a název vaší organizace na náš web. Ukázkový dopis najdete zde.

 

2. Odešlete naskenovaný dopis a logo organizace (pokud existuje) samostatném obrázkém na email: info.zn@ya.ru

 

3. Zašlete originál dopisu na poštovní adresu: 109012, Moskva, ul. Ilyinka, d. 4, vstup 5, PO Box 32, MOD „ZA NRAVSTVENNOST!“.

 

Děkuji za vaši touhu a ochotu učinit mravnost základem našich životů!

 

Rada Hnutí „ZA MRAVNOST!“ 

 

Podporují nás:

 V současné době otevřený dopis podpořilo 43 veřejných a komerčních organizací a masmédií z Bulharska, Lotyšska, Litvy, Ruska a Ukrajiny. 

 

 

 

Zdroj - https://z-n.center/index.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net