Malý Růženec Matky Marie - 11

 
Jedenáctý malý Růženec Matky Marie

 

 

Měli byste vyvinout maximum úsilí, aby vrátit Boha zpět do vašeho života [1]
 
 
 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, 

které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen! 

 

 

1.  JÁ JSEM Matka Marie. Přišla jsem dnes k vám ve znamení předzvěstí lepšího života a lepšího osudu, který čeká na syny a dcery Boží na planetě Zemi. Soumrak lidského vědomí musí být nevyhnutelně nahrazen jasným slunečním dnem. Slunce vaší Božskostí by mělo osvětlit váš rozum a všechny vaše myšlenky a pocity. A to se stane, milovaní. Nyní ve vašem světě zuří temné síly a energie. A každý člověk, který provádí světelnou energii do vašeho světa, je odsouzen a dokonce pronásledován. A to je velmi smutné.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

2. Kdysi můj syn Ježíš plně prožil projev lidské nenávisti a nepřátelství. Svůj život zasvětil službě lidem. Mnoho, mnoho nevyléčitelně nemocných lidí bylo s Boží pomocí uzdraveno. Mnoho lidí se přišlo podívat na zázraky, které můj syn Ježíš zjevoval. Ale čím víc udělal pro lidi, tím větší opozice vůči němu a jeho misi rostla a posilovala. Z hlediska lidské logiky je velmi těžké vysvětlit, co se stalo, když šílený dav, mezi nimiž byli lidé, které Ježíš uzdravil, zuřivě vyžadoval popravu mého syna. Pokud se však necháme povznést na vyšší úroveň vědomí, pak bude zřejmá smutná událost ukřižování Krista.

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

3. Ježíš přinesl na svět obrovské množství Světla, nejen světlo poznání, ale také obrovské množství Božské energie. Na podvědomé úrovni se nelíbilo Kristově poslání vše, co nebylo Světla. Toto nepřátelství bylo projevem sil proti Světlu. Znáte zákon: každá akce má stejnou a opačnou reakci. Tento zákon fyzického světa je plně použitelný pro duchovní procesy probíhající ve světě. A pokud má člověk potenciál nést Božské Světlo do iluzorního světa, pak bude čelit odporu těch sil, které iluzi brání. To je tak, milovaní. A tento zákon ve vašem světě stále funguje.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

4. Prostřednictvím příkladu Ježíše Krista mělo mnoho generací křesťanů příležitost studovat fungování tohoto zákona. A mnoho skutečných následovníků křesťanství, následovníků podstaty Učení  Krista, a nikoli jeho litery, stále prožívá tlak protichůdných sil. Tato konfrontace ve vašem světě je nevyhnutelná a nemůže skončit najednou. Stejně jako všechno ve vašem světě nemůže ani konfrontace mezi dvěma hlavními silami působícími v tomto vesmíru okamžitě skončit. Postupem času by se však tato konfrontace měla stát méně destruktivní. A ve vzdálené budoucnosti tyto dvě síly vyváží svůj projev tak, že z jejich opozice se zrodí spolupráce a interakce.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

5. Mnozí z vás, milovaní, jsou proti sobě. A to se děje, i když jdete, zdá se, jednou duchovní cestou. Tato opozice je způsobena nedokonalostí vašeho světa. A proto se skrze vaše bytosti projevují dvě opačné síly. Tento projev v této fázi spočívá v nepřátelství, podezírání a dokonce v nenávisti. Stejná osoba může být během dne ovlivňována různými silami. To vše se děje, milovaní, kvůli nedostatku Lásky ve vašich srdcích. A nedostatek Lásky ve vašich srdcích je způsoben izolací vašeho světa od světa Božského. Není Boha – není Lásky. Proto byste měli vynaložit maximální úsilí, abyste vrátili Boha zpět do vašeho života.

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

6. Podívejte se na vše, co vás ve vašem světě obklopuje. Reklama, městská krajina, pochmurné tváře kolemjdoucích, televizní pořady. Váš svět není přátelsky naladěným světem. A lidé jsou neustále v podmínkách strachu, napětí a temnoty nasyceni tímto stavem vnějšího světa. A mladí lidé již v jejich raných letech ztrácejí ten náboj optimismu a radosti, který by měl být přirozeně charakteristický pro mladého člověka. Pravé radosti vyměňují za náhražky : náhražkami filmu, hudby, drogy. Pravá Láska je zaměněna náhradní láskou, která nemá nic společného s velkým pocitem Lásky.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

7. Být v nebožském okolním světě je velmi snadné ztratit svou duši. Právě proto, že vaše doba je nebezpečná pro duše mnoha lidí nacházejících se ve vtělení, a zejména pro mladé lidi, já a další Mistři k vám přicházíme, abychom vám dali porozumění procesům probíhajícím ve vašem světě a připomněli vám, že svět ne vždy byl tak smutný a před lidstvem, čeká jasná budoucnost.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

8.Zprvu tato budoucnost vyroste v srdcích několika lidí. Ti, kteří mají silného Ducha, jsou schopni postavit se proti okolní iluzi svou vírou a oddaností Bohu a Pánům. Potom, když bude více takových duší vlastnit Božský stav vědomí, lidstvo se ve své většině začne obracet ke Světlu. A lidé se současným stavem vědomí, který je vlastní nyní většině lidstva, budou považováni za výjimečné vyvrhely, kteří si zaslouží nekonečný Soucit a Lásku.

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

9. Pouze pod vlivem Soucitu, Milosrdenství a Lásky jsou duše mnoha z vás schopny narovnat duchovní záhyby na svých šatech a vstát do Života. Hrdinský čin mého syna Ježíše spočíval v tom, že nadále cítil Lásku k těm lidem, kteří ho mučili a toužili po jeho smrti. Proto miliony křesťanů po celém světě nadále uctívají hrdinský čin  mého syna.

 

 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

10. Předpokládám, že mnozí z těch, kteří nyní čtou toto mé Poselství, jsou schopni v budoucnu odpovídat láskou na všechny lsti  a triky iluzorních sil. A dokonce i tváří v tvář smrti jsou mé děti schopné prokázat Milosrdenství a Soucit duším těch lidí, kteří je mučili .Neboť mnozí a mnozí nevědí, co dělají. A kdyby věděli, nikdy by se nedopustili mnohých činů . Můžete ukázat Cestu mnoha ztraceným duším. Modlete se za prozření lidstva a odpusťte všem. 

Zdrávas, Maria, milosti plná,

Pán s Tebou;

požehnaná Ty mezi ženami

a požehnaný plod života Tvého, Ježíš.

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. 

Amen!

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/11_maliy_rosary_materi_marii.htm

   

___________________________________________________________________________________

[1] Růženec sestaven podle diktátu Matky Marie 24. prosince 2013

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství Matky Marie 4. ledna 2009

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net