Všude jsou potřeba projevy Víry a zbožnosti

Matka Marie
27. prosince 2009

 

Milovaní, opět jsem k vám přišla!

JÁ JSEM Matka Marie. Přála jsem si přijít dříve, ale nepodařilo se mi to. Mám teď koncem roku velmi mnoho práce. Velmi mnoho lidí potřebuje mou pomoc a obracejí se o pomoc na mě.

Jsem vždy připravena pomoc poskytnout, ale stále častěji musím odmítat. Velice tím trpím. Věřte mi, že využiji jakoukoliv možnost, i tu nejmenší, je-li pro toho člověka ještě Božská možnost otevřená. Avšak stále častěji vidím, jak světlo duše v člověku uhasíná, čakry se mění v díry v prostoru. Člověk je už mrtvý, i když může mluvit a dokonce chodit. Je to hrozný pohled, milovaní. Existuje pouze fyzické tělo, ale duše člověka umírá.

Měli byste se zajímat nejen o svá fyzická těla, ale i o své duše. Prostor kolem Země naplňuje nářek a sténání. Duše strádají. Vím, že velmi mnoho duší strádá, avšak zároveň se tímto strádáním očišťují. Je-li duše živá, je naděje, že člověk bude žít. Vaše duše potřebují pomoc. A tuto pomoc vašim duším mohu poskytnout nejen já.

Vy sami si můžete pomoci.

Nejlepším lékem pro vaše duše bude vroucí pokání ze všech vašich chyb a hříchů a upřímný záměr tyto chyby v budoucnosti neopakovat. Modlitba, dokonce i modlitba beze slov, jako nalezení souladu s Božským světem, může uzdravit mnoho duševních ran.

Znám mnoho lidí, kteří se stydí modlit, stydí se projevit své city. Milovaní, můj syn Ježíš učil nemodlit se veřejně, na odiv, ale i on sám se v těžkých chvílích obracel k Bohu o pomoc.

Vy byste měli dělat totéž. Soulad s Božským světem, alespoň krátkou chvíli během dne, umožňuje vaší duši zakusit potravu, kterou tolik potřebuje. Vaše duše se živí Boží Milostí a vy jste povinni věnovat pozornost své duši. Nezabere to mnoho času, milovaní.

Byla jsem ohromena projevem Víry lidí v Čase Milosti v tomto roce. Mnozí lidé se na mě obraceli nejen o pomoc, ale upřímně mi odevzdávali energii svých modliteb, abych s ní mohla naložit podle svého uvážení.

Děkuji vám, milovaní. Díky vašemu modlitebnímu úsilí a pilnosti se mi podařilo prokázat pomoc velmi mnoha duším. Mnozí, mnozí byli uzdraveni.

Jsem ráda, že se našlo takové množství skvělých duší na Zemi, které se chtěly podělit o svou energii se svými bratry a sestrami!

Kéž by to tak bylo každý den, milovaní! Co vám brání věnovat jednu hodinu denně upřímné modlitbě, hovoru se mnou ve svém srdci?

Znám mnohé, kteří se stydí modlit, ale doma, v práci nebo v autě si pouští písně, které jsou mně věnované. Ponoří se do kouzelného světa melodie a ve svém srdci vstupují do tichého kontaktu se mnou. Velmi mnoho lidí má můj obrázek stále při sobě. A tehdy, když na osamělém místě vezmete můj obrázek a líbáte jej, já o tom vím. A okamžitě projevuji svou přítomnost vedle vás.

Ano, milovaní, Bůh mi daroval schopnost být ve stejném okamžiku přítomna na mnoha místech na zeměkouli. A tam, kde si na mne lidé vzpomenou a milují mne, tam vždy panuje zvlaštní atmosféra bezpečí. Jsem ochránkyní prostoru. A tam, kde mohu být přítomna, tak na takových místech na Zemi se velmi zřídka stávají různá neštěstí.

Kdybyste mohli neustále udržovat soulad s mým srdcem, vaši blízcí i všichni lidé, kteří žijí kolem vás, by byli pod ochranou.

Teď bych se ráda pozastavila ještě na jednom momentě. Je to spojeno s Ruskem, jakožto státem, nad kterým zvláště držím ochrannou ruku. K tomu vám nemohu říci nic potěšujícího. Jsem smutná. Obrovský potenciál tohoto státu stále zůstává ve spícím, neprobuzeném stavu. Ruští bohatýři spí hlubokým spánkem.

Mnozí z nich prochází přechodem, aniž by se probudili. Fyzickou rovinu jeden po druhém opouští lidé, jejichž posláním bylo sloužit jako zvony, jejichž zvuk by vyčistil prostor od všeho temného a ošklivého.

Přála bych si prokázat zvláštní milost těm, kteří jsou teď ve vtělení a tiše a nenápadně slouží pro blaho Země. Je vás málo, ale kolem vás se prostor očišťuje jako zvukem zvonu, protože svými čistými myšlenkami, nezištností a službou dokážete prostor kolem sebe očišťovat.

Daruji vám možnost zvláštního spojení se mnou. Pro vás jsem vždy po vašem boku. Vím o všech místech v Rusku, kde se nacházíte. A budu svou přítomnost s vámi neustále udržovat. Můžeme tak znásobit naše úsilí o očištění prostoru.

Musím teď učinit malé odbočení pro ty, kteří se ke mně a k Učení, které vám předávám já i ostatní Mistři, staví skepticky. Do té doby, než pochybnosti ve vašich duších neustoupí oddanosti a Víře, do té doby, dokud nebudete moci vzdát čest mým služebníkům, tak do té doby nejsou ve vaší zemi schopni nic změnit ani Mistři, ani vy sami.

Je nezbytně nutné, aby se Víra a zbožnost projevily všude, v každém městě a v každé vesnici. Ne předstíraná víra, která nemá žádnou cenu, ale pravá Víra, která jediná může otevřít Božskou příležitost.

Potřebujeme všudypřítomné projevování Víry a úcty k Nejvyššímu Zákonu, k Božskému Zákonu.

A až to tak bude, budete o tom vědět, protože se vše začne rychle měnit doslova přímo před vašima očima.

Ale teď mohu spoléhat jen na velmi málo lidí, kteří vykonávají svou službu v naprostém nepochopení a dokonce i v posměchu těch, kteří je obklopují. Běda národu, který nectí projevy pravé Víry a neuctívá své svaté.

Dnes jsem vám řekla nepříliš veselé Poselství. Avšak naděje nikdy neodejde a neopustí lidstvo, dokud je alespoň několik svatých, schopných udržovat Božskou úroveň vědomí.

 

JÁ JSEM Matka Marie.

* * *

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie