Růženec Milosti Matky Marie

 
 

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

   Vyznání Víry

Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země,

Který přebývá ve veškerém Životě.

Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona,

a v pokoře se podřizuji Moudrosti Jeho Zákona.

Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi.

Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého Ducha. Amen!

 

 Otče náš [1] 

Otče náš, jenž Jsi na nebesích,

posvěť se Jméno Tvé.

Přijď Království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého:

neboť Tvé je Království a moc a sláva

na věky.

Amen (Matouš 6:9-13)

 

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


 

Potřebují energie vaší modlitby

 

Otče náš 

 

 1. Přišla jsem za vámi, abych si s vámi pohovořila. Beze spěchu... Upřímně... Citlivě a něžně. Přišla jsem jako milující a starostlivá matka. A skutečně jsem vaší matkou, protože se o vás starám, léčím vaše duše. A tehdy, kdy je vám obzvláště těžko, vy všichni přicházíte ke mně.

 Zdrávas Maria

 1. Vím, že je vám těžko. Vím, že se nacházíte v čase zasvěcení, na křižovatce nových energií, přicházejících do vašeho světa, a starých energií, které stále převažují ve vašem světě. A to je vždy velmi těžké: žít v přechodné době. Vaše fyzická a jemnohmotná těla někdy nejsou schopna zvládnout zvýšenou zátěž. Nicméně budete muset vydržet. Jinak to nemůže proběhnout.

Zdrávas Maria

 1. Mnozí andělé-léčitelé a mnozí Mistři jsou připraveni, stejně jako já, poskytovat vám veškerou přiměřenou a možnou pomoc. Proto nepohrdejte touto pomocí, kterou vám dávají Nebesa. Obracejte se pro pomoc na Mistry, anděly, elementály a osobně na mne.

Zdrávas Maria

 1. Já nesu břemeno mnohých vtělených Božích synů a dcer. Snažím se ulehčit vám váš osud. Při tom všem i vy pomozte mně. Já potřebuji vaši energii, vaše modlitby a vaši Lásku. My můžeme a musíme si navzájem pomáhat. Já odlehčím vaše břímě v tento přechodný čas, ale vy, prosím, dejte mi dodatečné rezervy energie.

Zdrávas Maria

 1. Poslouchám vaše prosby, a někdy stačí jedna modlitba, upřímně vyslovená z vašeho srdce, aby pomoc byla poskytnuta. Ale vy se neobtěžujete poslat mi energii vaší modlitby. Nemůžu vám poskytovat pomoc tehdy, kdy ji ode mě vyžadujete. Můžu pomoci jenom zarmouceným srdcím, srdcím kajícím se.

Zdrávas Maria

 1. Jako vždy, vybízíme vás ke správnému stavu vědomí. Pro někoho, aby získal správný stav vědomí, je nevyhnutelný půst, modlitba, pokání, zpověď a příjímání. Pro jiné stačí upřímné slzy lítosti. A ráno po probdělé noci mé drahé děti, umytí těmito slzami, jsou schopny se upřímně pomodlit, a ten stupeň pokání, který je přítomen v jejich srdcích, dává mně možnost poskytnout pomoc.

Zdrávas Maria

 1. Vidím vaše utrpení. Já spolutrpím s vámi. Ale i vy pochopte mne. Existují některé typy karmy vašich předchozích činů, které mohou být vykoupeny jen utrpením.

Zdrávas Maria

 1. Mnoho trápení a mnoho utrpení je ve vašem světě. Já to vidím. A vidím i něco jiného. Vidím, jak mládež naprosto nezodpovědně nakládá s drahocennou energií Lásky. Já vidím... I mé srdce umírá v záchvěvech, protože vím, jakým utrpením v budoucnu projdou tyto duše. Vy sami se odsuzujete k mnohým a mnohým utrpením.

Zdrávas Maria

 1. Přišla jsem vám připomenout vaši zodpovědnost za vaše činy, abyste mne neprosili, abych vás zbavila utrpení a vyléčila vás až tehdy, když váš celý život je u konce a vy jste obtěžkáni ohromným množstvím chorob a psychickými problémy. Přála bych si, aby se mládež obracela ke mně s žádostí o pomoc, radu a podporu již nyní. Aby ve svých zralých letech mohla sloužit pro Slávu Hospodina a vykonávat Boží službu na fyzické rovině.

Zdrávas Maria

 1. Nyní jste všichni povinni upřít váš pohled na mládež. A ti z vás, kteří na konci svého života konečně pochopili Boží pravdu v té nebo jiné podstatě, jste schopni přinést nové generaci své zkušenosti. Přemýšlejte o tom, v jaké podobě to můžete udělat, ale udělat to je nevyhnutelné, - říkám vám já.

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 

Hodina Milosti

 

Otče náš

 1. Každý rok 8. prosince od 12 do 13 hodin místního času můžete věnovat svůj čas, abyste se se mnou setkali. Přijmu jakýkoliv váš projev Lásky a vděčnosti. Budu s vámi po celu dobu této Hodiny Milosti. Můžete se mnou hovořit, můžete mne vidět.

Zdrávas Maria

 1. Bude to, jako kdybych byla přímo u vás. Používám energii, kterou vysíláte, k tomu, abych mohla projevovat svou přítomnost všude na Zemi současně. A čím čistší bude vaše touha, tím silnější bude moje přítomnost u vás. Takovým způsobem můžeme každý rok zvyšovat vibrace fyzické roviny.

Zdrávas Maria

 1. Za to vám Bůh dá možnost, abyste mne požádali o splnění svých tužeb, které se týkají vás samotných nebo vašich blízkých. Můžete žádat o naplnění všech svých tužeb, a to i těch, o kterých se domníváte, že je nemožné je uskutečnit. Přijmu všechna vaše přání do svého srdce a budu prosit Boha o splnění vašich proseb.

Zdrávas Maria

 1. Vaše vyznání ani příslušnost k určitému náboženství nejsou pro mne důležité, všichni jste moje děti. A já se o vás budu starat a budu se snažit uspokojit vaše potřeby a touhy. Musíte mi věnovat jenom hodinu svého času za rok… Můžete poslouchat nebo zpívat písně, které jsou mi věnovány, můžete si číst Růžence a modlitby, které jsou mi zasvěceny…

Zdrávas Maria

 1. Impuls vašich srdcí, směřovaný ke mně, mne povzbudí, abych vás uslyšela, a já vynaložím veškeré úsilí, aby se všechny vaše prosby vyplnily. Ne vždy vámi dávaná energie modlitby a Lásky stačí na splnění vašich proseb. Proto vám budu velmi vděčná, pokud zvládnete myslet na mě častěji a posílat mi vaši energii Lásky a energii modlitby.

Zdrávas Maria

 1. Jakmile se ve vašem životě objeví nějaká obtížná situace, je to pro vás znamení, že jste se dlouho ke mně neobraceli, a já jsem tak nebyla schopna vzniklou situaci řešit a nechat ji plynout tím nejjednodušším způsobem. Vždy si pamatujte, že Bůh vás nechce trestat. Chce, abyste šli po Cestě Lásky. A pokud se, stejně jako malé děti, dopustíte špatných činů, nezapomeňte jich upřímně litovat a poprosit mne, aby chyby, kterých jste se dopustili, nepřinesly příliš tvrdou odplatu. Protože Zákon vyžaduje, aby se energie všeho, co uděláte, vrátila k vám. Pak budete mít možnost vidět své vlastní chyby a přijmout opatření k jejich nápravě.

Zdrávas Maria

 1. Není důležité, kolikrát uděláte chybu, důležité je vaše stálé úsilí o ctnost a snaha o napravení udělaných chyb. Vy svou lidskou myslí nemůžete posoudit, zda to, co děláte, je dobré nebo špatné v očích Božích, proto se co nejčastěji obracejte s prosbou o pomoc k Nebesům. Proste o vykoupení svých hříchů.

Zdrávas Maria

 1. Někdy se člověk dopustí činu, který je v očích společnosti velmi špatný, ale v Božích očích tento skutek hříchem není, protože tehdy Bůh používá člověka jako nástroj, aby někdo mohl vykoupit svou karmu. Právě proto se říká, abyste nesoudili. Nesuďte a nebudete souzeni. Nikdy ale není radno být shovívavým k těm jedincům, kteří se nechali příliš strhnout, jsou lehkomyslní a chovají se velmi nevhodně s nadějí, že Bůh jim všechno odpustí.

Zdrávas Maria

 1. Bůh je nanejvýš milosrdný a trpělivý, ale když se člověk nechce poučit ze svého chování, staví tím sám sebe do velmi obtížné situace, a podle toho, nakolik je člověk schopen se vyrovnat s okolnostmi, do kterých se dostal, posuzuje Bůh čistotu srdce a lítost člověka.

Zdrávas Maria

 1. Pamatujte si, že vždy když se v životě setkáte, z vašeho úhlu pohledu, s těžkou a nespravedlivou situací, ve sto procentech případů jste vy sami byli příčinou vzniku této situace, vinou vašich nesprávných rozhodnutí a špatných skutků. Všechno ve vašem životě je určováno vašimi rozhodnutími a skutky v minulosti. Žádné předurčení ale ve vašem osudu neexistuje, protože někdy jedno vaše správné rozhodnutí a spravedlivý skutek vykupuje karmu velmi mnoha hříchů, včetně těch nejstrašnějších hříchů, které jste v minulosti spáchali.

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 

Je třeba více času trávit v srdečném rozhovoru se mnou

 

Otče náš

 1. Tehdy, když mluví srdce, rozum se utiší. Skutečné komunikace mezi námi je možné docílit jenom tehdy, když navazujeme kontakt na úrovni našich srdcí.

Zdrávas Maria

 1. Vám chybí Láska. Vám chybí Světlo. Někdy se doslova dusíte z nedostatku Boží energie, jakoby z nedostatku kyslíku. Je třeba více času trávit v srdečném rozhovoru se mnou.

Zdrávas Maria

 1. Já jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že obzvlášť muži jsou velmi ostýchaví v projevu svých pocitů. Ale tehdy, když nastupuje zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, která se náhodou objevila v očích.

Zdrávas Maria

 1. Nestyďte se plakat. Vaše duše zatoužila po skutečné komunikaci. Hledáte a nemůžete najít ideál ve vašem světě. Stejně jak muži, tak i ženy. Lpíte na svých tělech, ale skutečná Láska se projevuje na úrovni vašich duší a dokonce na úrovni vašeho Vyššího Já.

Zdrávas Maria

 1. Nestyďte se, když slzy zastřou vaše oči při komunikaci se mnou. Mnohokrát v minulých životech a už i v tomto životě jste se dopouštěli ne příliš pěkných skutků ve vztahu k ženám, matkám, sestrám. Nechť se vaše nesprávné skutky rozpouští v slzách a nechť vás negativní energie navždy opustí. Vaše kajícnost, dokonce i když nemůžete pochopit, že je to pokání, otevírá pro vás novou možnost. Nový pohled na svět.

Zdrávas Maria

 1. Nestyďte se za vaše slzy. Vždyť odnáší tu karmu, která byla vámi učiněna na základě nevědomosti nebo neuváženosti. Já jsem s vámi. Vždy jsem s vámi a vy se na mne vždy můžete obrátit pro pomoc v těžkých časech vašeho života. Já jsem tak blízká k fyzické rovině planety Země, jak není ani jeden Vladyka. V tom se skrývá mé zvláštní poslání.

Zdrávas Maria

 1. Chráním vaše rodinné krby, vaši zemi. Jsem připravena přijít k vám na vaše první zavolání. A to všechno je možné díky vašim snahám, díky té energii Lásky a energii modlitby, kterou já přijímám od vás. Vaše Růžence, které mně zasvěcujete, mi dávají možnost poskytovat pomoc velmi mnoha duším, zvláště těm, které potřebují pomoc.

Zdrávas Maria

 1. Já vždy poznám, když upřímně odříkáváte Růženec. Tehdy mezi námi vzniká proud energie, stoupající od vás a klesající ode mne. Takto přijímáte mou energii Lásky a Milosrdenství. Tehdy, kdy je vám obzvlášť smutno a nemáte sílu odříkat Růženec, můžete jenom na mne myslet, poslouchat melodie mně zasvěcené. I tehdy proud energie směřující od vás se přesně tak dotkne mne a já vás pocítím, každého z vás. Bůh mi dal velikou milost, abych mohla cítit každého z Jeho synů a dcer v ten moment, když na mne myslí, nebo se na mne obrací o pomoc. Proto dnes můžete, stejně jako dříve, využít příležitost, kterou vám dávají Nebesa a požádat mne o pomoc a podporu v těžkých časech.

Zdrávas Maria

 1. Některé mé ikony mají zázračný účinek. A někdy jenom stačí si vizualizovat jeden z mých obrazů, abyste dostali můj paprsek podpory.

Zdrávas Maria

 1. Tehdy, kdy mám možnost být přítomna mezi vámi, a nebudu skrývat, že Bůh mi dává takovou milost, nemusíte si mé přítomnosti vedle vás vůbec všimnout. Ale já mohu být přítomna přímo tam, kde se nacházíte. Pro mne je důležité, aby se kolem vás navodil stav klidu, pokoje. Přijdu neviditelně a nenápadně a jenom podle lehké vůně růží, která doprovází mé zjevení, můžete někdy vycítit, že jsem přišla za vámi.

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


 

Volám vaše vědomí do výšin

 

Otče náš

 

 1. Jsem tak blízko k pozemské rovině, jak je to jen možné. A každý den vyslechnu všechny vaše prosby a také výtky, které mi posíláte. Jsem připravena od vás vyslechnout i ne zrovna příjemné věci, které mi občas říkáte. Někdy abyste něco pochopili, tak to musíte slyšet nahlas. A když mně toto říkáte, slyšíte to i vy sami. Velmi hluboko uvnitř vás se usadily problémy mnohých vtělení.

Zdrávas Maria

 1. Předstupujete před můj obraz a začíná váš vnitřní monolog. Neuvědomujete si, že slyším každé vaše slovo. A tehdy, pokud Božská možnost dovolí, vám okamžitě posílám na pomoc anděly. Pomoc na jemnohmotné rovině přichází okamžitě. A je potřeba určitý čas, aby se pomoc projevila i na vaší fyzické rovině.

Zdrávas Maria

 1. Ale občas se nemůžete dočkat, než pomoc přijde a posíláte mi své výtky a vyjadřujete svoji nespokojenost. Proud Božské možnosti se v tom případě přeruší. A příště, když s pokorou a pláčem přicházíte znovu k mému obrazu, tak vám opět pomáhám. Ale znovu se vše opakuje. A proto, když prosíte po páté nebo po sedmé o jedno a to samé, už s pomocí nespěchám. Protože jste si neuvědomili tu veškerou zodpovědnost, kterou kladete na andělské sněmy s každou vaší prosbou. Buďte důslední ve vašich prosbách a činech.

Zdrávas Maria

 1. Občas mě vaše karma nedovoluje zasahovat do vašeho osudu, ale vy mě prosíte o pomoc každý den, mnohokrát, po celý rok i déle. A vaše horlivost a snaha rozbije neviditelnou překážku a pomoc se širokým proudem vlije do vaší bytosti a vašeho života.

Zdrávas Maria

 1. Boží milost nezná hranic. A pomoc z jemnohmotné roviny přijde. Umějte tuto pomoc využít. Nebraňte Božské možnosti svými negativními výbuchy. O kolik jednodušší by bylo vám poskytovat naši pomoc, pokud byste mohli být většinu času v souladu s Božským světem. A o kolik úspěšněji bychom mohli pokračovat ve změně fyzické roviny planety Země.

