Růženec Lásky

 

Růženec Lásky [1]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Otče náš [2]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět
 

Otče náš

1. Ze všech Božských vlastností je vlastnost Lásky nejvýznamnější. Usilování o lásku, touha milovat a být milován je vlastní všem živým bytostem.

Zdrávas, Maria

2. A právě kdysi, když byl zneužitím svobodné vůle ve starověké Lemurii a Atlantidě porušen Božský Zákon, byla tato nejvýznamnější vlastnost nejvíce zdeformována.

Zdrávas, Maria

3. Pokud by se nám podařilo tuto vlastnost v plné míře oživit v duších pouze několika lidí, nacházejících se ve vtělení, tak bychom velice rychle rozšířili tuto vlastnost po celém světě.

Zdrávas, Maria

4. Je to vlastnost, které nelze odolat. Je to to, co vyvolá okamžité naladění na Božskou Realitu.

Zdrávas, Maria

5. Velice často tuto vlastnost zaměňují s pohlavním pudem. Odtud pocházejí všechny možné sexuální zvrácenosti. Schopnost člověka tvořit se projevuje prostřednictvím projevení tvůrčí síly skrze Lásku. A stejná tvůrčí síla, která se podílí na početí dítěte, je základem všeho, co člověk ve svém životě vytváří.

Zdrávas, Maria

6. Člověk je ve své podstatě podobný Bohu. A základní vlastností Boha je Láska. Proto člověk nemůže netvořit.

Zdrávas, Maria

7. Ale tvůrčí síla se projevuje jen v té míře, nakolik není omezená bloky anti-lásky, zavedenými do lidského vědomí zvenčí a udržovanými jeho nedokonalým vědomím zevnitř.

Zdrávas, Maria

8. Dokonalý Plamen Lásky vstupuje do tohoto světa skrze vaši JÁ JSEM Přítomnost. Ale na cestě tohoto proudu Lásky stojí filtry vašich nedokonalých myšlenek a citů. A proud se deformuje.

Zdrávas, Maria

9. Vlastnost Božské Lásky projevujete neustále. Nemůžete ji neprojevovat, protože je vlastní celému tvoření. Jen musíte očistit filtry vašeho vědomí, vašeho vnímání Božské Reality.

Zdrávas, Maria

10. Otevřete svá srdce Lásce, Božské Lásce, a změníte tento svět.

Zdrávas, Maria

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


 

Ne silám anti-lásky
 

Otče náš

1. V tomto světě není síly, která je mocnější než Láska. Proto síly, které se rozhodly odloučit se od Boha, parazitují především na deformování vlastnosti Božské Lásky.

Zdrávas, Maria

2. Celý sexuální průmysl, pornografie, stereotypy vzájemných vztahů mezi pohlavími, které propagují a šíří média, jsou zaměřeny právě na to, aby vás udržovaly dále od projevu Božské Lásky.

Zdrávas, Maria

3. Zdá se být neškodné, když se díváte na film, který kultivuje vaši touhu uspokojit pohlavní pud. Zdá se být neškodné dívat se na nahé ženské tělo na reklamách, které nabízí předměty úplně nepotřebné pro váš duchovní pokrok. Ale ve vašem vědomí se usazuje nenávist k Božské Lásce. Dobrovolně upevňujete filtry, zabudované do vašeho vědomí, jež vám zabraňují projevit vlastnost opravdové Lásky ve vašem životě.

Zdrávas, Maria

4. Mezi původním projevem Božské Lásky a tím vnímáním lásky, které se pevně zakořenilo od dob těchto padlých civilizací, je tak velký rozdíl, že se to ani nedá srovnávat. Je to jako život a smrt.

Zdrávas, Maria

5. Jednou z vlastností svatých je schopnost přijímat nektar Božské Blaženosti do svého srdce. V tomto fyzickém světě neexistuje žádné jiné potěšení, které by bylo možné srovnat s přijímáním Božské Blaženosti.

Zdrávas, Maria

6. Pouze čistá srdce jsou schopna přijmout tuto Blaženost. Proud Božské energie, proud Božské Lásky prochází přes všechna vaše těla a laská vás. Cítíte extázi v každé čakře, v každém energetickém centru.

Zdrávas, Maria

7. Nejlepší sexuální potěšení, kterého můžete dosáhnout ve fyzickém světě, se nedá srovnat s tímto prožitkem Blaženosti, který vám poslal Bůh.

Zdrávas, Maria

8. Zamyslete se nad tím, zda je pro vás natolik neškodné, když se díváte na pornografické filmy, připouštíte sprosté nadávky, jste přítomni ve společnosti lidí, kteří se dopouští špinavých myšlenek a činů vůči ženám a vztahům mezi pohlavími. Každá taková negativní vibrace přispívá k vašemu oddělení se od vlastnosti Božské Lásky.

Zdrávas, Maria

9. Pozorujte květy, přírodu, úsměvy dětí. Stále chraňte vaši lásku před jakýmikoliv projevy anti-lásky.

Zdrávas, Maria

10. Chraňte vaše příbuzné, vaše děti. Budoucnost vaší planety záleží na té představě o Lásce, kterou získá nová generace.

Zdrávas, Maria

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


 

Pěstujte pocit Lásky ve svém srdci
 

Otče náš

1. Ze všech vlastností, ze všech Božských vlastností je Láska nejdůležitější. Světy jsou vytvářeny Láskou. A pokud necítíte radost ve svém životě, pokud vás trápí těžké myšlenky a pocity, pak jen prožíváte nedostatek Lásky ve svém bytí.

Zdrávas, Maria

2. Není důležité, jestli vás milují nebo nemilují. Láska je tou silou, která je v hloubce vašeho bytí. A ona je vždy s vámi do té doby, dokud dostáváte Božskou Energii z jejího Zdroje. Proto i sebemenší nedostatek tohoto pocitu Lásky vás přivede do neharmonického stavu vědomí.

Zdrávas, Maria

3. Vlastnost Lásky prostupuje celé Tvoření a organicky se vplétá do vašeho života a do života všech živých bytostí. A mnohé problémy ve světě, ne-li všechny problémy tohoto světa, jsou spojeny právě s nedostatkem Lásky.

Zdrávas, Maria

4. Přišel jsem vám poradit, jak ukotvit ohnisko Lásky ve vašem srdci. Slibte mi, že budete toto cvičení dělat každý den, kdykoli budete mít volnou chvilku.

Zdrávas, Maria

5. Toto cvičení nevyžaduje žádný nácvik a žádnou další přípravu a podmínky. Můžete je provádět doma i v práci, i když jste mezi lidmi v hustě zalidněných místech.

Zdrávas, Maria

6. Takže měli byste mít vždy před očima obraz milovaného člověka. Velice dobře chápu, že mnozí z vás mohou říci, že necítí lásku k nikomu na tomto světě. To je omyl. Jste povinni milovat.

Zdrávas, Maria

7. Jste povinni najít ve svém vědomí obraz, ke kterému pociťujete lásku. Teď nemám na mysli, že to nutně musí být obraz vašeho milovaného nebo milované. Ale pečlivě zapátrejte v hloubi vašeho srdce. Najděte obraz, ke kterému jste schopni cítit lásku. Může to být vaše matka, váš otec, váš manžel nebo manželka, vaše děti. Může to být Mistr, se kterým máte spojení na vnitřních úrovních.

Zdrávas, Maria

8. Pokud je vaše srdce tak zraněno, že pouhá zmínka o milovaných vyvolá ve vašich očích slzy a lítost k sobě samému, i přesto hledejte takový obraz, o který se můžete vědomím opřít a prožívat k němu Lásku. Ať je to klidně váš domácí mazlíček nebo oblíbené rostliny.

Zdrávas, Maria

9. Pěstujte pocit Lásky ve svém srdci. Nejdůležitější úkol ve vašem životě je za každou cenu v sobě probudit pocit Lásky. Pokud jste mezi lidmi, pokuste se zažít lásku k lidem, kteří vás obklopují. Milujte lidi ne proto, co vám udělali nebo mohou udělat, zažívejte ničím nepodmíněnou Lásku.

Zdrávas, Maria

10. Možná se vám nepovede být dlouho soustředěný na váš pocit Lásky. Ale musíte si najít alespoň dvě nebo tři minuty denně, abyste zažili tento pocit Lásky. Pěstujte v sobě tento pocit.

Zdrávas, Maria

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Na Zemi přišly nové energie – energie Lásky, Jednoty
 

Otče náš

1. Přijde den, kdy budete moci zažít takový všeobjímající, bezdůvodný pocit Lásky ke všemu, co vás obklopuje, ke všem lidem, žijícím na Zemi, k samotné Zemi, k přírodě, k oblakům, k nebi, k dešti, ke slunci. Naplní vás pocit Lásky a pocit Jednoty se vším, co vás obklopuje. Vy jste zároveň tímto vším.

Zdrávas, Maria

2. Pochopte, že vaše lidské vědomí vás odděluje od všeho, co vás obklopuje, ale vaše podstata a podstata všeho, co vás obklopuje, je stejná.

Zdrávas, Maria

3. Vše je Bůh. A naše oddělení od Jednoty s Bohem existuje jenom v našem vědomí.

Zdrávas, Maria

4. Pohovořím teď o něčem jiném. Chci využít této příležitosti a předat vám některé znalosti nebo informace, které pro vás budou užitečné právě v tomto okamžiku. Nacházíte se ve vtělení na Zemi v tomto složitém období, kdy ve vašem světě probíhá rozdělení.

Zdrávas, Maria

5. Kosmické cykly se změnily a na Zemi přišly nové energie. Energie Lásky, Jednoty. Tyto energie přináší vliv planety Venuše, mé rodné planety. Neexistuje žádná živá bytost, která by na sobě nepociťovala vliv těchto energií.

Zdrávas, Maria

6. Ale ne na všechny mají tyto energie blahodárný účinek. Ve vašem světě existují bytosti, které natolik narušily své spojení s Božím Zdrojem, že jejich bytost již není schopna tyto energie přijmout. Jsou mrtvé.

Zdrávas, Maria

7. A stejně jako slunce svítí na všechny rostliny a má na ně blahodárný vliv, podporující jejich růst a životaschopnost, tak slunce svítí i na mrtvé rostliny, které uschly. A pod vlivem slunce tyto rostliny ještě více usychají a stávají se vhodnými jen na podpal.

Zdrávas, Maria

8. Proto všechno přežité bude již brzy sebráno a spáleno ve vesmírné peci. Dobrý zahradník se stará o zahradu a ve vhodný čas pálí seschlé stromy a tím nedovolí, aby se infekce od nich rozšířila na zdravé rostliny.

Zdrávas, Maria

9. To, co vám nyní říkám, je velmi smutné. Ale je to skutečnost, se kterou se setkáváte ve svém životě.

Zdrávas, Maria

10. Ztráty jsou nevyhnutelné a každý si sám vybírá svou cestu. Každou minutu vašeho pobytu na Zemi děláte volbu. Vybíráte si Boha, Život nebo si vybíráte smrt.

Zdrávas, Maria

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Milujete, znamená, jste naživu!
 

Otče náš

1. Kolikrát už jste slyšeli o tom, že přichází doba oddělování zrna od plev. Kolikrát už jste slyšeli, že plevel musí být oddělen a spálen.

Zdrávas, Maria

2. Dokonce nikdo z těch, kdo je velmi vzdálen od Boha, nemůže říci, že neslyšel tuto frázi alespoň jednou v životě. Čemu se divíte? Nadešel čas.

Zdrávas, Maria

3. A ti lidé, kteří nemohou zvládnout nové vibrace, nemohou uskutečnit přechod na novou úroveň vědomí, se ocitnou v rukou zahradníka, který se postará o jejich další osud. A zahradníkem v našem vesmíru je sám Pán Bůh.

Zdrávas, Maria

4. Proto se nemáte čeho obávat. Všechno se děje z Boží Vůle a veškeré termíny a veškerá práce, s těmito termíny spjatá, budou dodrženy v přesném souladu s Božím plánem.

Zdrávas, Maria

5. Co máte dělat v tento čas? Učte se od přírody. Zajeďte si do lesa a pozorujte, co se děje v lese. Jsou tam uschlé stromy a práchnivějící pařezy. Ale jsou tam i mladé výhonky. A život jde dál. Bzučí včely, zpívají ptáci, kvetou květiny. Vládne celková harmonie.

Zdrávas, Maria

6. A každý z vás je jedinečným kvítkem v tomto lese. Proto musíte jen kvést a cítit Lásku ke všemu, co vás obklopuje.

Zdrávas, Maria

7. Vezměte si příklad z okolní přírody. Každý kvítek jen kvete. Nezápasí ani s uschlými stromy, ani s práchnivějícími pařezy. Vše je podřízeno Božímu Zákonu a vše se děje v souladu s Božím Zákonem.

Zdrávas, Maria

8. A věřte mi, že ve vesmíru existují služebníci, kteří jsou povoláni vykonávat svou práci při čištění Vesmíru od odpadků a všeho mrtvého nebo nepřejicího si dodržovat stanovený Zákon.

Zdrávas, Maria

9. Slyšeli jste o času sklizně. Mysleli jste si, že čas sklizně se blíží. Ale nikoho z vás neznepokojilo, když čas sklizně nastal. A sklizeň je v plném proudu. A vše jde tak přirozeně, že lidé tuto sklizeň ani nevnímají. Vše se děje v řádném termínu a v naprostém souladu s Nejvyšším Zákonem.

Zdrávas, Maria

10. Dnes jsem vám přinesl spoustu užitečných informací. A přesto, že tyto informace jsem vám předložil ve velmi mírné podobě, bude to pro mnohé, kteří uslyší o aktuálních událostech na Zemi, velmi smutné. Přesto vás žádám, abyste častěji prožívali pocit Lásky ke všem živým tvorům. Protože pouze Láska dokáže činit zázraky ve vašem životě a v životě všech lidí kolem vás. Milujete, znamená, jste naživu! A to je hlavní.

Zdrávas, Maria
 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

____________________________________________

 

[1] Růženec je sestaven na základě těchto Poselství: „Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět”, Přítomnost Bezpodmínečné Lásky, 7. března 2005; „Pěstujte pocit Lásky ve svém srdci“, Milovaný Djwhal Khul, 18. dubna 2005.

[2] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/lubvi.htm

 

* * *

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net