Měli byste vynaložit maximální úsilí, abyste mohli vrátit Boha zpět do vašeho života.

 

Matka Marie
24. prosince 2013


JÁ JSEM Matka Marie.

Přišla jsem k vám dnes jako znamení lepšího života a lepšího osudu, který čeká na syny a dcery Boží na planetě Zemi.

Nyní je na severní polokouli velmi málo slunce a jen naděje ohřívá duše lidí. Víte, že neuběhne moc času a slunce začne stoupat nad obzorem stále výš a výš každým dnem.

Tak je to i ve vašem duchovním životě: soumrak lidského vědomí musí být nevyhnutelně nahrazen jasným slunečním dnem. Slunce vašeho Božství by mělo osvětlit váš rozum a všechny vaše myšlenky a pocity. A to se stane, milovaní.

Nyní ve vašem světě zuří temné síly a energie. A každý člověk, který přivádí světlou energii do vašeho světa, je odsuzován a dokonce pronásledován. A to je velmi smutné.

Kdysi můj syn Ježíš naplno zažil projev lidské nenávisti a nepřátelství. Svůj život zasvětil službě lidem. Mnoho, mnoho nevyléčitelně nemocných lidí uzdravil s Boží pomocí. Mnoho lidí přicházelo se podívat na zázraky, které můj syn Ježíš konal.

Čím více však pro lidi dělal, tím větší opozice vůči němu a jeho misi rostla a posilovala.

Z hlediska lidské logiky, je velmi obtížné vysvětlit, co se stalo, když zběsilý dav, mezi nimiž byli ti lidé, které Ježíš uzdravil, zuřivě požadoval popravu mého syna.

Pokud si však dovolíme vystoupat na vyšší úroveň vědomí, pak bude smutná událost Kristova ukřižování pochopitelná. Ježíš přinesl na svět obrovské množství Světla, nejen světla poznání, ale také obrovské množství Božské energie.

Na podvědomé úrovni vše, co není ze Světla, cítilo nepřátelství k poslání Krista. Tato nelibost se stala projevem síly, která působí proti Světlu. Znáte zákon: na každou akci existuje stejná a opačná reakce. Tento zákon fyzického světa je plně použitelný pro duchovní procesy, které se odehrávají ve světě. A pokud má člověk potenciál přinést Božské Světlo do iluzorního světa, bude čelit odporu těch sil, které obhajují iluzi.

Je to tak, milovaní. A dosud tento zákon platí ve vašem světě.

Na příkladu Ježíše Krista mnoho generací křesťanů mělo možnost studovat platnost tohoto zákona. A mnozí praví stoupenci křesťanství, stoupenci podstaty Učení Krista, nikoli jeho písma, stále pociťuji tlak protichůdných sil.

Tato konfrontace ve vašem světě je nevyhnutelná a nemůže se zastavit najednou. Stejně jako všechno ve vašem světě, konfrontace dvou hlavních sil působících v tomto Vesmíru nemůže okamžitě přestat. Ale v průběhu času by tato konfrontace měla nabýt méně destruktivní povahy. A v daleké budoucnosti tyto dvě síly vyrovnají svůj projev natolik, že se z jejich konfrontace zrodí spolupráce a interakce.

Mnozí z vás, milovaní, stojí proti sobě. A to se děje i tehdy, když jdete zdánlivě jednou duchovní cestou.

Tato konfrontace je způsobena nedokonalostí vašeho světa. A tak se skrze vaše  bytosti projevují dvě protichůdné síly. Tento projev v této fázi spočívá v nepřátelství, podezíravosti a dokonce i nenávisti. Stejná osoba během dne může podléhat vlivu různých sil.

To vše se děje, milovaní, kvůli nedostatku Lásky ve vašich srdcích. A nedostatek Lásky ve vašich srdcích je způsoben oddělením vašeho světa od světa Božského.

Není Boha -  není Lásky. Proto byste měli vynaložit maximální úsilí, abyste přivedli Boha zpět do vašeho života.

Podívejte se na vše, co vás obklopuje ve vašem světě. Reklama, urbanistická krajina, zamračené tváře kolemjdoucích, televizní pořady. Váš svět není přátelsky naladěný svět. Lidé, kteří jsou neustále v podmínkách strachu, napětí a pochmurnosti, nasávají tento stav vnějšího světa. A již mladí lidé v raných letech ztrácejí náboj optimismu a radosti, který by v podstatě měl být charakteristický pro mladého člověka

Skutečné radosti se nahrazují náhražkami: náhražkami filmů, hudby, drogami.

Pravá Láska je zaměněna za náhradní lásku, která nemá nic společného s velikým pocitem Lásky.

V nebožském okolním světě je velmi snadné ztratit duši. Právě proto, že váš čas je nebezpečný pro duše mnoha lidí, jež jsou v inkarnaci, a zejména pro mládež, já a ostatní Mistři přicházíme k vám, abychom vám dali porozumění probíhajícím procesům ve vašem světě a připomněli vám, že svět nebyl vždy tak smutný a lidstvo čeká světlá budoucnost.

Zpočátku tato budoucnost vyroste v srdcích několika málo lidí. Ti, kteří mají silného Ducha, jsou schopni vzdorovat iluzi svou vírou a oddaností Bohu a Mistrům. Pak, když se takových duší, které mají Božský stav vědomí, stane více, lidstvo se začne ve své většině obracet ke Světlu. A lidé, jež mají současný stav vědomí, který je dnes vlastní většině lidstva, budou považováni za výjimečné tvory, kteří si zaslouží nekonečný Soucit a Lásku.

Pouze pod vlivem Soucitu, Milosrdenství a Lásky jsou duše mnoha z vás schopny narovnat duchovní záhyby na svých šatech a vstát do Života.

Hrdinským činem mého syna Ježíše bylo, že stále prožíval lásku k těm lidem, kteří ho mučili a žádali  jeho smrt.

To je důvod, proč miliony křesťanů po celém světě nadále uctívají čin mého syna.

Předpokládám, že mnozí z těch, kteří nyní čtou toto mé Poselství, jsou schopni v budoucnu reagovat Láskou na všechny lsti a triky iluzorních sil. A dokonce i tváří v tvář smrti jsou mé děti schopné projevit Milosrdenství a Soucit k duším těch lidí, kteří je mučí. Neboť mnozí a mnozí nevědí, co dělají. A kdyby věděli, nikdy by si nedovolili mnoho skutků.

Můžete ukázat Cestu mnoha ztraceným duším. Modlete se za prozření lidstva a odpouštějte všem.JÁ JSEM Matka Marie.

 

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie