Růženec "Cesta"

Růženec 
"Cesta"

 

Vyznání Víry

 

Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země,

Který přebývá ve veškerém Životě.

Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona,

a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona.

Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi.

Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého Ducha..

Amen!

 

 

Otče náš [1]
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Doba se změnila

 

Otče náš

 

1. Doba se změnila, a nastoupila  Nová Epocha. Světy se přiblížily jeden k druhému. A to, co se ještě před pár lety, ještě vloni, zdálo nesplnitelným snem, se nyní stává skutečností. Získáváme možnost hovořit skrze mnohé další a využíváme tuto možnost.  

Situace na Zemi se  stále  ztěžuje.  Zvyšuje se úroveň  vibrací planety. 

 

Zdrávas, Maria

 

2. Nové energie přichází na Zemi. A většina lidstva pociťuje  tyto energie  jako nemožnost a nesmyslnost sledovat i nadále tyto toulky stezkami ve tmě, jimiž kráčela dlouhá tisíciletí. To se projevuje jako pocit nespokojenosti, upřímné touhy a očekávání něčeho, co se každou chvíli musí stát.  

  Zdrávas, Maria

 

3. Citlivé lidé ztratili zájem o své všední záležitosti. Zdá se, že nic z toho, co dříve bylo důležité a představovalo smysl jejich života, dnes nemá sebemenšího významu. Všechno, čím se zabývali dříve: nesmyslné trávení času s kamarády, sledování  nekonečných seriálů, honby za novými tretkami, zdá se,  ztratilo jakýkoli význam. To všechno připomíná sváteční pozlátko, které zůstalo na místě včerejší oslavy. Dnes to všechno už postrádá smysl.

  Zdrávas, Maria

4. Zejména vnímaví, citliví lidé ve svém srdci pociťují  příchod Nového Světa, toho, jenž musí nastoupit  namísto starého a odumírajícího. Jakoby  se  lidské vědomí  nesnažilo chytit obyčejných životních zásad, tradicí starého, buď  v náboženských, společenských nebo rodinných tradicích, to všechno bude smeteno větrem nastávajících změn. Nemá smysl bránit se těmto změnám. Protože všechno na tomto světě  je podřízeno Božským cyklům. A svobodná vůle, je ve skutečnosti, ohraničena časovými a prostorovými hranicemi.

 

 Zdrávas, Maria

 

5. Lidské vědomí resp. uvědomění si smrti , vytyčené hranicemi materiálního světa, ,předpokládá, že je vše na  tomto světě podřízeno lidské vůli,   či  vůli lidských vůdců.

Ne! Je čas na rozhazování kamenů. Je čas pro sbírání kamenů.   

Když se rakovinný  nádor  usadí  v  lidském organismu, tak se zdravý organismus začíná zbavovat  nemocných buněk. A stejná zákonitost existuje i v  tomto vesmíru.  

Zdrávas, Maria  

 

6. Jestliže se  jakákoli lidská civilizace  soustřeďuje jen na ukojení  osobních zájmů, je zaměřena  jen na uspokojování  požitků ,  vyplývajících z  tohoto světa, tak poté  tato civilizace podléhá stejným zásadám  zničení, jako  když je rakovinný nádor odstraněn chirurgickou cestou.   

Odporovat  za   této situace  nemá význam. To, čemu  se nelze naučit „Novým Vědomím“, tedy principy Všeobecného  Blaha, Dobra, Spolupráce, Božského vedení, bude smeteno z povrchu  Země, obdobně,  jako  když  nedávno proběhlé zemětřesení a vlna tsunami zlikvidovaly během  okamžiku několik tisíc lidí .    

Zdrávas, Maria

 

7. Přestaňte  se zaměřovat  na  získávání  požitků na tomto světě. Existují mnohem významnější  požitky, jež  jsou dostupné těm, jež  jsou schopni otevřít svá srdce a rozum pro vibrace Vyšších Světů.

Za  hranicemi  Vašeho vlastního nitra neexistuje nic, co je pro  váš důležité. Veškeré Božské poznání a dokonalost se nachází ve vašem nitru. Hledejte toto bohatství ve svém  srdci,  hledejte bránu k  těmto nesmírným  bohatstvím, nacházejícím se ve  vašem vlastním nitru..

 

Zdrávas, Maria

 

8. Ale za přistoupení je třeba zaplatit. Cena vstupu – vaše  vlastní ego. Musíte se rozloučit s  pomíjivou součástí  svého „já“, s nahromaděním svých  elektronických  vazeb,  doslova lan, poutajících vás k Zemi, k principu  fungování této planety.    

A tato touha, kterou mnozí z vás již nyní pociťují, je věrným odrazem toho, že jste  se oprostili od požitků zdejšího světa a jste připraveni k připojení se k nehmatatelným světům.  

Zdrávas, Maria

 

9. Všechno, co potřebujete je přijmout volbu a překročit hranici, odmítnout včerejší slavnostní pozlátko,  učinit krok směrem k realitě. Zpočátku jeden, poté i druhý.  Ale jít, a nezdržovat se na této cestě vaší reálnou existencí, ale jít tím  směrem,  jež  vyjadřuje vaši skutečnou podstatu.

Neexistuje nic  mimo vaše vlastní hranice, co by vás mohlo odradit od posunu k vyšší realitě. Pouze vy sami si můžete bránit.

Skutečně si  nemůžete poradit se svým dvojníkem, bloudícím v tomto neskutečném světě tisíce a tisíce podob?

 

Zdrávas, Maria

 

10. Nemáte jinou Cestu. Buď musíte udělat jakýkoli krok k nepomíjející  skutečnosti, nebo skončit svoji  existenci jako individuum. Zdravý organismus se sám  zbavuje  rakovinných buněk uvnitř něj. Obrazně řečeno, vy všichni se nacházíte v břiše  Boha, a myslíte si, že vám Bůh umožní existovat podle vašich zákonů. Ne, říkám. Pouze se osvobodí od všeho, co neodpovídá Jeho Vůli a Jeho Zákonu.

 

 

My vám ukazujeme  Cestu

  

Otče náš

 

1. Pravda musí být předložena takovým dostupným způsobem, aby jí porozumělo  i dítě.

Všimli jste si, jaké  komplikace  se občas objevují v těch nebo  oněch systémech. Ano, organizace vesmíru je  velmi složitá a pro lidské vědomí v dané etapě jejího rozvoje je  jen těžko pochopitelná.  

Proto, i když jsme se snažili jednoduše vysvětlit určité věci, nejste schopni je pochopit. Proto jsme vybrali jinou cestu. Je to cesta, dávající prostě jen směr vašemu vědomí, jež vás orientuje správným směrem.      

 

Zdrávas, Maria

 

2.  Jestliže víte,  jakým směrem se budete pohybovat, tak můžete předvídat všechno, co je nutno vzít s sebou na cestu. Naleznete duchovní nástroje, nejvíce Vám vyhovující, duchovní praxe a duchovní metodiky. Ale už nebudete bloudit sem a tam, neboť směr, vnitřní ukazatel, kompas vašeho vědomí má správný směr.  

Zdrávas, Maria

 

3.  Může být uveden takový příklad. Vidíte před sebou vrchol, Vrchol Božského vědomí s třpytící se bělostnou čepicí, jež ho pokrývá. Ale, když jste se vypravili na cestu k vrcholu, tak vstupujete do lesa, touláte se rozsedlinami, lezete po skalách a již nevidíte před sebou vrchol.     

 

Zdrávas, Maria

 

4. Je to obdobné tomu, jako když se dostanete do struktury jakékoli církve nebo organizace, mající svá pravidla, zásady a dogmata. Doslova vás svazuje neproniknutelný  keř dogmat a pravidel. Nikdo si už nevzpomíná, proč tato pravidla byla nařízena, ale po vás chtějí, abyste tato pravidla bezpodmínečně dodržovali, jinak budete  buď hořet v pekle, nebo vás postihnou  všechna neštěstí vyskytující se ve vašem světě.        

Ale jestli stále opravdu myslíte na onen vrchol Božského Vědomí, k němuž  směřujete, tak projdete skrze tento keř, drásající vás svými trny, aniž by se vám něco stalo.   

Zdrávas, Maria

 

5. Stejně tak, jestli vstupujete do hlubokého lesa, sestaveného z dogmat po staletí existujících náboženství,  a poté již nevidíte za těmito dogmatami a pravidly dokonce ani modré nebe, tak vzpomínáte na Božský Vrchol, ke kterému směřujete a nacházíte východ z tohoto lesa.   

 

Zdrávas, Maria

 

6. Když dále pokračujete v cestě a začínáte lézt po skalách a kamenných rozsedlinách, sestavených z nových učení, mladých a ještě hodně kluzkých a vratkých, tak vzpomínáte na Božský Vrchol a dostává se vám pomoci a podpory v podobě ruky kamaráda či lana, spuštěného vám vašimi bratry, kteří již vystoupili výše.

Zdrávas, Maria

 

7. Tato učení  nejsou určena pro ty, kteří nalezli uklidnění na lesní loučce vedle potoka, plné štěbetání ptáků a poletujících motýlů. Tyto louky se podobají oněm učením a sektám, kde vám namlouvají, že  musíte směřovat k blaženosti, nacházející se ve vašem světě, musíte milovat každého, projevovat jenom dobré lidské vlastnosti.  

Zdrávas, Maria

 

8. Nemůže být dokonalosti ve vašem světě. Čím více si budete hrát na svaté, tím je větší riziko, že dostanete bolestnou ranu. Ránu, jež vás vzbudí ze sna na krásné louce a podnítí vás jít na vrchol, přemáhajíce svoji nedokonalost.    

 

Zdrávas, Maria

 

9. Podle míry stoupání se budou projevovat všechny vaše staré boláky, všechna traumata, která jste získal nejen v tomto ztělesnění, ale také v dřívějších.

 Budete pokračovat v pohybu směrem kupředu, přemáhajíce bolest těchto traumat, úrazů, ran, nemocí.   

 

Zdrávas, Maria

 

10. Naším úkolem je poskytnout vám cestu,  správný směr, ale každý půjde sám svou individuální cestou.

Ale, jestli jste obdržel správný směr, tak už nikdy nezabloudíte.

Ukazujeme Vám cestu k nejvyššímu vrcholu Božké Skutečnosti.

Zde je cesta! Jděte. Odvažte se, jenom se nezastavujte ve svém rozvojí.   

Dopředu!

 

Jazyk hvězd

  

Otče náš

 

1. Slovní formulace budoucích událostí vždy málo odráží to, co se musí stát a mají velmi přibližný a hodnověrný charakter.

Všechny události ve svém pravděpodobném tvaru už jsou založené v okamžiku počátku tvoření.   

 

Zdrávas, Maria

 

2. Ve vašem světě existuje takový termín jako Zvěrokruh, znamení Zvěrokruhu. Pro člověka, obeznámeného s  řečí hvězd je všechno současné i minulé je zapsáno v informačním poli, sestaveném z viditelných hvězd.   

 

Zdrávas, Maria

 

3. Kdybyste dokonale ovládali jazyk hvězd, tak byste byli  schopni přečíst budoucnost vaší planety, zapsanou v tomto universálním jazyce tohoto vesmíru. Ale sotva se v této době  najde alespoň jeden světský astrolog, jenž  je schopen pochopit tento jazyk.  

 

Zdrávas, Maria

 

4. Skutečná znalost, která je klíčem k jazyku hvězd a dovoluje předvídat budoucnost, je utajena před  moderním člověkem. Taktéž je před vámi utajena znalost, která umožňuje předvídat smrt a znát svou minulost a budoucnost

Zdrávas, Maria

5. Ale minulost a budoucnost jsou určovány současností, každou minutou a každou vteřinou současnosti.  

 . Ve Vyšších Světech neexistují tyto hranice, proto dokonalá matrice tvoření se může projevovat v časove-prostorových souřadnicích množstvím způsobů, jejichž pravděpodobnost je každou  chvíli  určována vašimi volbami.

 

Zdrávas, Maria

 

7. Proto se tento plán rozvoje vesmíru, který zahrnuje plán i pro Vaši planetu,  může se měnit v určitém pásmu, ale toto pásmo je omezeno hranicemi.    

Zdrávas, Maria

 

8. Jestli se evoluce jakékoli planety se rozvíjí v hranicích, vytyčených pro ni Vyšším Plánem chodby, tak zasahuje celá Hierarchie Kosmických Bytostí na úpravu této evoluce.    

 

Zdrávas, Maria

 

9. To se mnohokrát stalo i  s vaší planetou. Evoluce dosáhla určitého kritického bodu a poté se navrátila do minulého bezpečného řečiště. Nebezpečí pro evoluci je spojeno se stupněm  odtržení dané evoluce od svazku s Vyššími Silami, Hierarchy Vesmíru, Bohem, Božským Zákonem. 

 

Zdrávas, Maria

 

10. Existují určité kritické situace v historii Země, či libovolné planety, určené Zvěrokruhem a podmíněné kosmickými cykly, kdy směr, informační pole Kosmického Zákona se porovnává se směrem evoluce životních toků, osídlujících planetu.A v těchto okamžicích  se uskutečňuje úprava vývoje planety, jestliže její odchylka od zadaného směru pohybu převyšuje kritický bod.

 

 

Přechodné období

  

Otče náš

 

1. To se děje právě v současné době. Evoluce planety se odklonila od cesty, určené Kosmickým Zákonem a potřebuje úpravu.

Pravidelně přicházíme skrze různé proroky a vyslance, abychom připomenuli  existenci Zákona a nevyhnutelnost jeho sledování.

 

Zdrávas, Maria

 

 2. Všechna proroctví o konci světa a různých božích dopuštěních, které se uváděly v minulosti a popisují se i nyní, jsou prostě připomínkou o nezbytnosti podléhání Zákonu, existujícímu v tomto Vesmíru.   

 

Zdrávas, Maria

 

3. Zákon bude dodržen bez ohledu na Vaše přání jej následovat či mu nepodléhat.   

 

Zdrávas, Maria

 

4. Úkol Vyšších Sil  vždy směřoval k tomu, aby udržel lidstvo na kraji propasti, aby nedošlo k sebezničení jím samotným.  

