Malý Růženec Matky Marie - 11

 
Jedenáctý malý Růženec Matky Marie

 

 

Měli byste vynaložit maximální úsilí, abyste vrátili Boha zpět do vašeho života.[1]

 
 
 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, 

které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen! 

 

 

1.  JÁ JSEM Matka Marie. Přišla jsem k vám dnes jako znamení lepšího života a lepšího osudu, který čeká na syny a dcery Boží na planetě Zemi. Soumrak lidského vědomí musí být nevyhnutelně nahrazen jasným slunečním dnem. Slunce vašeho Božství by mělo osvětlit váš rozum a všechny vaše myšlenky a pocity. A to se stane, milovaní. Nyní ve vašem světě zuří temné síly a energie. A každý člověk, který přivádí světlou energii do vašeho světa, je odsuzován a dokonce pronásledován. A to je velmi smutné.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2. Kdysi můj syn Ježíš naplno zažil projev lidské nenávisti a nepřátelství. Svůj život zasvětil službě lidem. Mnoho, mnoho nevyléčitelně nemocných lidí uzdravil s Boží pomocí. Mnoho lidí přicházelo se podívat na zázraky, které můj syn Ježíš zjevoval. Čím více však pro lidi dělal, tím větší opozice vůči němu a jeho misi rostla a posilovala. Z hlediska lidské logiky, je velmi obtížné vysvětlit, co se stalo, když zběsilý dav, mezi nimiž byli ti lidé, které Ježíš uzdravil, zuřivě požadoval popravu mého syna. Pokud si však dovolíme vystoupat na vyšší úroveň vědomí, pak bude smutná událost Kristova ukřižování pochopitelná. 

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

3. Ježíš přinesl na svět obrovské množství Světla, nejen světla poznání, ale také obrovské množství Božské energie. Na podvědomé úrovni vše, co není ze Světla, cítilo nepřátelství vůči Kristovu poslání. Tato nelibost se stala projevem síly, která působí proti Světlu. Znáte zákon: na každou akci existuje stejná a opačná reakce. Tento zákon fyzického světa je plně použitelný pro duchovní procesy, které se odehrávají ve světě. A pokud má člověk potenciál přinést Božské Světlo do iluzorního světa, bude čelit odporu těch sil, které obhajují iluzi. Je to tak, milovaní. A dosud tento zákon platí ve vašem světě.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4. Na příkladu Ježíše Krista mnoho generací křesťanů mělo možnost studovat platnost tohoto zákona. A mnozí praví stoupenci křesťanství, stoupenci podstaty Kristova Učení, nikoli jeho písma, stále pociťuji tlak protichůdných sil. Tato konfrontace ve vašem světě je nevyhnutelná a nemůže se zastavit najednou. Stejně jako všechno ve vašem světě, konfrontace dvou hlavních sil působících v tomto vesmíru nemůže okamžitě přestat. Ale v průběhu času by tato konfrontace měla nabýt méně destruktivní povahy. A v daleké budoucnosti tyto dvě síly vyrovnají svůj projev natolik, že se z jejich konfrontace zrodí spolupráce a interakce.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5. Mnozí z vás, milovaní, proti sobě stojí. A to se děje i tehdy, když sledujete zdánlivě jednu duchovní cestu. Tato konfrontace je způsobena nedokonalostí vašeho světa. A tak se skrze vaše  bytosti projevují dvě protichůdné síly. Tento projev v této fázi spočívá v nepřátelství, podezíravosti a dokonce i nenávisti. Stejná osoba během dne může podléhat vlivu různých sil. To vše se děje, milovaní, kvůli nedostatku Lásky ve vašich srdcích. A nedostatek Lásky ve vašich srdcích je způsoben oddělením vašeho světa od Božského světa. Kde není Bůh, tam není láska. Proto byste měli vynaložit maximální úsilí, abyste navrátili Boha zpět do svého života.

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

6. Podívejte se na vše, co vás obklopuje ve vašem světě. Reklama, urbanistická krajina, zamračené tváře kolemjdoucích, televizní pořady. Váš svět není přátelsky naladěný svět. Lidé, kteří jsou neustále v podmínkách strachu, napětí a pochmurnosti, nasávají tento stav vnějšího světa. A již mladí lidé v raných letech ztrácejí náboj optimismu a radosti, který by v podstatě měl být charakteristický pro mladého člověka. Skutečné radosti se nahrazují náhražkami: náhražkami filmů, hudby, drogami. Pravá Láska je zaměněna za náhradní lásku, která nemá nic společného s velikým pocitem Lásky.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7. V nebožském okolním světě je velmi snadné ztratit duši. Právě proto, že váš čas je nebezpečný pro duše mnoha lidí, jež jsou v inkarnaci, a zejména pro mládež, já a ostatní Mistři přicházíme k vám, abychom vám dali porozumění probíhajícím procesům ve vašem světě a připomněli vám, že svět nebyl vždy tak smutný a lidstvo čeká světla budoucnost.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8. Zpočátku tato budoucnost vyroste v srdcích několika málo lidí. Ti, kteří mají silného Ducha, jsou schopni vzdorovat iluzi svou vírou a oddaností Bohu a Mistrům. Pak, když se takových duší, které mají Božský stav vědomí, stane více, lidstvo se začne ve své většině obracet ke Světlu. A lidé, jež mají současný stav vědomí, který je dnes vlastní většině lidstva, budou považováni za výjimečné tvory, kteří si zaslouží nekonečný Soucit a Lásku.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9. Pouze pod vlivem Soucitu, Milosrdenství a Lásky jsou duše mnoha z vás schopny narovnat duchovní záhyby na svých šatech a vstát do Života. Hrdinským činem mého syna Ježíše bylo, že stále prožíval lásku k těm lidem, kteří ho mučili a žádali jeho smrt. To je důvod, proč miliony křesťanů po celém světě nadále uctívají čin mého syna.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10. Předpokládám, že mnozí z těch, kteří nyní čtou toto mé Poselství, jsou schopni v budoucnu reagovat láskou na všechny úskoky a triky iluzorních sil. A dokonce i tváří v tvář smrti jsou mé děti schopné projevit milosrdenství a soucit k duším těch lidí, kteří je mučí. Neboť mnozí a mnozí nevědí, co dělají. A kdyby věděli, nikdy by si nedovolili mnoho skutků. Můžete ukázat Cestu mnoha ztraceným duším. Modlete se za prozření lidstva a odpouštějte všem.

 

Zdrávas Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/11_maliy_rosary_materi_marii.htm

   

___________________________________________________________________________________

[1] Růženec sestaven podle Diktátu Matky Marie 24. prosince 2013

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství Matky Marie 4. ledna 2009

 

 

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Vzestoupených Mistrů, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net