Růženec Pravdy

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna i Ducha Svatého. Amen!

 

Vyznání Víry

 

Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země,

Který přebývá ve veškerém Životě.

Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona,

a v pokoře se podřizuji moudrosti Jeho Zákona.

Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi.

Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého Ducha..

Amen!

  

Otče náš [2]


Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen. (Matouš. 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.(3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


 

Umějte rozeznat kořen Pravdy


 

Otče náš

 

1. Slova jsou oděvem Pravdy, stejně jako listy jsou oděvem stromů. Když přijde podzim, listy opadají, aby se na jaře znovu objevily.


Zdrávas, Maria

2. Stejně tak i slova. Pravda se obléká do slov a vy se kocháte touto Pravdou. Pak přichází čas, kdy slova uvadnou jako podzimní listy, ale jen proto, aby se při následujícím kosmickém cyklu objevila nová Pravda.
 

Zdrávas, Maria

3. Proto nemá smysl vázat se na slova, do kterých je Pravda oblečena.
 

Zdrávas, Maria

4. Naučte se za různými učeními a náboženskými systémy rozeznat Jedinou Pravdu. Ale nevažte se na slova.
 

Zdrávas, Maria

  5. Vaše náklonnost k tomu či jinému systému je podobná vázanosti na loňské listí.Umějte rozeznat kořen Pravdy.

 

Zdrávas, Maria

6. Vám dáváme směr v podobě energie, magnetu, který vám v budoucnu pomůže nacházet zrnka Pravdy, roztroušená v různých Učeních a náboženstvích.
 

Zdrávas, Maria

7. Nezapomeňte na to, že Pravda je jediná, ale její chápání ve vědomí lidí je rozličné a je určeno úrovní rozvoje lidí.


Zdrávas, Maria

8. Stejně tak, jako stromy na podzim ztrácejí listy, ztrácíte svá fyzická těla, ale jen proto, abyste znovu přišli do tohoto světa, znovu se narodili a dostali nové tělo.
 

Zdrávas, Maria

9. Moudrý člověk, když prožívá tento život, myslí na svůj život budoucí.
 

Zdrávas, Maria

10. Chápe, že každá jeho volba, jednání, čin, myšlenka, pocit určují jeho budoucnost v tomto životě a určují také okolnosti jeho dalšího života.
 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


 

Tvoříte tělo Boha
 

 

Otče náš

 

1. Pro váš rozvoj by bylo velmi užitečné, kdybyste se v každém okamžiku svého života zamysleli nad tím, jak se to, co děláte, projeví ve vašem budoucím životě. 

 

Zdrávas, Maria

 2. Nesnažte se získat odměnu za své dobré činy v tomto životě.

 

Zdrávas, Maria

 3. Snažte se získat odměnu v životě budoucím. Je to ten nejmenší úkol, který je před vámi. 
 

Zdrávas, Maria

 4. Ale ti z vás, kteří mají širší vědomí, chápou, že jste nedílnou součástí Boha, že tvoříte tělo Boha stejně jako všechny živé bytosti na Zemi.

 

Zdrávas, Maria

 5. Proto pro vás přestává mít smysl i odměna v dalším životě.


Zdrávas, Maria

 6. Vidíte svůj cíl v pomoci všem živým bytostem, protože jste zároveň každou z těchto bytostí.

 

Zdrávas, Maria

 7. A když tvoříte jediný organismus se vším Stvořením, už nemůžete prohlašovat, že ten orgán nebo systém organismu, ke kterému patříte, je ten nejhlavnější. 
 

Zdrávas, Maria

 8. Pokud srdce nebo ledviny ve vašem těle začnou prohlašovat, že jsou nejhlavnější a že by si zasloužily zvláštní přístup, tak se to projeví na celém organismu. Celý organismus se bude cítit nemocným. 

 

Zdrávas, Maria 

 9. A oddělení vás samotných od ostatních živých bytostí ve vesmíru existuje jenom ve vašem vědomí a je charakteristické jenom pro tuto etapu evolučního rozvoje.

 

Zdrávas, Maria

 10. A čím více je vědomí člověka rozvinuté, tím méně vidí rozporů v různých náboženských systémech, tím větší jednotu cítí s každou živou bytostí.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 


 

Vyžeňte ze své hlavy a srdce vše, co rozděluje

 

Otče náš

 

1. Zkuste hledat rozpory a jen to špatné ve všem, co je kolem vás. Přesně tak se chová takzvané egoistické, na sebe soustředěné vědomí.
 

Zdrávas, Maria

2. Tím ponížíte své vibrace do takové míry, že přitáhnete z vnějšího světa do svého života ty nejhorší projevy. Budete nešťastní. A lidé kolem vás budou také nešťastní. 
 

Zdrávas, Maria 

  3. Budete nešťastní. A lidé kolem vás budou také nešťastní


Zdrávas, Maria

 

4. Pokud se zamyslíte, tak většina lidí se chová přesně tak. Všímají si především nedostatků ve všem kolem sebe. A je to samozřejmé, protože jejich vědomí je tak nedokonalé, že vidí kolem sebe jenom chyby.
 

Zdrávas, Maria

5. Proto tito lidé jsou, svým způsobem, generátory nedokonalosti, generátory iluze.
 

Zdrávas, Maria

  6. Jsou obrovskými generátory iluze. Prostě rekordmany v tvorbě nedokonalých myšlenek a pocitů, nedokonalých emocí a činů. Ale jednou tomu musí přijít konec.

 

Zdrávas, Maria

7. A protože ve vašem světě funguje zákon svobodné vůle, jenom vy sami si můžete zvolit, že změníte tuto situaci. 
 

Zdrávas, Maria

8. Jenom vy sami se můžete pokusit změnit sebe a svůj postoj k okolnímu světu. 
 

Zdrávas, Maria

9. Vyžeňte ze své hlavy a srdce vše, co rozděluje, vše, co vás nutí odsuzovat ostatní, hledat ve všem rozpory a nedokonalosti. 
 

Zdrávas, Maria

  10. Vyžeňte ze své hlavy nekonečné hledání někoho zvnějšku, kdo vám, z vašeho úhlu pohledu, vadí. Mohou to být vaši sousedé, příznivci jiného světonázorového systému, padlí andělé, celosvětové zlo. 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Zalévejte energií vaší pozornosti jenom dokonalé vzory

 

Otče náš

 

1. Ano, nedokonalosti je ve vašem světě nadbytek. Ale když se trvale soustředíte na nedokonalosti, tak dobrovolně zaléváte svojí Božskou energií plevel lidského nedokonalého vědomí.  


Zdrávas, Maria 

 

2. Dívejte se, co zaléváte, jak plýtváte energií danou Bohem.


Zdrávas, Maria

  3. Neustále udržujte úroveň svých vibrací na nejvyšší úrovni pro vás dostupné.

 

Zdrávas, Maria

  4. Ve skutečnosti je velmi těžké stále uchovávat své vědomí v čistotě, když se nacházíte uprostřed nedokonalosti. Ale pro vás je to nezbytné.


Zdrávas, Maria

  5. Používejte vše, co vám pomáhá zvýšit vědomí. Poezie. Hudba. Příroda. Hry s dětmi. Květiny. 


Zdrávas, Maria

6. Zalévejte energií vaší pozornosti jenom dokonalé vzory.
 

Zdrávas, Maria

7. Neznamená to, že se musíte izolovat od světa. Žijte ve světě, nacházejte se v nedokonalém projevení, ale nenechte tuto nedokonalost ovládnout vás, vaše vědomí, vaši duši.
 

Zdrávas, Maria

8. Když se začínáte soustřeďovat na dokonalé Božské projevy, zvedáte své vibrace. Stáváte se šťastným člověkem.

 

Zdrávas, Maria

9. Ale nezapomeňte, že vaší povinností je také pomáhat všem živým bytostem. Zákon tohoto vesmíru je takový, že vyšší slouží nižšímu. 
 

Zdrávas, Maria

10. Ten, kdo má dostatečně rozšířené vědomí, je povinen pomáhat svým mladším bratrům a sestrám.Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

 

Buďte jak děti 
 

 

Otče náš

 

1. Když rostete ve svém vědomí, přecházíte na vyšší úroveň vašeho vědomí, tak vidíte, že to, co se jevilo jako nepřekonatelný protiklad pro vaše vnější vědomí, bylo ve skutečnosti jen pohledem z různých stran na jednu a tu stejnou Pravdu.

 

Zdrávas, Maria

2. Věřte mi, že nemá cenu přespříliš hájit jakékoliv pochopení té nebo jiné Pravdy vaším omezeným vědomím.Zdrávas, Maria

   3. Vaše vědomí je natolik nedokonalé, že je prostě hloupé se utvrzovat a prohlašovat svoji pravdu, jako jedinou správnou a neomylnou.


Zdrávas, Maria

   4. To je podobné dvěma hádajícím se, kdy jeden tvrdí, že Země plave v moři na třech velrybách, a druhý, že Země spočívá na třech slonech. Teď se vám to zdá směšné, když si představíte podobný spor. Nicméně většina náboženských konfliktů a válek měla ve své podstatě podobné příčiny.

 

Zdrávas, Maria

   5. Jste děti. Sedíte na břehu oceánu Božské Moudrosti a snažíte se poznat Moudrost dětským zvídavým rozumem.

 

Zdrávas, Maria

6. Nikdy nevycházejte z tohoto dětského stavu vědomí. Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy. 
 

Zdrávas, Maria

7. Buďte jak děti a můžete dosáhnout těch výšin svého vědomí, které byly pro předchozí pokolení lidí nedostupné.


 

Zdrávas, Maria

   8. Já sleduji Zemi svým duchovním zrakem. A vidím větší a větší propast, oddělující vědomí lidí, kteří si zvolili, aby se Božská Pravda usadila v jejich srdcích, a vědomí těch lidí, kteří trvají na svém chápání Pravdy jen z toho důvodu, že ji získali jako dědictví od svých předků. 

 

Zdrávas, Maria

   9. A jsou i ti, kteří se natolik zastavili ve svém rozvoji, že si přestali připomínat samotné jméno Boží v každodenních činnostech. 
 

Zdrávas, Maria

10. Musíte přijmout Boha ve svém srdci. Musíte otevřít svoje srdce Božské Pravdě a být v jejím poznávání jako děti, sedící na břehu oceánu.

 

Zdrávas, Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.

Amen.

 

[1] Růženec byl sestaven T.N. Mikushinou dle Diktátu Gautamy Buddhy 17. března 2005 a Milovaného Súrji 9. března 2005.

Při poslechu Růženců z auduozáznamu nebo při čtení ve skupině  nábízeno modlitby "Otče náš" a "Zdrávas Maria" číst všem společně.

 

[2] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_istiny.htm

 

* * *

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net