Růženec o Uzdravení

 

Růženec o Uzdravení[1]
 

 

Vyznání Víry

Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země,
Který přebývá ve veškerém Životě.
Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona,
a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona.
Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi.
Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého Ducha.
Amen!

 

Otče náš [2]

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď království Tvé.

Buď vůle Tvá jak v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

 Neboť Tvé je Království i moc i sláva navěky.

Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
 

 

Příčina nemocí
 

Otče náš

 

1. Přišel jsem, abych vás informoval o některých věcech, s nimiž se setkáváte ve vašem životě a nepřikládáte jim žádný význam, ale při detailnějším rozboru tyto věci určují váš pobyt na světě na mnoho let dopředu. Přišel jsem vám říci to, jak vy sami vytváříte svou budoucnost. Je možné, že se tato informace bude někomu zdát nereálná a zbytečně zatěžující, ale je možné, že jiní jsou již s touto informací obeznámeni. Každopádně si myslím, že je vždy užitečné pamatovat si a opakovat probranou látku. 

 

Zdrávas Maria

2. Takže bych se chtěl zaměřit na příčiny nemocí, duchovních i tělesných, zatěžujících vaše fyzická a jemnohmotná těla. Člověk má velmi krátkou paměť a zpravidla je pro něj velmi obtížné vysledovat přímou souvislost mezi činy, které dělá ve svém životě, a následky těchto činů. Jenže to je přesně to, co tvoří základ Zákona Karmy, neboli Zákona Odplaty, neboli zákona o příčinně-následné souvislosti mezi činem a následkem tohoto činu.

 

 

Zdrávas Maria

3. Když má člověk vážnou nemoc, která ničí jeho tělesný chrám, je odhodlán k velkým obětem, aby se této nemoci zbavil. Hledá léčitele vně sebe, aby mu pomohli. A když celý zástup lékařů, léčitelů a senzibilů, kteří obdrželi odpovídající finanční odměnu, bezmocně pokrčí rameny, pak se nakonec člověk obrátí se žádostí o pomoc k Bohu a Vzestoupeným Mistrům. Přichází okamžik, kdy ve člověku převládne rozum a člověk pochopí, že jeho nemoc je mu seslána shora a zbavit ho této nemoci může jedině Bůh. 

 

Zdrávas Maria

4. A člověk hledá cestu k Bohu a je připraven přinášet oběti a odříkávat velké množství modliteb, aby se uzdravil. Jen málokdo z lidí chápe, že nemoci a utrpení nejsou zapříčiněny zlým a pomstychtivým Bohem, ale jejich vlastními činy, učiněnými nejen v životech minulých, ale také v této současné inkarnaci. 

 

Zdrávas Maria

5. Když jste mladí a plní sil a energie, téměř vůbec se nezamýšlíte nad důsledky svých činů. Zdá se vám přirozené dostat něco, co si přejete, i když při tom můžete někomu ublížit nebo někoho vážně urazit. Jak bývá někdy nesrovnatelné vaše přání, které se pokoušíte za každou cenu uspokojit, a ta škoda, kterou jste ochotni napáchat druhým jen proto, abyste stůj co stůj uspokojili své přání.


 

Zdrávas Maria

6. Takže váš první nepřítel a váš nejdůležitější nepřítel a někdy i váš jediný nepřítel se skrývá ve vás samých. Je to váš tělesný rozum a vaše nenasytná přání. A zdá se, že na tom není nic špatného, když se snažíte splnit si tato vaše přání. Zdá se vám to tak přirozené, zejména v mládí. A nepřikládáte zvláštní význam dokonce ani zjevným porušením morálních a mravních norem, kterých se dopouštíte, abyste si vaše přání splnili. Ale nad újmou, kterou způsobujete ostatním, se jednoduše nezamýšlíte.


 

Zdrávas Maria

7. Jak můžete zastavit vaše nezkrotné touhy? Jak můžete zastavit vaše úsilí brát a jen brát potěšení od života? Jenom málo lidí je schopno učit se na příkladech druhých a samostatně studovat čtením knih, nebo nalézt lidi, od kterých mohou získat Moudrost. Ale pro ostatní, kteří nejsou schopni pochopit a učit se, vstupuje v platnost Zákon Karmy neboli Odplaty. 

 

Zdrávas Maria

8. Každý váš čin, který není v souladu s Vůlí Boha, vede k tomu, že Božská Energie, kterou používáte neustále a bez které prostě nejste schopni existovat, se zabarvuje tímto vaším nedokonalým jednáním. A čím více nedokonalých činů děláte, tím nižší vibraci Božská Energie dostává.


 

Zdrávas Maria

9. Tato energie se nikam neztrácí, ukládá se do vaší aury, ve vašem emocionálním, mentálním a éterickém těle. A tato energie slouží jako magnet, který k vám přitahuje podobné energie z vnějšího světa kolem vás. Takže pokud jste někoho urazili, pak dříve či později vám tato energie ve vašem životě přitáhne sitaci, kdy zase někdo urazí vás. Ve své auře nosíte záznamy všech vašich nedokonalých činů. Tyto záznamy jsou podobné vadám ve vaší auře.

 

Zdrávas Maria

10. A pokud jste se příliš často dopouštěli karmicky trestných činů, myšlenek a pocitů, pak dříve či později bude vaše aura těmito negativními vibracemi nasycena. A vy již nebudete schopni odpracovat vaši nashromážděnou karmu do konce této inkarnace jenom tím, že se budete správně chovat a jednat během vracejících se karmických situací. Příliš mnoho negativní energie se nashromáždilo ve vaší auře.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.
 

 

 

Spása duše
 

 

Otče náš

 

1. Bylo vám řečeno, že teď žijete v jedinečné době, kdy dochází ke změně kosmických cyklů a začíná cyklus nový. Lidé zatížení příliš velkým množstvím negativní energie budou nemocní a budou ztrácet možnost aktivně se podílet na životě. Bude jim odepřena Božská Energie a možnost pokračovat v rozšiřování své nedokonalosti v tomto světě.

 

Zdrávas Maria

2. Člověk, který má auru zatíženou příliš velkým množstvím negativní energie, je vskutku jako malomocný člověk, člověk, který je nevyléčitelně chorý sám a nebezpečný pro ostatní. Protože negativní vibrace, které jsou v jeho auře, mohou vyvolat podobné negativní vibrace v auře všech lidí, s nimiž se v životě setkává. 
 

Zdrávas Maria

3. Podle zákona podobnosti jsou takoví lidé přitahováni k sobě podobným a vytváří na planetě Zemi celé zóny, které připomínají leprozárium pro malomocné. A jestli se člověk s dostatečně čistou aurou náhodně dostane do těchto zón, tak se v nich bude cítit jako ryba vyhozená na břeh.

 


Zdrávas Maria

4. Když se podíváme na planetu, vidíme tyto zóny, tato ohniska, kde jsou tak vysoce stlačené a nahuštěné negativní energie, že skrze ně nemůže proniknout žádný z našich léčebných paprsků, které neustále posíláme na Zemi.

 

Zdrávas Maria

5. Lidé, kteří sami sebe zahnali do těchto energetických leprozárií, nejsou schopni sami sobě pomoci a potřebují pomoc, která jim ještě může být poskytnuta zvnějšku. Proto jsme připraveni spolupracovat a jsme připraveni použít každého, kdo je schopen udržovat své vibrace na dostatečně vysoké úrovni, aby se přes tohoto člověka mohla poskytovat pomoc těm, kteří už, jak se zdá, jsou v duchovním smyslu zcela mrtví, ale v poslední naději obrací svůj zrak na Nebesa a upřímně žádají a prosí o pomoc. 

 

Zdrávas Maria

6. Jsme připraveni poskytovat pomoc a poskytujeme ji všem. A tato pomoc se nemusí týkat fyzického těla, které již není možné obnovit vzhledem k nevratným procesům, které v něm probíhají. Naše pomoc se týká především duší těchto lidí.

 

Zdrávas Maria

7. Snažíme se zachránit a uzdravit duše těch, kteří alespoň na konci života obrátili svůj zrak k Nebesům a upřímně požádali o pomoc a upřímně se káli ze všech vykonaných hříchů. Neexistuje hříšník, který by neměl budoucnost. Ale je také spravedlivé, že není možné zachránit někoho, kdo si sám nepřeje, aby byl zachráněn. 

 

Zdrávas Maria

8. Možnost pomoci existuje vždy. I když někdy pociťujeme nedostatek upřímných služebníků, kteří jsou připraveni obětovat se pro záchranu lidstva, pro záchranu a pomoc všem živým bytostem. A já se teď obracím k těm, kteří jsou schopni mě pochopit a k těm, kteří chápou, o čem mluvím. 

 

Zdrávas, Maria

9. Nastal čas, kdy se svádí boj doslova o každou duši, která se nachází v inkarnaci. Existují síly, které se snaží udržet co největší množství duší v rovině iluze. A existují i síly, které bojují doslova o každou duši, aby ji vytáhly z pekla, na které se na mnohých místech proměnila fyzická rovina planety Země.

 

 

Zdrávas Maria

10. A někdy jedno setkání, jeden milující a soucitný pohled stačí na to, aby duše odsouzená k nebytí našla Víru, Naději a Lásku. Udržujte rovnováhu, udržujte duševní klid. Jste bojovníci, kteří jsou ve světě. A jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, ve kterém hoří mnoho duší na této planetě.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


 

Nezbytné podmínky pro uzdravení

 

Otče náš

 

1. Předmětem naší dnešní výuky bude uzdravení. Vy víte, že když jsem byl před 2000 lety v inkarnaci, hodně a úspěšně jsem uzdravoval. Zvěsti o zázraku mého léčení mě předcházely. Kamkoli jsem šel, vždy se našli lidé, kteří věřili, že je mohu uzdravit, a byli i tací, kteří v zázrak uzdravení nevěřili. Proto jsem se vždy ptal, jestli člověk věří, že může být uzdraven. A vždy jsem se ptal, jestli chce být uzdraven. 

 

Zdrávas Maria

2. Na první pohled se vám tyto dva body mohou zdát bezvýznamnými a otřepanými frázemi. Jenže právě v těchto dvou bodech je ukryt klíč k uzdravení.

Vaše vědomí musí být připraveno přijmout uzdravení. Pakliže vaše vědomí nemůže z nějakého důvodu uvěřit v to, že můžete být uzdraveni, není schopen vám pomoci ani Bůh.

 

Zdrávas Maria

3. A druhá věc. Musíte chtít být uzdraveni a musíte o uzdravení prosit. Pokud neprosíte o uzdravení, ani Bůh vám nepomůže, protože zákon svobodné vůle ve Vesmíru platí bezvýhradně.
 

Zdrávas Maria

4. Existuje mnoho důvodů, proč si nepřejete být uzdraveni. Jedním z nich je, že vaše duše na sebe dobrovolně vzala nemoc, jako břemeno za odpracování světové karmy, nebo vaší vlastní těžké karmy z minulosti. Velmi mnoho světlých duší, když se inkarnují, na sebe bere těžké nemoci a vrozené vady, aby utrpením odčinily hříchy světa.
 

Zdrávas Maria

5. Svým vnějším vědomím si nemusí uvědomovat břemeno, které přijaly, ale zpravidla si takové duše nepřejí být léčeny a o uzdravení nežádají. A pomoci takovým duším je možné pouze v jednom případě, pokud o jejich uzdravení žádají příbuzní, pro které je utrpení milovaného člověka neúnosným břemenem.

 

Zdrávas Maria

6. Takže člověk musí v uzdravení věřit a musí o uzdravení prosit. Pouze v případě, že jsou splněny tyto dvě podmínky, je možné začít s léčením

 

Zdrávas Maria

7. Pokaždé před léčením je třeba zjistit u člověka příčiny nemoci. Vyšší Zákon vám může dovolit učinit uzdravení, nebo ho učinit nedovolí.

 

Zdrávas Maria

8. Abyste mohli léčit, musíte mít talár léčitele, který vám umožní léčit s pomocí Božské milosti a Božské Energie. Všechny ostatní druhy léčení jsou falešnými praktikami, které s pomocí řady zručných technik mohou jenom přesunout negativní energii, která se jeví příčinou onemocnění na jiné místo, nebo dočasně pozastavit účinnost této energie. 

 

Zdrávas Maria

9. Otázky léčení jsou velmi citlivé a vážné. Proto se znepokojením sleduji novodobé léčitele, kteří experimentují s Božskou Energií a někdy dokonce ani neprošli základním zasvěcením, které dovoluje pracovat s Božskou Energií, která léčí. 

 

Zdrávas Maria

10. Velmi mnoho takzvaných léčitelů nemá vůbec přístup ke zdroji Božské Energie a všechny jejich manipulace, i kdyby dokonce vedli k dočasné úlevě, ve skutečnosti stav nemocného člověka zhoršují. 

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.Praví a falešní léčitelé

 

Otče náš

 

1. Příčinou vašeho onemocnění je negativní energie, která se hromadí ve vaší auře kvůli nesprávným činům, myšlenkám a pocitům, kterých jste se dopustili v tomto nebo minulých životech. Teď mluvím o příčinách nemocí většiny lidstva a nikoli o těch případech, kdy člověk na sebe vědomě bere nemoc jako břemeno.

 

Zdrávas Maria

2. Tato vaše negativní energie, která je skutečnou příčinou vašeho onemocnění a která vznikla v důsledku vašich nesprávných činů, musí být z vaší aury odstraněna. Pak se uzdravíte.

 

Zdrávas Maria

3. Božská milost, která je pro vaše uzdravení nezbytná, vám může být poskytnuta, ale také poskytnuta být nemusí. Vše záleží na závažnosti karmy, která ve skutečnosti je příčinou vašeho onemocnění. 
 

Zdrávas Maria

4. Lidé, kteří se vydávají za léčitele, zpravidla nemají takovou úroveň zasvěcení, která jim umožňuje poznat Boží Vůli pro každého léčeného člověka. Avšak touha vydělat peníze je pobízí k tomu, aby použitím určitých metod tuto energii přesunuli, a tím dočasně člověku uleví.

 

Zdrávas Maria

5. Některé z používaných metod při léčbě vytváří karmu, která se do takového léčitele ukládá. Nejdůmyslnější léčitelé se mohou dokonce vyhnout karmě, kterou vytvoří, avšak tím ztěžují karmu pacientovi, který se na ně obrátil s žádostí o pomoc.

 

Zdrávas Maria

6. Když Vyšší Zákon dovolí skutečnému léčiteli léčit, pak se zpravidla rozhodnutí o uzdravení opírá o dobrou karmu, kterou člověk má a která může být použita pro jeho léčení. Buď duše tohoto člověka, nebo člověk sám si je plně vědom toho, že jednání, které vedlo k onemocnění, bylo nesprávné, a on se svým vnějším vědomím pevně rozhodl takové činy nikdy více neopakovat.

 

Zdrávas Maria

7. To je důvod, proč jsem po uzdravení říkal: „Jdi a už nehřeš“. Skutečný léčitel umí rozlišovat příčiny onemocnění lidí a vidí, komu pomoci může a komu ne. Pro léčení používá Božskou Energii. Skutečný léčitel odvádí negativní energii z pacienta a naplňuje jeho auru čistou Božskou Energií. 

 

 

Zdrávas Maria

8. Skutečný léčitel umí rozlišovat příčiny onemocnění lidí a vidí, komu pomoci může a komu ne. Pro léčení používá Božskou Energii. Skutečný léčitel odvádí negativní energii z pacienta a naplňuje jeho auru čistou Božskou Energií. K tomu může dojít mentálně nebo přímo přikládáním rukou na nemocného. Podstata uzdravení spočívá ve výměně energie mezi léčitelem a nemocným. Dochází k přelití negativní energie do léčitele a Božské Energie do nemocného. Tento proces přelévání energií se řídí Vyšším Zákonem. V tomto případě se karma nevytváří a při léčení je nemocnému skutečně pomoženo

 

Zdrávas Maria

9. Jelikož člověk, disponující talárem léčitele, prošel vysokými zasvěceními, než svůj talár dostal, nemůže mu negativní energie, kterou přijímá, zpravidla ublížit. Pomocí čaker léčitele dochází k transmutaci, přeměně, spálení jakékoli negativní energie.

 

Zdrávas Maria

10. Ve skutečnosti se proces zničení negativní energie, odebrané pacientovi, podobá procesu, který se používá při přeměně světové karmy, kterou na sebe berou duchovně pokročilí lidé. Čím vyšší je úroveň duchovních úspěchů léčitele, tím rychleji dochází k přeměně negativní energie v jeho auře.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 


Učení o uzdravení
 

Otče náš

 

1. Pokud člověk, který byl uzdraven, pokračuje v počínání, které bylo příčinou jeho nemoci, tak se nemoc v té či oné podobě vrátí.
 

Zdrávas Maria

2. Ve skutečnosti tedy uzdravení člověka nastává s jeho vlastní pomocí, s pomocí jeho vědomí. A čím vyšší je úroveň vědomí člověka, tím snazší je mu pomoci. Uzdravení velmi úzce souvisí s úrovní lidského vědomí.
 

Zdrávas Maria

3. A úrovní vědomí není míněn vývoj intelektu, řeči a tělesného rozumu. Mnoho obyčejných lidí, kteří nemají velké vzdělání, má občas mnohem vyšší úroveň vědomí než lidé, kteří získali vynikající vzdělání a zaujímají vysoké pozice.
 

Zdrávas Maria

4. Snad každý z vás se zabýval otázkou obrátit se na léčitele a senzibily. A možná jste se i na tyto léčitele obrátili. Možná jste byli i léčeni z nějaké vaší nemoci. Nicméně, musíte být velmi opatrní, když se obracíte na všemožné léčitele a senzibily. Poněvadž velmi mnoho z nich nemá takové duchovní úspěchy, které by jim dovolily léčit ve jménu Boha a s pomocí Božské Energie.

 

Zdrávas Maria

5. A pokud je vaše úroveň duchovních úspěchů mnohem vyšší než úroveň duchovních úspěchů léčitele, pak během seance takzvaného uzdravování dojde k opačnému procesu. Nebude to léčitel, který vám odejme vaši negativní energii, ale vy odeberete do své aury negativní energii obsaženou v auře takového léčitele. A můžete být rádi, když přijmete pouze negativní energii tohoto léčitele, a ne všech jeho pacientů, které léčil v poslední době.

 

Zdrávas Maria

6. O pravosti léčitele lze nepřímo soudit na základě dvou věcí. Skutečný léčitel neléčí vaše tělo, ale léčí vaši duši. To znamená, že vám pomůže najít příčiny, které vedly k vašemu onemocnění. Odhalí vaše nedostatky, které jsou skutečnou příčinou vašeho onemocnění.

 

Zdrávas Maria

7. A za druhé, protože dar uzdravování je darem Božím, tak skutečný léčitel od vás nikdy nebude brát peníze za léčení. Darem svůj dar dostal, darem ho odevzdává.
 

Zdrávas Maria

8. Ale nikdy nezapomínejte, že se za své uzdravení musíte tak či onak odvděčit.

 

Zdrávas Maria

9. A vždy pamatujte, že skutečným léčitelem je Bůh. A člověk se pouze dává k dispozici Vyšším Silám, aby mohl vykonávat svou službu životu a zmírňovat utrpení lidí.

 

Zdrávas, Maria

10. Dnes jsme vedli velmi vážnou besedu o uzdravení. A já si myslím, že každý z vás bude mít z této besedy užitek.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

_____________________________________________________________________________________

 

[1] Růženec sestaven podle diktátů Milovaného Hilariona 10. dubna 2005 a Milovaného Ježíše 8. června 2005.

 

 [2] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 
 
  
 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net