 

Zdrávas, Maria

 

 5. Pomoc, která byla poskytnuta a je poskytována i nadále, spočívá v rozšíření vědomí lidstva,  v pomoci při zdolávání vnitřních hranic, jež jsou s lidmi spojeny, jsou jim vlastní, a v pomoci spojené s výstupem na další stupeň rozvoje vědomí.  

 

Zdrávas, Maria

 

6. Nyní Země prožívá kritickou, přechodnou dobu. A úkol, který je kladen na lidstvo,  je uvědomění si, že kromě toho fyzického světa  existují  nehmatatelné světy, a člověk se jeví dle svého jako Veliká Kosmická Duchovní Bytost.        

 

Zdrávas, Maria

 

7.  Lidský potenciál je ohromný. Ale zvládnutí toho potenciálu  nenastane dříve, než člověk ovládne ony své vlastnosti, které ho poutají ke svému fyzickému světu.

Zdrávas, Maria

 

8. Když sledujeme některé z vás z naší vznešené úrovně, tak někdy pociťujeme mnohdy obdobný  pocit, jaký zažíváte vy při pozorování mravence. 

 

Zdrávas, Maria

 

9. Asi jste v průběhu svého života pozorovali mravence, jenž vlekl své velké břemeno směrem k  mraveništi. Ze své úrovně lépe sledujete, jak se může snadněji pohybovat. Vidíte, že by bylo možno zkrátit si cestu a dostat se tak rychleji a s co možno nejmenší vynaloženou námahou, do mraveniště.    

 

Zdrávas, Maria

 

10. Jestli budete pozorovat mravence, tak pochopíte naše pocity, které prožíváme, když pozorujeme váš vývoj.  

Stejně tak, když si nedáte za úkol plnit mravenčí práci,  nemůžeme  my brát na sebe plnění úkolů, jež jsou před vás postaveny.

  

Rovnováha planety

 

Otče náš

 

1. Můžeme poskytnout určitou pomoc a  taktéž ji nepřetržitě poskytujeme, ale jen v těch mezích, které připouští Zákon.  

Jeden z oněch druhů pomoci, kterou poskytujeme, je připomenutí  kosmických lhůt  a přípomenutí  toho, čím ve skutečnosti jste.      

 

Zdrávas, Maria

 

2. Váš potenciál je ohromný. A na rozdíl od mravence, který  v této manvantaře, v tomto období  rozvoje Vesmíru není schopen dosáhnout lidského  typu rozvoje, vy,  ještě před ukončením této manvantary budete schopni projevit svou skutečnou Božskou přírodu.  

 

Zdrávas, Maria

 

3. Proto je námi vydáváno tak mnoho úsilí, abychom odvrátili narušení samotného fyzického základu této Země, která vám poskytla přístřeší, a která vám nabízí bezpečné podmínky pro žití a rozvoj. 

 

Zdrávas, Maria

 

4. Každá katastrofa, každá živelní pohroma je následkem vašeho nedokonalého vědomí. Vskutku, sklízíte plody vaší neposlušnosti, sobectví a vzdorovitosti, když se setkáváte tváří v tvář s těmito projevy katastrofy.   

 

Zdrávas, Maria

 

5. Informační pole lidstva a informační pole Země jsou velmi těsně svázané a  propletené.

 

Zdrávas, Maria

 

6. Proto jakákoli nedokonalá myšlenka má vliv na celou planetu, obcházejíc celou zeměkouli a vstupujíc do souznění se stejně nedokonalými myšlenkami a city.   

Zdrávas, Maria

 

7. Stejně tak obdobné myšlenky, zaměřené k Blahu, Dobru, pozitivní myšlenkové pochody a emoce dodávají stabilitu celé planetě a napomáhají vyrovnání zemské osy. 

 

 Zdrávas, Maria

 

8. Abyste  mohli poklidně existovat a  rozvíjet se, miliardy Kosmických Bytostí jsou ve dne v noci bez ustání připraveny sloužit s tím cílem, aby urovnaly a zabránily reálným katastrofám a kataklyzmatům. 

 

Zdrávas, Maria

 

9. V tomto spočívá i vaše pomoc, kterou můžete poskytnout Vznešeným Sonmám. Meditujte pro  Dobro, Blaho, Lásku. Udržujte vnitřní klid a mír.   

 

Zdrávas, Maria

 

10. Každý z vás se musí stát podpůrným bodem na Zemi, průvodcem ve Světě, skrze který se uskutečňuje zajištění rovnováhy této planety a postup Světa, který se jeví nezbytným pro přechod Země na následující úroveň.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.

Amen.

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/path.htm

 

_____________________________________________________________________________________________________________

[1] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net