Jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, ve kterém hoří mnoho duší na této planetě

10.04.2005 00:00

Milovaný Hilarion
10. dubna 2005

 

JÁ JSEM Hilarion, Mistr Pátého paprsku, přišel jsem za vámi prostřednictvím tohoto Posla.

Přišel jsem, abych vás informoval o některých věcech, s nimiž se setkáváte ve vašem životě a nepřikládáte jim žádný význam, ale při detailnějším rozboru tyto věci určují váš pobyt na světě na mnoho let dopředu.

Přišel jsem vám říci to, jak vy sami vytváříte svou budoucnost. Je možné, že se tato informace bude někomu zdát nereálná a zbytečně zatěžující, ale je možné, že jiní jsou již s touto informací obeznámeni. Každopádně si myslím, že je vždy užitečné pamatovat si a opakovat probranou látku.

Takže bych se chtěl zaměřit na příčiny nemocí, duchovních i tělesných, zatěžujících vaše fyzická a jemnohmotná těla.

Člověk má velmi krátkou paměť a zpravidla je pro něj velmi obtížné vysledovat přímou souvislost mezi činy, které dělá ve svém životě, a následky těchto činů. Jenže to je přesně to, co tvoří základ Zákona Karmy, neboli Zákona Odplaty, neboli zákona o příčinně-následné souvislosti mezi činem a následkem tohoto činu.

Kolikrát já a zejména Matka Marie posloucháme lidské prosby o uzdravení z nemocí. Když má člověk vážnou nemoc, která ničí jeho tělesný chrám, je odhodlán k velkým obětem, aby se této nemoci zbavil. Hledá léčitele vně sebe, aby mu pomohli.

A když celý zástup lékařů, léčitelů a senzibilů, kteří obdrželi odpovídající finanční odměnu, bezmocně pokrčí rameny, pak se nakonec člověk obrátí se žádostí o pomoc k Bohu a Vzestoupeným Mistrům.

Přichází okamžik, kdy ve člověku převládne rozum a člověk pochopí, že jeho nemoc je mu seslána shora a zbavit ho této nemoci může jedině Bůh.

A člověk hledá cestu k Bohu a je připraven přinášet oběti a odříkávat velké množství modliteb, aby se uzdravil.

Jen málokdo z lidí chápe, že nemoci a utrpení nejsou zapříčiněny zlým a pomstychtivým Bohem, ale jejich vlastními činy, učiněnými nejen v životech minulých, ale také v této současné inkarnaci.

Když jste mladí a plní sil a energie, téměř vůbec se nezamýšlíte nad důsledky svých činů. Zdá se vám přirozené dostat něco, co si přejete, i když při tom můžete někomu ublížit nebo někoho vážně urazit.

Jak bývá někdy nesrovnatelné vaše přání, které se pokoušíte za každou cenu uspokojit, a ta škoda, kterou jste ochotni napáchat druhým jen proto, abyste stůj co stůj uspokojili své přání.

Takže váš první nepřítel a váš nejdůležitější nepřítel a někdy i váš jediný nepřítel se skrývá ve vás samých. Je to váš tělesný rozum a vaše nenasytná přání.

A zdá se, že na tom není nic špatného, když se snažíte splnit si tato vaše přání. Zdá se vám to tak přirozené, zejména v mládí. A nepřikládáte zvláštní význam dokonce ani zjevným porušením morálních a mravních norem, kterých se dopouštíte, abyste si vaše přání splnili. Ale nad újmou, kterou způsobujete ostatním, se jednoduše nezamýšlíte.

Jak můžete zastavit vaše nezkrotné touhy? Jak můžete zastavit vaše úsilí brát a jen brát potěšení od života? 

Jenom málo lidí je schopno učit se na příkladech druhých a samostatně studovat čtením knih, nebo nalézt lidi, od kterých mohou získat Moudrost.

Ale pro ostatní, kteří nejsou schopni pochopit a učit se, vstupuje v platnost Zákon Karmy neboli Odplaty. 

Každý váš čin, který není v souladu s Vůlí Boha, vede k tomu, že Božská Energie, kterou používáte neustále a bez které prostě nejste schopni existovat, se zabarvuje tímto vaším nedokonalým jednáním. A čím více nedokonalých činů děláte, tím nižší vibraci Božská Energie dostává. Tato energie se nikam neztrácí, ukládá se do vaší aury, ve vašem emocionálním, mentálním a éterickém těle. 

A tato energie slouží jako magnet, který k vám přitahuje podobné energie z vnějšího světa kolem vás.

Takže pokud jste někoho urazili, pak dříve či později vám tato energie ve vašem životě přitáhne situaci, kdy zase někdo urazí vás.

Ve své auře nosíte záznamy všech vašich nedokonalých činů. Tyto záznamy jsou podobné vadám ve vaší auře. A pokud jste se příliš často dopouštěli karmicky trestných činů, myšlenek a pocitů, pak dříve či později bude vaše aura těmito negativními vibracemi nasycena. A vy již nebudete schopni odpracovat vaši nashromážděnou karmu do konce této inkarnace jenom tím, že se budete správně chovat a jednat během vracejících se karmických situací. Příliš mnoho negativní energie se nashromáždilo ve vaší auře.

Bylo vám řečeno, že teď žijete v jedinečné době, kdy dochází ke změně kosmických cyklů a začíná cyklus nový.

Lidé zatížení příliš velkým množstvím negativní energie budou nemocní a budou ztrácet možnost aktivně se podílet na životě. Bude jim odepřena Božská Energie a možnost pokračovat v rozšiřování své nedokonalosti v tomto světě. Protože člověk, který má auru zatíženou příliš velkým množstvím negativní energie, je vskutku jako malomocný člověk, člověk, který je nevyléčitelně chorý sám a nebezpečný pro ostatní. Protože negativní vibrace, které jsou v jeho auře, mohou vyvolat podobné negativní vibrace v auře všech lidí, s nimiž se v životě setkává.

Podle zákona podobnosti jsou takoví lidé přitahováni k sobě podobným a vytváří na planetě Zemi celé zóny, které připomínají leprozárium pro malomocné.

A jestli se člověk s dostatečně čistou aurou náhodně dostane do těchto zón, tak se v nich bude cítit jako ryba vyhozená na břeh.

Když se podíváme na planetu, vidíme tyto zóny, tato ohniska, kde jsou tak vysoce stlačené a nahuštěné negativní energie, že skrze ně nemůže proniknout žádný z našich léčebných paprsků, které neustále posíláme na Zemi.

Lidé, kteří sami sebe zahnali do těchto energetických leprozárií, nejsou schopni sami sobě pomoci a potřebují pomoc, která jim ještě může být poskytnuta zvnějšku.

Proto jsme připraveni spolupracovat a jsme připraveni použít každého, kdo je schopen udržovat své vibrace na dostatečně vysoké úrovni, aby se přes tohoto člověka mohla poskytovat pomoc těm, kteří už, jak se zdá, jsou v duchovním smyslu zcela mrtví, ale v poslední naději obrací svůj zrak na Nebesa a upřímně žádají a prosí o pomoc.

Jsme připraveni poskytovat pomoc a poskytujeme ji všem. A tato pomoc se nemusí týkat fyzického těla, které již není možné obnovit vzhledem k nevratným procesům, které v něm probíhají. Naše pomoc se týká především duší těchto lidí. Snažíme se zachránit a uzdravit duše těch, kteří alespoň na konci života obrátili svůj zrak k Nebesům a upřímně požádali o pomoc a upřímně se káli ze všech vykonaných hříchů. Neexistuje hříšník, který by neměl budoucnost. Ale je také spravedlivé, že není možné zachránit někoho, kdo si sám nepřeje, aby byl zachráněn.

Proto možnost pomoci existuje vždy. I když někdy pociťujeme nedostatek upřímných služebníků, kteří jsou připraveni obětovat se pro záchranu lidstva, pro záchranu a pomoc všem živým bytostem.

A já se teď obracím k těm, kteří jsou schopni mě pochopit a k těm, kteří chápou, o čem mluvím.

Nastal čas, kdy se svádí boj doslova o každou duši, která se nachází v inkarnaci.

Existují síly, které se snaží udržet co největší množství duší v rovině iluze. A existují i síly, které bojují doslova o každou duši, aby ji vytáhly z pekla, na které se na mnohých místech proměnila fyzická rovina planety Země.

A někdy jedno setkání, jeden milující a soucitný pohled stačí na to, aby duše odsouzená k nebytí našla Víru, Naději a Lásku.

Udržujte rovnováhu, udržujte duševní klid. Jste bojovníci, kteří jsou ve světě. A jedna vaše vibrace Lásky a Soucitu je schopna uhasit pekelný oheň, ve kterém hoří mnoho duší na této planetě.

JÁ JSEM Hilarion.
A obracel jsem se k bojovníkům Ducha na této planetě.

* * *

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.10.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net