Společně jsme schopni vykonat ten zázrak, který čeká na Rusko

Milovaná Matka Marie
23. června 2011

 

JÁ JSEM Matka Marie.

Přišla jsem v tento den, abych s vámi ještě jednou promluvila, moji milovaní. Přišla jsem s jedinou myšlenkou: utvrdit vás ve vaší Službě. Právě teď nadešel čas, kdy nemnozí, kteří zůstávají oddáni Bohu a mně, jako Jeho věrní služebníci, mohou prokázat svou víru a oddanost.

Nová Božská milost prodlužuje možnost pro Rusko. A vy víte, že pro mě je to mimořádná země. Země, nad kterou již mnohé stovky let držím svou ochrannou ruku. A proto dnes přišla doba, kdy vy svou Službou můžete poskytnout neocenitelnou pomoc Vzestoupeným Zástupům.

Milovaní, prosím vás, berte moje slova vážně. Já si přeji, aby má slova vešla do vašich srdcí a zůstala tam po celou tu dobu, dokud budete ve vtělení.

Takže, milovaní, přišla jsem s prosbou. A tato prosba se týká vašich modliteb. Vaše modlitby jsou tou pomocí, kterou teď můžete poskytnout.

Tak málo oddaných a upřímných srdcí je ve vtělení a je na nich příliš velká zátěž. Ale je potřeba snažit se ze všech sil. Milovaní, prosím vás, je třeba ještě chvíli vydržet.

Očekáváme rozbřesk Nového Dne nad Ruskem a následně nad celým ostatním světem.

V nedávné historické době jsem přicházela za mnohými Svatými ruské země. A prosila je o pomoc v době, kdy se nad ruskou zemí stahovaly mraky. Před cizozemskými vpády a před hroznými časy.

Vy víte o Sergiji Radoněžském a o Serafimovi Sarovském. Neznáte však mnoho stovek dalších Svatých, kteří se na mou žádost modlili a dávali mi energii svých modliteb na pomoc v těžkých dobách.

Už není nad Ruskem ochrana, která byla vymodlena ve slavných časech, kdy stoupenci ducha odcházeli do pouští a lesů proto, aby mi odevzdali energii svých modliteb.

Do modlitbou nechráněného prostoru proniká veškerá ohavnost a zanedbanost. A vy to kolem sebe vidíte. A nevíte, jak se tomu vyhnout. Hledáte ochranu a prosíte o ochranu. Ale, milovaní, Nebesa vám mohou pomoci pouze tehdy, pokud uvidí, že i vy vynakládáte veškeré své úsilí a věnujete všechen svůj volný čas modlitbám a modlitební službě.

Prostor nad Ruskem potřebuje ochranu. A všechna Nebeská vojska nejsou schopna vás ochránit, pokud z vaší strany nebude prokázána svobodná vůle a snaha. Pokud se z vaší strany nevynaloží úsilí.

My přicházíme na vaše volání, odpovídáme na vaše modlitby. Ale teď je ta doba, kdy na naše volání musíte odpovědět vy. Musíte ukázat svou svobodnou vůli a snahu.

Proud milosti z Nebes nemůže být nekonečný, pokud Nebesa neuvidí vaši snahu.

Mnoho lidí neví, co by mohli udělat a jak by mohli pomoci v této těžké situaci, která se na planetě vytvořila. Říkám vám, že nejjednodušší pomocí je vaše modlitba. Pro modlitbu nejsou a nemohou být omezení. Nehraje roli vaše náboženské vyznání. Nehraje roli vaše národnost.

Když člověk upřímně tvoří modlitbu, nejsou důležitá ani tak slova samotné modlitby. Protože se ve svém vědomí zvyšujete na úroveň Vzestoupených Zástupů a dochází k bezprostřední výměně energií mezi našimi rovinami Bytí. A pak se může stát i nemožné. Může se stát zázrak, na který vždy věřil národ Rusi.

Vaše země potřebuje ochranu. Vaše planeta potřebuje ochranu. Každý z vás potřebuje ochranu proti silám, které běsní, protože jejich čas se krátí. A nebude již třeba dlouho čekat na radostnější časy.

Jako za starých časů, kdy se Svatí modlili a chránili mou zemi před invazí, tak i v dnešní době je nutná modlitba.

Málokdo z vás je schopen věnovat modlitbě alespoň jednu hodinu denně. A můžu spočítat na prstech jedné ruky ty, kteří veškerý svůj volný čas věnují modlitbě nebo meditaci na můj obraz.

Milovaní, Bůh vám dává příležitost. A je zapotřebí jen málo – odpovědět na mou prosbu vaším každodenním úsilím.

Síla modlitby je zbraní, kterou můžete odpovědět na jakékoliv násilí, jakékoliv krveprolití, jakoukoliv nespravedlnost ve vašem světě.

Nemůže existovat žádný zázrak, který by nebyl podporován pomocí z Nebes. I ve vaší době existuje možnost zázraku. A tento zázrak můžete připravit úsilím svých srdcí.

Buďte v klidu a v blaženosti. Soustřeďte všechno své úsilí na modlitbu za ty, kteří se chovají nerozumně a nevědomě. Modlete se o prozření pro vaše představitele.

Dokonce i ten poslední hříšník může činit pokání a všechny schopnosti a talenty, které utrácel za hříšné skutky, může nasměrovat na službu Pánu.

Modlete se o prozření pro lidi, na kterých záleží rozhodování v oblasti vzdělávání, zdravotnictví. Modlete se za spasení duší, které ztratily ostych a kradou drahocenné poklady mé země.

Hřích a nevědomost mohou být v jednom okamžiku nahrazeny svatostí a prozřením. A Boží hlas je zastaví, jako ve své době zastavil Pavla výkřikem: “Tvrdo ti bude proti ostnu kopati.“

Není možné bojovat proti Bohu. Každý váš krok proti Bohu a jeho služebníkům vyvolává těžkou karmu, která musí být odpracována utrpením. Potem a krví.

Už dost utrpení zažila ruská země a její národ.

Existuje světlá možnost, která se může uskutečnit.

Prosím vás, nahraďte sklíčenost vírou a snahou.

Prosím vás, najděte ve vašich srdcích pocit bezpodmínečné Lásky, který v této těžké době dokáže zachránit mnohé ztracené duše.

Vyzývám vás k nejvyšším stavům vašeho vědomí.

Modlete se tím jazykem a těmi slovy, které znáte.

Směřujte ke mně a já přijdu tam, kde tvoříte vaše modlitby.

Společně jsme schopni vykonat ten zázrak, který čeká na Rusko.

 

JÁ JSEM vaše Matka Marie, byla jsem dnes s vámi.

 

* * *

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie