Růženec Milosti Matky Marie

 

 

 

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

   Vyznání Víry

Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země,

Který přebývá ve veškerém Životě.

Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona,

a v pokoře se podřizuji Moudrosti Jeho Zákona.

Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi.

Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého Ducha. Amen!

 

 Otče náš [1] 

Otče náš, jenž Jsi na nebesích,

posvěť se Jméno Tvé.

Přijď Království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého:

neboť Tvé je Království a moc a sláva

na věky.

Amen (Matouš 6:9-13)

 

 

Pozdravení andělské

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


 

Potřebují energie vaší modlitby

 

Otče náš 

 

1. Přišla jsem za vámi, abych s vámi pohovořila. Beze spěchu... Upřímně... Citlivě a něžně. Přišla jsem jako milující a starostlivá matka. A skutečně jsem vaší matkou, protože se o vás starám, léčím vaše duše. A tehdy, kdy je vám obzvlášť těžko, vy všichni přicházíte ke mně.

Zdrávas Maria

 

2. Vím, že je vám těžko. Vím, že se nacházíte na průsečíku, ve střetu nových energií, přicházejících do vašeho světa, a energií starých, které ve vašem světě stále převažují. A to je vždy velmi těžké: žít v přechodné době. Vaše fyzická a jemnohmotná těla někdy nejsou schopna zvládnout zvýšenou zátěž. Nicméně budete muset vydržet. Nedá se nic dělat.

Zdrávas Maria

 

3. Mnozí andělé-léčitelé i mnozí Mistři jsou připraveni, stejně jako já, poskytnout vám veškerou možnou pomoc, která je v našich silách. Proto nepohrdejte touto pomocí, kterou vám dávají Nebesa. Obracejte se o pomoc na Mistry, anděly, elementály a na mě osobně.

Zdrávas Maria

 

4. Nesu na sobě břemeno mnoha vtělených synů a dcer Boha. Snažím se ulehčit vám váš úděl. Ale i vy pomozte mně. Potřebuji vaši energii, vaše modlitby a vaši Lásku. Můžeme a musíme pomáhat jeden druhému. Já v této přechodné době odlehčím vaše břemeno a vy mi, prosím, dejte dodatečnou zásobu energie. 

Zdrávas Maria

 

5. Poslouchám vaše prosby a někdy stačí jedna modlitba, vyslovená upřímně z vašeho srdce, aby byla pomoc poskytnuta. Ale vy se neobtěžujete poslat mi energii vaší modlitby. Nemohu vám poskytnout pomoc tehdy, kdy ji ode mě žádáte. Mohu pomoci jen zkroušeným srdcím, srdcím kajícím se.

Zdrávas Maria

 

6. Vybízíme vás ke správnému stavu vědomí. Pro někoho, aby získal správný stav vědomí, je nutný půst, modlitba, pokání, zpověď a přijímání. Jiným stačí upřímné slzy pokání. A k ránu po probdělé noci, omyti těmito slzami, se mé drahé děti jsou schopny upřímně pomodlit, a ten stupeň pokání, který je přítomen v jejich srdcích, mně dává možnost poskytnout pomoc.

Zdrávas Maria

 

7. Vidím vaše utrpení. Soucítím s vámi. Ale i vy pochopte mě. Existují některé druhy karmy vašich předchozích činů, které mohou být vykoupeny pouze utrpením.

Zdrávas Maria

 

8. Mnoho trápení a mnoho utrpení je ve vašem světě. Vidím to. A vidím i něco jiného. Vidím, jak mládež naprosto nezodpovědně nakládá s drahocennou energií Lásky. Já vidím... A mé srdce se chvěje, protože vím, jakým utrpením v budoucnu projdou tyto duše. Vy sami se odsuzujete k mnohým, mnohým utrpením.

Zdrávas Maria

 

9. Přišla jsem vám připomenout vaši zodpovědnost za vaše činy, abyste mě neprosili, abych vás zbavila utrpení a vyléčila vás, až když je celý váš život u konce a vy jste obtěžkáni velkým množstvím chorob a psychických problémů. Přála bych si, aby se ke mně mládež obracela s žádostí o pomoc, radu a podporu již nyní. Aby ve svých zralých letech mohla sloužit pro Slávu Hospodina a vykonávat Boží práci na fyzické rovině.

Zdrávas Maria

 

10. Nyní jste všichni povinni zaměřit svoji pozornost na mládež. A ti z vás, kteří na konci svého života konečně pochopili Božskou Pravdu v té nebo jiné míře, jsou schopni přinést nové generaci své zkušenosti. Přemýšlejte o tom, v jaké podobě to můžete udělat. Ale udělat to je nutné, říkám vám já.

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

 

Hodina Milosti
 

Otče náš 

 

1. Každý rok 8. prosince od 12.00 do 13.00 hodin místního času můžete věnovat svůj čas komunikaci se mnou. Přijmu jakýkoliv váš projev Lásky a vděčnosti. Budu s vámi po celou dobu této Hodiny Milosti. Můžete se mnou hovořit, můžete mne vidět.

Zdrávas Maria

 

2.  Bude to, jako kdybych byla přímo u vás. Používám energii, kterou vysíláte, k tomu, abych mohla projevovat svou přítomnost všude na Zemi současně. A čím čistší bude vaše touha, tím silnější bude moje přítomnost u vás. Takovým způsobem můžeme každý rok zvyšovat vibrace fyzické roviny.

Zdrávas Maria

 

3.  Za to vám Bůh dává možnost, abyste mne požádali o splnění svých tužeb, které se týkají vás samotných nebo vašich blízkých. Můžete žádat o naplnění všech svých tužeb, a to i těch, o kterých se domníváte, že je nemožné je uskutečnit. Přijmu všechna vaše přání do svého srdce a budu prosit Boha o splnění vašich proseb.

Zdrávas Maria

 

4.  Vaše vyznání ani příslušnost k určitému náboženství nejsou pro mne důležité, všichni jste moje děti. A já se o vás budu starat a budu se snažit uspokojit vaše potřeby a touhy. Musíte mi věnovat jenom hodinu svého času za rok… Můžete poslouchat nebo zpívat písně, které jsou mi věnovány, můžete si číst Růžence a modlitby, které jsou mi zasvěceny…

Zdrávas Maria

 

5.  Impuls vašich srdcí, směřovaný ke mně, mne povzbudí, abych vás uslyšela, a já vynaložím veškeré úsilí, aby se všechny vaše prosby vyplnily. Ne vždy vámi dávaná energie modlitby a Lásky stačí na splnění vašich proseb. Proto vám budu velmi vděčná, pokud budete na mě častěji myslet a posílat mi vaši energii Lásky a energii modlitby.

Zdrávas Maria

 

6.  Jakmile se ve vašem životě objeví nějaká obtížná situace, je to pro vás znamení, že jste se dlouho ke mně neobraceli, a já jsem tak nebyla schopna vzniklou situaci řešit a nechat ji plynout tím nejjednodušším způsobem. Vždy si pamatujte, že Bůh vás nechce trestat. Chce, abyste šli po Cestě Lásky. A pokud se, stejně jako malé děti, dopustíte špatných činů, nezapomeňte jich upřímně litovat a poprosit mne, aby chyby, kterých jste se dopustili, nepřinesly příliš tvrdou odplatu. Protože Zákon vyžaduje, aby se energie všeho, co uděláte, vrátila k vám. Pak budete mít možnost vidět své vlastní chyby a přijmout opatření k jejich nápravě.

Zdrávas Maria

 

7.  Není důležité kolikrát uděláte chybu, důležité je vaše stálé úsilí o ctnost a snaha o napravení udělaných chyb. Vy svou lidskou myslí nemůžete posoudit, zda to, co děláte, je dobré nebo špatné v očích Božích, proto se co nejčastěji obracejte s prosbou o pomoc k Nebesům. Proste o vykoupení svých hříchů.

Zdrávas Maria

 

8.  Někdy se člověk dopustí činu, který je v očích společnosti velmi špatný, ale v Božích očích tento skutek hříchem není, protože tehdy Bůh používá člověka jako nástroj, aby někdo mohl vykoupit svou karmu. Právě proto se říká, abyste nesoudili. Nesuďte a nebudete souzeni. Nikdy ale není radno být shovívavým k těm jedincům, kteří se nechali příliš strhnout, jsou lehkomyslní a chovají se velmi nevhodně s nadějí, že Bůh jim všechno odpustí. 

Zdrávas Maria

 

9.  Bůh je nanejvýš milosrdný a trpělivý, ale když se člověk nechce poučit ze svého chování, staví tím sám sebe do velmi obtížné situace, a podle toho, nakolik je člověk schopen se vyrovnat s okolnostmi, do kterých se dostal, posuzuje Bůh čistotu srdce a lítost člověka.

Zdrávas Maria

 

10.  Pamatujte si, že vždy když se v životě setkáte, z vašeho úhlu pohledu, s těžkou a nespravedlivou situací, ve sto procentech případů jste vy sami byli příčinou vzniku této situace, vinou vašich nesprávných rozhodnutí a špatných skutků. Všechno ve vašem životě je určováno vašimi rozhodnutími a skutky v minulosti. Žádné předurčení ale ve vašem osudu neexistuje, protože někdy jedno vaše správné rozhodnutí a spravedlivý skutek vykupuje karmu velmi mnoha hříchů, včetně těch nejstrašnějších hříchů, které jste v minulosti spáchali.

Zdrávas Maria 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


 

Měli byste trávit více času v srdečném rozhovoru se mnou

 

Otče náš

 

1.  V té chvíli, když mluví srdce, rozum umlká. A skutečné vzájemné spojení mezi námi je možné pouze tehdy, když navazujeme kontakt na úrovni našich srdcí.

Zdrávas Maria

 

2. Chybí vám Láska. Chybí vám Světlo. Někdy se doslova dusíte z nedostatku Boží energie, jako se dusíte z nedostatku kyslíku. Měli byste trávit více času v srdečném rozhovoru se mnou.

Zdrávas Maria

 

3. Jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že zvláště muži jsou velmi ostýchaví v projevování svých citů. Ale tehdy, když přichází zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, která se náhodou objeví v jejich očích.

Zdrávas Maria

 

4. Nestyďte se plakat. Vaší duši se zastesklo po skutečném spojení. Hledáte ve vašem světě ideál a nemůžete jej najít. Jak muži, tak i ženy. Zajímáte se o svá těla, ale skutečná Láska se projevuje na úrovni vašich duší a také na úrovni vašeho Vyššího Já.

Zdrávas Maria

 

5. Nestyďte se, když slzy zastřou vaše oči při osobním kontaktu se mnou. Mnohokrát jste se v minulých životech a i v životě tomto dopustili nepříliš pěkných činů ve vztahu k ženám, matkám, sestrám. Ať se vaše nehezké činy rozpustí v slzách a negativní energie vás navždy opustí. Vaše pokání, ačkoliv nemusíte chápat, že je to pokání, pro vás otevírá novou příležitost. Nový pohled na svět.

Zdrávas Maria

 

6. Nestyďte se za své slzy. Vždyť odnáší karmu, která byla vámi učiněna na základě nevědomosti nebo neuváženosti. Já jsem s vámi. Vždy jsem s vámi a v těžkých chvílích vašeho života se na mne můžete kdykoliv obrátit o pomoc. Jsem tak blízká fyzické rovině planety Země, jako žádný jiný Mistr. V tom je mé zvláštní poslání.

Zdrávas Maria

 

7. Chráním vaše rodinné krby, vaši zemi. Jsem připravena k vám přijít na vaše první zavolání. A to vše je možné díky vašemu úsilí, díky energii Lásky a energii modlitby, kterou od vás dostávám. Vaše Růžence, které mi věnujete, mi dávají příležitost poskytovat pomoc velmi mnoha duším, které pomoc potřebují.

Zdrávas Maria

 

8. Vždy poznám, když Růženec odříkáváte upřímně. Vzniká mezi námi proud energie, od vás stoupající a ode mě sestupující. Takto přijímáte mou energii Lásky a Milosrdenství. Tehdy, když je vám obzvlášť smutno a nemáte sílu odříkávat Růženec, můžete na mě jenom myslet, poslouchat melodie, které jsou mi zasvěcené. I tehdy si mě proud energie směřující od vás najde a já vás vnímám, každého z vás. Bůh mi dal velkou milost, vnímat každého z Jeho synů a dcer v okamžiku, když na mě myslí nebo se na mě obrací o pomoc. Proto i dnes, stejně jako dříve, můžete využít příležitost, kterou vám Nebesa dávají a v těžkých chvílích mě požádat o pomoc a podporu.

Zdrávas Maria

 

9. Některé mé ikony mají zázračný účinek. A někdy si stačí vizualizovat jeden z mých obrazů, abyste dostali můj paprsek podpory.

Zdrávas Maria

 

10. Tehdy, když mám příležitost být přítomna mezi vámi, a nebudu skrývat, že Bůh mi takovou milost dává, nemusíte si mé přítomnosti vedle vás vůbec všimnout. Ale já mohu být přítomna přímo tam, kde jste. Pro mne je důležité, aby se kolem vás vytvořila atmosféra klidu a míru. Přicházím nepozorovaně a nenápadně a jen podle jemné vůně růží, která doprovází mé projevení, můžete usoudit, že jsem byla s vámi.

Zdrávas, Maria 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


 

Volám vaše vědomí do výšin

 

Otče náš

 

1. Jsem tak blízko k pozemské rovině, jak je to jen možné. A každý den vyslechnu všechny vaše prosby a také výtky, které mi posíláte. Jsem připravena od vás vyslechnout i ne zrovna příjemné věci, které mi občas říkáte. Někdy abyste něco pochopili, tak to musíte slyšet nahlas. A když mně toto říkáte, slyšíte to i vy sami. Velmi hluboko uvnitř vás se usadily problémy mnohých vtělení.

Zdrávas Maria

 

2.  Předstupujete před můj obraz a začínáte svůj vnitřní monolog. Neuvědomujete si, že slyším každé vaše slovo. A pokud to Božská možnost dovolí, okamžitě vám posílám na pomoc anděly. Pomoc na jemnohmotné rovině přichází okamžitě. A je potřeba určitý čas, aby se pomoc projevila i na vaší fyzické rovině.

Zdrávas Maria

 

3.  Ale občas se nemůžete dočkat, než pomoc přijde a posíláte mi své výtky a vyjadřujete svoji nespokojenost. Proud Božské možnosti se v tom případě přeruší. A příště, když s pokorou a pláčem přicházíte znovu k mému obrazu, tak vám opět pomáhám. Ale znovu se vše opakuje. A proto, když prosíte po páté nebo po sedmé o jedno a to samé, už s pomocí nespěchám. Protože jste si neuvědomili tu veškerou zodpovědnost, kterou kladete na andělské sněmy s každou vaší prosbou. Buďte důslední ve vašich prosbách a činech.

Zdrávas Maria

 

4.  Občas mi vaše karma nedovoluje zasahovat do vašeho osudu, ale vy mě prosíte o pomoc každý den, mnohokrát, po celý rok i déle. A vaše horlivost a snaha rozbije neviditelnou překážku a pomoc se širokým proudem vlije do vaší bytosti a vašeho života.

Zdrávas Maria

 

5.  Boží milost nezná hranic. A pomoc z jemnohmotné roviny přijde. Umějte tuto pomoc využít. Nebraňte Božské možnosti svými negativními výbuchy. O kolik jednodušší by bylo poskytovat vám naši pomoc, pokud byste mohli být většinu času v souladu s Božským světem. A o kolik úspěšněji bychom mohli pokračovat ve změně fyzické roviny planety Země.

Zdrávas Maria

 

6.  Pokaždé, když ztratíte rovnováhu, podobáte se malé sopce. Všechno kolem vás se otřásá a elementální život se snaží od vás odejít dál, protože vaše vibrace jim nedovolují být vedle vás.

Zdrávas Maria

 

7.  Pokaždé, když zapnete hlučnou hudbu s trhavým rytmem, elementálové a andělské bytosti v panice opouštějí oblast, ve které je slyšet tato příšerná hudba. Rovnováha je narušena tak silně, že žádná z bytostí, jejichž úkolem je dělat pořádek na jemnohmotné rovině, nemůže v průběhu několika dní vstoupit do oblasti, kde tato hudba zněla. A jelikož pouštíte tuto hudbu každý den, tak vaše města a obce jsou podobné pustinám: všichni obyvatelé jemnohmotného světa opustili tyto pustiny a nemohou vám pomáhat.

Zdrávas Maria

 

8.  Pomáháme vám ve většině případů přes elementální říše, přes živly vzduchu, ohně, vody a země. Jenže vy nás svým chováním připravujete o možnost vám pomáhat. My potřebujeme na fyzické rovině harmonickou atmosféru. Na těch místech země, kde ještě vládne atmosféra klidu a harmonie, se uzdravujete pouze tím, že se do těchto míst dostanete. Tisíce elementálních bytostí jsou připraveny poskytnout vám pomoc a uzdravení. 

Zdrávas Maria

 

9.  Proto se zamyslete nad tím, jestli nepřišel čas vrátit se k té harmonii všech přírodních království, která vládla v dávných dobách, kdy lidé byli šťastní a prožívali radost jen ze života samého? Tehdy viděli elementální život, viděli anděly a bylo to tak přirozené, jako je dnes pro vás vidět psy, kočky a ptáky. Volám vaše vědomí do výšin. Snažím se vnést do vašeho vědomí, že žijete v kleci, že jste se do této klece sami vsadili a umístili ji do pustiny vašich měst.

Zdrávas Maria

 

10. Přišel čas přehodnotit celý váš systém hodnot, všechny vztahy ve všech oblastech života. Jak máme vysvětlit vašemu vědomí, že se nacházíte v takových podmínkách, které jsou pro člověka nedůstojné? Směle se rozlučte s připoutaností k "statkům" vaší civilizace а naleznete skutečné a trvalé hodnoty. Příroda nestrpí prázdnotu a výměnou za každou vaši zápornou vlastnost přijde Božská vlastnost a místo vašich lidských připoutaností přijde stav Božského klidu, harmonie, míru, štěstí a radosti. To je právě to, co ve vašich životech chybí.

Zdrávas Maria 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,

i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

 

Všude jsou potřeba projevy Víry a zbožnosti

 

Otče náš

 

1.    Měli byste se zajímat nejen o svá fyzická těla, ale i o své duše. Prostor kolem Země naplňuje nářek a sténání. Duše strádají. Vím, že velmi mnoho duší strádá, avšak zároveň se tímto strádáním očišťují. Je-li duše živá, je naděje, že člověk bude žít.

Zdrávas Maria

 

2.    Vaše duše potřebují pomoc. A tuto pomoc vašim duším mohu poskytnout nejen já. Vy sami si můžete pomoci. Nejlepším lékem pro vaše duše bude vroucí pokání ze všech vašich chyb a hříchů a upřímný záměr tyto chyby v budoucnosti neopakovat. Modlitba, dokonce i modlitba beze slov, jako nalezení souladu s Božským světem, může uzdravit mnoho duševních ran.

Zdrávas Maria

 

3.    Znám mnoho lidí, kteří se stydí modlit, stydí se projevit své city. Milovaní, můj syn Ježíš učil nemodlit se veřejně, na odiv, ale i on sám se v těžkých chvílích obracel k Bohu o pomoc. Vy byste měli dělat totéž. 