Zdrávas Maria

 1. Pokaždé, když ztratíte rovnováhu, jste podobní malému vulkánu. Všechno kolem vás se otřásá a elementální život se snaží od vás odejít dál, protože vaše vibrace jim nedovolují být vedle vás.

Zdrávas Maria

 1. Pokaždé, když zapnete hlučnou hudbu s trhavým rytmem, elementálové a andělské bytosti v panice opouštějí oblast, ve které je slyšet tato příšerná hudba. Rovnováha je narušena tak silně, že žádná z bytostí, jejichž úkolem je dělat pořádek na jemnohmotné rovině, nemůže v průběhu několika dní vstoupit do oblasti, kde zněla tato hudba. A jelikož pouštíte tuto hudbu každý den, tak vaše města a obce jsou podobné pustinám: všichni obyvatelé jemnohmotného světa opustili tyto pustiny a nemohou vám pomáhat.

Zdrávas Maria

 1. Pomáháme vám ve většině případů přes elementální říše, přes živly vzduchu, ohně, vody a země. Jenže vy se svým chováním připravujete o možnost vám pomáhat. My potřebujeme na fyzické rovině harmonickou atmosféru. Na těch místech země, kde ještě vládne atmosféra klidu a harmonie, se uzdravujete pouze tím, že se do těchto míst dostanete. Tisíce elementálních bytostí jsou připraveny poskytnout vám pomoc a uzdravení.

Zdrávas Maria

 1. Proto se zamyslete nad tím, jestli nepřišel čas vrátit se k té harmonii všech přírodních království, která vládla v dávných dobách, kdy lidé byli šťastní a prožívali radost jen ze života samého? Tehdy viděli elementální život, viděli anděly a bylo to tak přirozené, jako je dnes pro vás vidět psy, kočky a ptáky. Já volám vaše vědomí do výšin. Snažím se vnést do vašeho vědomí, že žijete v kleci, že jste se do této klece sami vsadili a umístili ji do pustiny vašich měst.

Zdrávas Maria

 1. Přišel čas přehodnotit celý váš systém hodnot, všechny vztahy ve všech oblastech života. Jak máme vysvětlit vašemu vědomí, že se nacházíte v takových podmínkách, které jsou pro člověka nedůstojné? Směle se rozlučte s připoutaností k "statkům" vaší civilizace а naleznete skutečné a trvalé hodnoty. Příroda nestrpí prázdnotu a výměnou za každou vaši zápornou vlastnost přijde Božská vlastnost a místo vašich lidských připoutaností přijde stav Božského klidu, harmonie, míru, štěstí a radosti. Toto je právě to, co chybí ve vašich životech.

Zdrávas Maria


 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Potřebujeme všudypřítomné projevování Víry a zbožnosti

 

Otče náš

 

 1. Měli byste se zajímat nejen o svá fyzická těla, ale i o své duše. Nářek a sténání naplňují prostor kolem Země. Duše strádají. Vím, že velmi mnoho duší strádá, avšak zároveň s tímto strádáním se očišťují. Je-li živá duše, je naděje, že člověk bude žít.

Zdrávas Maria

 1. Vaše duše potřebují pomoc. Tuto pomoc však nemusím Vašim duším poskytnout jen já. Vy sami si můžete pomoci. Nejlepším lékem pro Vaše duše bude vroucí pokání ze všech Vašich chyb a hříchů a hluboké přání tyto chyby v budoucnosti neopakovat. Modlitba, i když je beze slov, jakožto nabytí souladu s Božským světem, může uzdravit mnohé duševní rány.

Zdrávas Maria

 1. Znám mnoho lidí, kteří se stydí modlit, stydí se projevit své pocity. Milovaní, můj syn Ježíš učil nemodlit se na veřejnosti, na odiv, ale sám se v těžkých chvílích obracel k Pánu pro pomoc. Vy byste měli dělat totéž.

Zdrávas Maria

 1. Soulad s Božským světem, alespoň na krátkou dobu během dne, umožňuje Vaší duši zakusit pokrm, který je jí tolik potřebný. Vaše duše se sytí Božským požehnáním, a je Vaší povinností směřovat pozornost ke své duši. Není k tomu třeba mnoho času, milovaní.

Zdrávas Maria

 1. Co Vám brání věnovat jednu hodinu denně horlivé modlitbě, hovoru se mnou, v srdci? Znám mnohé, kteří se stydí modlit, ale pouští si doma, v práci nebo v autě písně věnované mně. Ponořují se tak do magického světa melodie a vstupují ve svém srdci do tichého rozhovoru se mnou.

Zdrávas Maria

 1. Velmi mnoho lidí má můj obrázek stále při sobě. Kdykoliv na skrytém místě vezmete můj obrázek a líbáte jej, já o tom momentu vím. V tom okamžiku jsem přítomna vedle Vás. Ano, milovaní, Bůh mi daroval schopnost být přítomna na mnoha místech na zeměkouli ve stejném okamžiku.

 

Zdrávas Maria

 1. A tam, kde si na mne lidé vzpomenou a milují mne, tam vždy panuje atmosféra bezpečí. Jsem ochránkyní prostoru. Tam, kde mohu být přítomna, na těch místech na Zemi se velmi zřídka stávají různá neštěstí. Kdybyste mohli neustále udržovat soulad s mým srdcem, Vaši blízcí i všichni lidé, kteří s Vámi žijí, by byli pod ochranou.

Zdrávas Maria

 1. Přála bych si prokázat zvláštní milost těm, kteří jsou teď ve vtělení a provádí svou službu pro blaho Země tiše a nenápadně. Je Vás málo, ale kolem Vás se prostor očišťuje jako zvukem zvonu, protože svými čistými myšlenkami, nezištností a službou dokážete očišťovat prostor kolem sebe. Daruji Vám zvláštní schopnost spojit se se mnou. Pro Vás jsem vždy po Vašem boku. Zachovám si svou přítomnost při Vás. Můžeme tak zesílit naše snahy očistit prostor.

Zdrávas, Maria

 1. Pro ty, kdo se staví skepticky ke mně, k Učení, které Vám předávám já i ostatní Mistři, musím učinit zvláštní odbočení. Do té doby, než pochybnosti ve vašich duších neustoupí oddanosti a Víře, do té doby, dokud nebudete moci vzdát čest mým služebníkům, do té doby nejsou schopni nic změnit ani Mistři, ani vy sami ve své zemi. Je nezbytně nutné, aby se víra a zbožnost projevila všude, v každém městě a v každé vesnici. Ne honosná víra, která nic nestojí, ale pravá víra, která jediná může otevřít Božskou příležitost.

Zdrávas Maria

 1. Potřebujeme všudypřítomné projevování Víry a úctu k Nejvyššímu Zákonu, k Božskému Zákonu. A až se tak stane, budete o tom vědět, protože se vše začne rychle měnit Vám doslova přímo před očima. Ale teď se mohu spolehnout jenom na málo těch, kteří nesou svou službu přes naprosté nepochopení a dokonce skrze posměch od okolních lidí. Běda lidu, který nectí projevy pravé Víry a neuctívá své svaté. Avšak naděje nikdy neodchází a neopouští lidstvo, dokud je alespoň několik svatých, schopných udržovat Božský stupeň vědomí. 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_milosti_materi_marii.htm

 

____________________________________________________________________________________________________________________

[1]  Růženec sestaven podle Diktátu Matky Marie od 8. a 27. prosince 2007, 4. ledna, 9. července a 27. prosince 2009. 

Při poslechu Růženců z auduozáznamu nebo při čtení ve skupině nábízeno modlitby "Otče náš" a "Zdrávas Maria" číst všem společně.

 

[2] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net