Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.

Matka Maria

27 prosince 2009

 

Milování, opět k Vám přicházím!

 

JÁ JSEM Matka Maria. Přála jsem si přijít dříve, ale nedařilo se mi to. Mám teď velmi mnoho práce, teď koncem roku. Velmi mnoho lidí potřebuje mou pomoc a obracejí se ke mně pro pomoc.

 

Jsem vždy připravena prokázat pomoc, avšak častěji a častěji musím odmítat. Velice tím trpím. Věřte mi, že využiji jakoukoliv možnost, i tu nejmenší, je-li ještě božská možnost otevřená pro toho konkrétního člověka. Avšak častěji a častěji vidím, jak světlo duše v člověku hasne, čakry se mění v díry a prázdnotu. Člověk je už mrtvý, ačkoliv může mluvit a dokonce chodit. To je hrozný pohled, milovaní. Existuje pouze fyzické tělo, ale duše člověka umírá.

 

Měli byste se zajímat nejen o svá fyzická těla, ale i o své duše. Nářek a sténání naplňují prostor kolem Země. Duše strádají.  Velice mnoho duší strádá, avšak zároveň s tímto strádáním se očišťují. Je-li živá duše, je naděje, že člověk bude žít.

 

Vaše duše potřebují pomoc. Tuto pomoc však nemusím Vašim duším poskytnout jen já. Vy sami si můžete pomoci.

 

Nejlepším lékem pro Vaše duše bude vroucí pokání ze všech Vašich chyb a hříchů a hluboké přání tyto chyby v budoucnosti neopakovat. Modlitbou je i modlitba beze slov, tak může nabytí souladu s božským pokojem uzdravit mnohé duševní rány.

 

Znám mnoho lidí, kteří se stydí modlit, stydí se projevit své pocity. Milovaní, můj syn Ježíš učil nemodlit se na veřejnosti, na odiv, ale sám se v těžkých chvílích obracel k Pánu pro pomoc.

 

Vy byste měli dělat totéž. Soulad s božským mírem, i kdyby na krátko, denně, umožňuje Vaší duši zakusit pokrm, který je jí tolik potřebný. Vaše duše se sytí božským požehnáním, a je Vaší povinností směřovat pozornost ke své duši. Není k tomu třeba mnoho času, milovaní.

 

Byla jsem překvapena projevem Víry lidí v Čase Milosti v tomto roce. Mnozí lidé přišli za mnou nejen pro pomoc, ale horlivě mi dávali energii ze svých modliteb, abych s ní mohla naložit podle svého uvážení.

 

Děkuji Vám, milovaní. Díky Vašemu modlitebnímu úsilí a horlivosti se mi podařilo prokázat pomoc velmi mnoha lidem. Mnozí, mnozí byli uzdraveni.

 

Jsem ráda, že se našlo takové množství skvělých duší na Zemi, které se chtěli podělit o svou energii se svými bratry a sestrami!

 

Kéž by tak bylo každý den, milovaní! Co Vám brání věnovat jednu hodinu denně horlivé modlitbě, hovoru se mnou, v srdci?

 

Znám mnohé, kteří se stydí modlit, ale pouští si doma, v práci nebo v autě písně věnované mně. Ponořují se tak do magického světa melodie a vstupují ve svém srdci do tichého rozhovoru se mnou. Velmi mnoho lidí má můj obrázek stále při sobě. Kdykoliv na skrytém místě vezmete můj obrázek a líbáte jej, já o tom momentu vím. V tom okamžiku jsem přítomna vedle Vás.

 

Ano, milovaní, Bůh mi daroval schopnost být přítomná na mnoha místech na zeměkouli ve stejném okamžiku. A tam, kde si na mne lidé vzpomenou a milují mne, tam vždy panuje atmosféra bezpečí. Jsem ochránkyní prostoru. Tam, kde mohu být přítomná, na těch místech na Zemi se velmi zřídka stávají různá neštěstí.

 

Kdybyste mohli neustále udržovat soulad s mým srdcem, Vaši blízcí i všichni lidé, kteří s Vámi žijí, by byli pod ochranou.

 

Teď bych se ráda pozastavila ještě na jednom bodě. Má to něco společného s Ruskem, jakožto státem, pro které mám zvláštní patronát. K tomu Vám nemohu říci nic potěšujícího. Jsem smutná. Obrovský potenciál tohoto státu zůstane především ve spícím, neprobuzeném stavu. Ruští bohatýři spí hlubokým spánkem. Mnozí z nich dokonce přecházejí, aniž by se probudili. Lidé, jejichž misí bylo sloužit jako zvony, zvuk, který by očišťoval prostor od všeho temného a nehezkého, opouštějí jeden za druhým fyzické tělo.

 

Přála bych si prokázat zvláštní milost těm, kteří jsou teď ve vtělení a provádí svou službu pro blaho Země tiše a nenápadně. Je Vás málo, ale kolem Vás se prostor očišťuje jako zvukem zvonu, protože svými čistými myšlenkami, nezištností a službou dokážete očišťovat prostor kolem sebe.

 

Daruji Vám zvláštní schopnost spojit se se mnou. Pro Vás jsem vždy po Vašem boku. Vím o všech místech v Rusku, kde se nacházíte. Zachovám si svou přítomnost při Vás. Můžeme tak zvýšit naše snahy očistit prostor.

 

Pro ty, kdo se staví skepticky ke mně, k Učení, které Vám předávám já i ostatní Vládcové, musím učinit zvláštní odbočení. Do té doby, než pochybnosti ve vašich duších neustoupí oddanosti víře, do té doby, dokud nebudete moci vzdát čest mým služebníkům, do té doby nejsou schopni nic změnit ani Mistři, ani vy sami ve své zemi.

 

Je nezbytně nutné, aby se víra a zbožnost projevila všude, v každém městě a v každé vesnici. Ne honosná víra, která nic nestojí, ale pravá víra, která jediná může otevřít Božskou příležitost.

 

 

Potřebujeme všudypřítomné projevování Víry a úctu k Nejvyššímu Zákonu, k Božskému Zákonu.

 

A až se tak stane, budete o tom vědět, protože se vše začne rychle měnit Vám doslova přímo před očima.

 

Teď už se mohu spolehnout alespoň na málo těch, kteří ponesou svou službu přes naprosté nepochopení a dokonce skrze posměch od okolních lidí. Běda lidu, který nectí projevy pravé Víry a neuctívá své svaté.

 

Dnes jsem Vám řekla nepříliš veselé poselství. Avšak naděje nikdy neodchází a neopouští lidstvo, dokud je třeba jen několik svatých, schopných udržovat Božský stupeň poznání.

 

JÁ JSEM Matka Maria.