Růženec Serapise Beye

 

 

Vaším úkolem je naučit se vítězit na jemné úrovni

Krátký Růženec dle Poselství Serapise Beye 23. června 2009

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [1]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

1. JÁ JSEM Serapis Bey. S každým dnem je pro nás těžší a těžší dostat se k vašim srdcím. Lidstvo se nevyhnutelně řítí do propasti. A přesto neztrácíme naději! Když se totiž zdá, že je situace  beznadějná, že z ní není žádné východisko, právě v tom okamžiku přichází to, co lze nazvat Božským zázrakem - a situace se změní.

Zdrávas, Maria

2. Často byly v dějinách lidstva okamžiky, kdy se zdálo, že je vpředu jen neproniknutelná mlha. Nicméně pokaždé se na poslední chvíli, doslova na pokraji smrti, našly obětavé duše, které v těchto kritických okamžicích převzaly odpovědnost za lidstvo, za další průběh pozemské evoluce.

Zdrávas, Maria

3. Vím, že mezi vámi, kteří právě čtete toto mé Poselství, je velmi mnoho světlých duší. V těch nejkritičtějších okamžicích dějin Země jste mnohokrát přicházeli do inkarnace. A teď se od vás znovu vyžaduje, abyste vynaložili všechny své síly a schopnosti. Musíte se jen pozvednout a obrátit svůj pohled výše, nad iluzi, která vás obklopuje. 

Zdrávas, Maria

4. Představte si, že jste ve špatném snu. Noc pomine, opět se rozzáří slunce a za denního světla se všechny vaše děsy a noční můry budou zdát nereálné. Jste ve snu. Jste ponořeni do iluze. Nyní přišel čas, kdy je třeba shromáždit všechny své síly a schopnosti a učinit krok vpřed. Jste rytíři. Jste bojovníci. A na vašem úsilí nyní hodně záleží. A nemusíte brát meč ani nosit brnění na fyzické rovině. Musíte se obléknout do brnění svého ducha. A musíte pozvednout svůj duchovní meč, svůj meč Kundalini, který je jako jediný schopen oddělit skutečné od neskutečného - jak ve vás, tak v realitě kolem vás.

Zdrávas, Maria

5. Jste bojovníci, ale vaším úkolem není vést nekonečnou bitvu ve fyzické rovině. Vaším úkolem je naučit se vítězit na jemné úrovni. Na úrovni vašich emocí a myšlenek. Právě tehdy, když zvítězíte nad vašimi myšlenkami, pocity, nad vašimi negativními stavy, které zažíváte, zvítězíte ve fyzické rovině bytí. Protože vaše úspěchy na jemných úrovních nevyhnutelně promění i fyzickou úroveň.

Zdrávas, Maria

6. Nemusíte hledat řady bojovníků, ke kterým byste se měli připojit. Protože na jemné úrovni vy sami představujete mocnou armádu Světla. A pokud udržujete své vědomí na Božské úrovni, jste neporazitelní a nezranitelní. Proto se od vás nyní vyžaduje, abyste se zahalili se do skutečného Božského vědomí, abyste neztráceli tuto úroveň vědomí během dne, ani den po dni.

Zdrávas, Maria

7. Představte si, že jste ve fyzické rovině dokonalým vzorem. Za cenu neuvěřitelného úsilí a vnitřní práce udržujete vaše vědomí na co nejvyšší úrovni. A je to dost obtížné, nacházíte-li se v nedokonalém stavu. Ale pak, když se vám daří udržovat si stále co nejvyšší úroveň vědomí, vaše vibrace se zvyšují natolik, že každá nedokonalost, s níž se setkáte ve vašem světě, je nucena se projevit.

Zdrávas, Maria

8. Jste našimi bojovníky, jste pochodněmi, které nám osvětlují nedokonalosti iluze. Bůh si přeje jediné - aby ve vašem světě co nejrychleji došlo k oddělení zrn od plev. Právě tehdy, když bude sklizena úroda z dobrých zrn, a plevel bude předán ohni, tehdy ve vašem světě nastane doba, v níž Vzestoupení Mistři mohou přijít do vašeho světa. Proto nezoufejte a neříkejte, že je všechno  špatné. Všechno jde přesně podle Božského plánu. A každý z vás, kdo se v tuto chvíli odváží nést břemeno Světla, bude zabezpečen ochranou andělských bytostí.

Zdrávas, Maria

9. Se strachem se díváte na to, co je kolem vás, a situace se vám zdá být bezvýchodná. Nelitujte toho, co nepodléhá dalšímu vývoji. Pevně stůjte nohama na zemi a vzývejte Nebesa. Vaší úlohou a misí je v této obtížné době vydržet napětí bitvy a obstát v boji. Bitva se ale odehrává pouze na jemné úrovni, ve vrstvách hustého astrálu, nejvíce přiblížených k fyzické rovině. Proto bitvu cítíte. Jdete spát a probudíte se plni pocitu, že jste strávili noc v těžkém boji. A je tomu skutečně tak. Nejlepší bojovníci Světla neznají klid ani ve dne, ani v noci. Nemůžeme ztrácet drahocenný čas, protože času zbývá velmi málo. Ale potom budete vzpomínat na své hrdinství.

Zdrávas, Maria

10. Doba, v níž nyní žijete, je nezapomenutelná! A jakkoli je to pro vás těžké, musíte si uvědomit, že je potřeba vydržet a vytrvat. Nepropadejte beznaději! Milujte napětí, milujte bitvu! Říká se, že pouze ti nejodvážnější a nejoddanější budou moci pokračovat v evoluci. Bylo pro mne radostí dát vám dnes toto poučení! JÁ JSEM Serapis Bey.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha svatého. Amen!

 

Zdroj -  https://sirius-ru.net/articles/rosary_serapis-bey.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net