Zdrávas Maria

 

4.    Soulad s Božským světem, alespoň krátkou chvíli během dne, umožňuje vaší duši zakusit potravu, kterou tolik potřebuje. Vaše duše se živí Boží Milostí a vy jste povinni věnovat pozornost své duši. Nezabere to mnoho času, milovaní.

Zdrávas Maria

 

5.    Co vám brání věnovat jednu hodinu denně upřímné modlitbě, hovoru se mnou ve svém srdci? Znám mnohé, kteří se stydí modlit, ale doma, v práci nebo v autě si pouští písně, které jsou mně věnované. Ponoří se do kouzelného světa melodie a ve svém srdci vstupují do tichého kontaktu se mnou.

Zdrávas Maria

 

6.    Velmi mnoho lidí má můj obrázek stále při sobě. A tehdy, když na osamělém místě vezmete můj obrázek a líbáte jej, já o tom vím. A okamžitě projevuji svou přítomnost vedle vás. Ano, milovaní, Bůh mi daroval schopnost být ve stejném okamžiku přítomna na mnoha místech na zeměkouli.

Zdrávas Maria

 

7.    A tam, kde si na mne lidé vzpomenou a milují mne, tam vždy panuje zvlaštní atmosféra bezpečí. Jsem ochránkyní prostoru. A tam, kde mohu být přítomna, tak na takových místech na Zemi se velmi zřídka stávají různá neštěstí. Kdybyste mohli neustále udržovat soulad s mým srdcem, vaši blízcí i všichni lidé, kteří žijí kolem vás, by byli pod ochranou.

Zdrávas Maria

 

8.    Přála bych si prokázat zvláštní milost těm, kteří jsou teď ve vtělení a tiše a nenápadně slouží pro blaho Země. Je vás málo, ale kolem vás se prostor očišťuje jako zvukem zvonu, protože svými čistými myšlenkami, nezištností a službou dokážete prostor kolem sebe očišťovat. Daruji vám možnost zvláštního spojení se mnou. Pro vás jsem vždy po vašem boku. A budu svou přítomnost s vámi neustále udržovat. Můžeme tak znásobit naše úsilí o očištění prostoru.

Zdrávas Maria

 

9.   Musím teď učinit malé odbočení pro ty, kteří se ke mně a k Učení, které vám předávám já i ostatní Mistři, staví skepticky. Do té doby, než pochybnosti ve vašich duších neustoupí oddanosti a Víře, do té doby, dokud nebudete moci vzdát čest mým služebníkům, tak do té doby nejsou ve vaší zemi schopni nic změnit ani Mistři, ani vy sami. Je nezbytně nutné, aby se Víra a zbožnost projevily všude, v každém městě a v každé vesnici. Ne předstíraná víra, která nemá žádnou cenu, ale pravá Víra, která jediná může otevřít Božskou příležitost.

Zdrávas Maria

 

10.  Potřebujeme všudypřítomné projevování Víry a úcty k Nejvyššímu Zákonu, k Božskému Zákonu. A až to tak bude, budete o tom vědět, protože se vše začne rychle měnit doslova přímo před vašima očima. Ale teď mohu spoléhat jen na velmi málo lidí, kteří vykonávají svou službu v naprostém nepochopení a dokonce i v posměchu těch, kteří je obklopují. Běda národu, který nectí projevy pravé Víry a neuctívá své svaté. Avšak naděje nikdy neodejde a neopustí lidstvo, dokud je alespoň několik svatých, schopných udržovat Božskou úroveň vědomí.

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_milosti_materi_marii.htm

 

_____________________________________________________________________________________

[1]  Růženec sestaven podle Diktátu Matky Marie od 8. a 27. prosince 2007, 4. ledna, 9. července a 27. prosince 2009. 

Při poslechu Růženců z auduozáznamu nebo při čtení ve skupině nábízeno modlitby "Otče náš" a "Zdrávas Maria" číst všem společně.

 

[2] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Vzestoupených Mistrů, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net