Růženec Matky Marie pro Rusko

 
 
Společně jsme schopni vykonat ten zázrak, který čeká na Rusko [1] 

 

Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, 

milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. 

Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, 

kterou k Tobě cítím. 

Přijmi mou Lásku a vděčnost. 

Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. 

Prosím o Tvoji pomoc a podporu. 

Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle 

našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. 

Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje 

a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, 

kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.[2]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

1. JÁ JSEM Matka Marie. Přišla jsem v tento den, abych s vámi ještě jednou promluvila, moji milovaní. Přišla jsem s jedinou myšlenkou: utvrdit vás ve vaší Službě. Právě teď nadešel čas, kdy nemnozí, kteří zůstávají oddáni Bohu a mně, jako Jeho věrní služebníci, mohou prokázat svou víru a oddanost. Nová Božská milost prodlužuje možnost pro Rusko. A vy víte, že pro mě je to mimořádná země. Země, nad kterou již mnohé stovky let držím svou ochrannou ruku. A proto dnes přišla doba, kdy vy svou Službou můžete poskytnout neocenitelnou pomoc Vzestoupeným Zástupům. Milovaní, prosím vás, berte moje slova vážně. Já si přeji, aby má slova vešla do vašich srdcí a zůstala tam po celou tu dobu, dokud budete ve vtělení.

 

Zdrávas Maria

 

2. Takže, milovaní, přišla jsem s prosbou. A tato prosba se týká vašich modliteb. Vaše modlitby jsou tou pomocí, kterou teď můžete poskytnout. Tak málo oddaných a upřímných srdcí je ve vtělení a je na nich příliš velká zátěž. Ale je potřeba snažit se ze všech sil. Milovaní, prosím vás, je třeba ještě chvíli vydržet. Očekáváme rozbřesk Nového Dne nad Ruskem a následně nad celým ostatním světem. V nedávné historické době jsem přicházela za mnohými Svatými ruské země. A prosila je o pomoc v době, kdy se nad ruskou zemí stahovaly mraky. Před cizozemskými vpády a před hroznými časy. Vy víte o Sergiji Radoněžském a o Serafimovi Sarovském. Neznáte však mnoho stovek dalších Svatých, kteří se na mou žádost modlili a dávali mi energii svých modliteb na pomoc v těžkých dobách.

 

Zdrávas Maria

 

3. Už není nad Ruskem ochrana, která byla vymodlena ve slavných časech, kdy stoupenci ducha odcházeli do pouští a lesů proto, aby mi odevzdali energii svých modliteb. Do modlitbou nechráněného prostoru proniká veškerá ohavnost a zanedbanost. A vy to kolem sebe vidíte. A nevíte, jak se tomu vyhnout. Hledáte obranu a prosíte o obranu. Ale, milovaní, Nebesa vám mohou pomoci pouze tehdy, pokud uvidí, že i vy vynakládáte veškeré své úsilí a věnujete všechen svůj volný čas modlitbám a modlitební službě.

 

Zdrávas Maria

 

4. Prostor nad Ruskem potřebuje ochranu. A všechna Nebeská vojska nejsou schopna vás ochránit, pokud z vaší strany nebude prokázána svobodná vůle a snaha. Pokud se z vaší strany nevynaloží úsilí. My přicházíme na vaše volání, odpovídáme na vaše modlitby. Ale teď je ta doba, kdy na naše volání musíte odpovědět vy. Musíte ukázat svou svobodnou vůli a snahu. Proud milosti z Nebes nemůže být nekonečný, pokud Nebesa neuvidí vaši snahu.

 

Zdrávas Maria 

 

5. Mnoho lidí neví, co by mohli udělat a jak by mohli pomoci v této těžké situaci, která se na planetě vytvořila. Říkám vám, že nejjednodušší pomocí je vaše modlitba. Pro modlitbu nejsou a nemohou být omezení. Nehraje roli vaše náboženské vyznání. Nehraje roli vaše národnost. Když člověk upřímně tvoří modlitbu, nejsou důležitá ani tak slova samotné modlitby. Protože se ve svém vědomí zvyšujete na úroveň Vzestoupených Zástupů a dochází k bezprostřední výměně energií mezi našimi rovinami Bytí. A pak se může stát i nemožné. Může se stát zázrak, ve který vždy věřil národ Rusi.

 

Zdrávas Maria

 

6. Vaše země potřebuje ochranu. Vaše planeta potřebuje ochranu. Každý z vás potřebuje ochranu proti silám, které běsní, protože jejich čas se krátí. A nebude již třeba dlouho čekat na radostnější časy. Jako za starých časů, kdy se Svatí modlili a chránili mou zemi před invazí, tak i v dnešní době je nutná modlitba.

 

Zdrávas Maria

 

7. Málokdo z vás je schopen věnovat modlitbě alespoň jednu hodinu denně. A můžu spočítat na prstech jedné ruky ty, kteří veškerý svůj volný čas věnují modlitbě nebo meditaci na můj obraz. Milovaní, Bůh vám dává příležitost. A je zapotřebí jen málo – odpovědět na mou prosbu vaším každodenním úsilím. Síla modlitby je zbraní, kterou můžete odpovědět na jakékoliv násilí, jakékoliv krveprolití, jakoukoliv nespravedlnost ve vašem světě.

 

Zdrávas Maria

 

8. Nemůže existovat žádný zázrak, který by nebyl podporován pomocí z Nebes. I ve vaší době existuje možnost zázraku. A tento zázrak můžete připravit úsilím svých srdcí. Buďte v klidu a v blaženosti. Soustřeďte všechno své úsilí na modlitbu za ty, kteří se chovají nerozumně a nevědomě. Modlete se o prozření pro vaše představitele. Dokonce i ten poslední hříšník může činit pokání a všechny schopnosti a talenty, které utrácel za hříšné skutky, může nasměrovat na službu Pánu.

 

Zdrávas Maria

 

9. Modlete se o prozření pro lidi, na kterých záleží rozhodování v oblasti vzdělávání, zdravotnictví. Modlete se za spasení duší, které ztratily ostych a kradou drahocenné poklady mé země. Hřích a nevědomost mohou být v jednom okamžiku nahrazeny svatostí a prozřením. A Boží hlas je zastaví, jako ve své době zastavil Pavla výkřikem: “Tvrdo ti bude proti ostnu kopati.“ Není možné bojovat proti Bohu. Každý váš krok proti Bohu a jeho služebníkům vyvolává těžkou karmu, která musí být odpracována utrpením. Potem a krví. Už dost utrpení zažila ruská země a její národ. Existuje světlá možnost, která se může uskutečnit.

 

Zdrávas Maria

 

10. Prosím vás, nahraďte sklíčenost vírou a snahou. Prosím vás, najděte ve vašich srdcích pocit bezpodmínečné Lásky, který v této těžké době dokáže zachránit mnohé ztracené duše. Vyzývám vás k nejvyšším stavům vašeho vědomí. Modlete se tím jazykem a těmi slovy, které znáte. Směřujte ke mně a já přijdu tam, kde tvoříte vaše modlitby. Společně jsme schopni vykonat ten zázrak, který čeká na Rusko.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,
i nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.


Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého.
Amen!

 

___________________________________________________________________________________________________

[1] Růženec sestaven podle diktátu Matky Marie 23. června 2011

[2] Text modlitby Přesvaté Bohorodičce z Poselství 4. ledna 2009

 

* * *

 

Kniha "Růžence Matky Marie"
 

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Růžence"

Růžence jsou sestaveny na základě Poselství Matky Marie, předaných skrze Posla Tat´janu N. Mikušinu. Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Mistři Moudrosti považují Růžence za jednu z nejúčinnějších duchovních praktik. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. Kniha má jeden plný Růženec – „Růženec Milosti Matky Marie“, který sestavila T. N. Mikušina pod vedením Matky Marie, a čtrnáct malých Růženců, sestavených o něco později s inspirací Matky Marie a dle vzoru, který Ona dala pro ty lidi, kteří nemají možnost věnovat čtení Růženců hodinu času denně, aby mohli číst Růžence v krátké formě. Více zde

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/articles/rosary_materi_marii_dlya_rossii_23.06.2011.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net