Růženec "Práce s karmou"

 

Úvod

 

Karmická Rada, která zasedala v průběhu dvou týdnů od 23. června 2005, rozhodla, že počínaje 23. červencem 2005 vám bude poskytnuta každého 23. dne v měsíci bezprecedentní příležitost k transmutaci osobní karmy a karmy planety. 23. dne každého měsíce je vám poskytnuta příležitost odpracovat karmu následujícího měsíce s pomocí čtení modliteb, vzýváníRůženců nebo manter.

 

Pokud dostatečně velký počet lidí 23. dne každého měsíce bude věnovat transmutaci karmy následujícího měsíce alespoň jednu hodinu, vaše úsilí bude znásobeno v poměru k počtu účastníků tohoto modlitebního bdění. Například, pokud se spolu s vámi bdění 23. dne zúčastní 1000 lidí po celé Zemi, vaše úsilí bude znásobeno 1000krát. Pokud se tohoto bdění zúčastní 10 000 lidí, vaše úsilí bude znásobeno 10000krát. Pokud vám okolnosti dovolí, můžete se tomuto bdění věnovat více než jednu hodinu. Tolik, kolik pro vás nebude zatěžující.

 

V bdění můžete používat ty modlitby a prohlášení, na které jste zvyklí. Nejdůležitější je naladění vašeho vědomí. Celou vaší bytostí musíte být zaměřeni na spojení vašeho osobního úsilí s úsilím tisíce světlonošů po celé zeměkouli.

 

Na jednání Karmické Rady 25. prosince 2006 bylo rozhodnuto, že každý obyvatel planety Země, který dosáhl určité úrovně rozvoje vědomí, část energie, kterou osvobodí během modlení nebo své služby Životu, bude schopen vynaložit na to, aby zbylá část lidstva Země mohla co nejdříve dosáhnout té úrovně vědomí, která je potřebná v daný okamžik evoluce lidstva. Počínaje 23. lednem 2007 byl k této Milosti dodatečně přidán další důležitý bod. Každý z vás, kdo bude chtít, může nasměrovat svoji energii na transmutaci karmy těch, kteří se zpomalili v rozvoji vědomí a nejsou schopni pochopit mnohé Božské Pravdy. Může se to týkat vašich blízkých, vašich příbuzných a také úplně neznámých lidí, ke kterým cítíte zvláštní blízkost. 23. dne každého měsíce můžete vyprošovat a transmutovat tu karmu, která brání vámi zvolené osobě dosáhnout další úrovně rozvoje vědomí. Zatím tato Milost může být každým z vás použita pouze pro jednoho člověka. Například pro vašeho manžela nebo manželku, pro vaše dítě nebo pro jednoho z vašich rodičů, nebo pro jiného člověka, kterému jste se rozhodli pomoci.

 

Práce s karmou [1]

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!
 

Vyznání Víry

Věřím v Jediného Boha - Stvořitele Nebe a Země,
Který přebývá ve veškerém Životě.
Věřím ve spravedlnost Jeho Zákona,
a v pokoře se podřizuji Moudrosti Jeho Zákona.
Věřím v Království Boží, které se projevuje, jak na Zemi, tak na Nebi.
Věřím v Jednotu Boha - Otce, Matky, Syna a Svatého Ducha. Amen!

 

Otče náš [2]

Otče náš, jenž Jsi na Nebesích,

posvěť se jméno Tvé.

Přijď Království Tvé.

Buď Vůle Tvá jak v Nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého:

neboť Tvé je Království a moc a sláva

na věky. 

Amen. (Matouš 6:9-13)

 

Pozdravení andělské

Zdrávas Maria, milosti plná,
Pán s Tebou;
požehnaná Ty mezi ženami
a požehnaný plod života Tvého, Ježíš. (3x)

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

 

Projevení Zákona Karmy ve fizickém světě

 

Otče náš

 

1. Když přicházíte do vtělení, zatáhne se za vámi závoj a vy si přestáváte pamatovat to, co se s vámi dělo před vtělením, zapomínáte na vaše předchozí inkarnace. Tento stav ale neexistoval vždy. A toto opatření je vůči vašim duším spíše humánní, než omezující.
Jde o to, že v mnoha vašich životech jste nejednali úplně nejlépe a pokud byste si pamatovali všechny vaše těžké činy a zneužívání, pak byste nebyli schopni jednat ve vašem současném životě. Proto se závoj ve vaší paměti zatáhne hned po vašem narození.

 

Zdrávas Maria

2. Avšak tento závoj není neprůhledný pro ty, kteří si svými zásluhami vyšlapali cestu k získání daru nahlížet do minulosti i budoucnosti. Vy víte, že darem jasnozřivosti disponovali proroci a svatí, vtělení na Zemi v minulosti i současnosti. Závoj se nazdvihne, když vaše čtyři nižší těla získají určitý stupeň čistoty a vaše vědomí dosáhne úrovně, při které se nemůže vyděsit z některých věcí odehrávajících se při vzájemném působení mezi světy.

 

Zdrávas Maria

3. Lidské vědomí je opravdu velmi omezené. Je ohraničeno rolí, kterou sehráváte v tomto současném životě, a je ohraničeno vaší karmou, kterou jste vytvořili v minulých životech. Ve skutečnosti je vaše karma překážkou, která stojí mezi vámi a jemnohmotnějšími světy. Vaše karma je energií, hustou energetickou substancí, která má velmi nízké vibrace. A tyto nízké vibrace jsou tím závojem, který vás odděluje od našeho světa.

 

Zdrávas Maria

4. Proto, milovaní, není žádného rozdílu mezi vámi a Vzestoupenými Zástupy, kromě rozdílu v našich vibracích. A když dostáváte možnost se s pomocí vašeho úsilí a vašich zásluh zbavit vaší karmy, zbavit se vašich nedokonalostí, získáváte schopnost komunikovat s naším světem, přebývat v našem světě. Rozsah vašeho vnímání světa se rozšíří a vy získáváte mnohé schopnosti, zvané dary Ducha Svatého. Proto cílem mé dnešní besedy je dát vám srozumitelný výklad, že jenom vy sami, vaše jednání v minulosti i přítomnosti, vytvořila ten závoj, který vás dělí od Reálného Božího Světa. A jelikož podle Božího záměru se všechno v tomto Vesmíru rozvíjí evoluční cestou, tak následující etapa, které nevyhnutelně dosáhnete, bude etapa osvobození se od karmy vašich pozemských inkarnací.

 

Zdrávas Maria

5. Zbavíte se své karmy a vystoupíte na vyšší energetickou úroveň.
Ve skutečnosti se můžete zbavit vaší karmy několika způsoby. Můžete dělat správné volby. Váš život není nic jiného, než řada situací, ve kterých je vám dána možnost udělat jednu ze dvou voleb. Jedna z voleb vás přibližuje k Bohu a druhá vás od Boha vzdaluje. Vše je velmi jednoduché. A celou škálu životních situací lze omezit pouze na tyto dvě volby.
A tato cesta je jediná, kterou následují všichni lidé, kteří přijali inkarnaci na Zemi. Ostatní cesty jsou podpůrné.

 

Zdrávas Maria

6. Je vám známa cesta, jako je modlitební praxe, kdy pomocí momentumu vašich srdcí přitahujete do vašeho života doplňující Božskou Energii a pomocí této Energie rozpouštíte vaše karmické zkušenosti.
Nedávno vám bylo řečeno o vyšší praktice rozpouštění karmy pomocí pulzace čaker [3]. Bohužel, tato praktika je dostupná pouze na dostatečně vysoké úrovni vašich duchovních úspěchů. Pro vás hlavní je ale snaha překonat váš omezený stav, ve kterém jste v důsledku karmických příčin. Pokud znáte diagnózu, je pro vás snazší najít správnou léčbu a aplikovat ji ve vašem životě.
Proto vše, co děláte ve vašem životě, je pro vás způsob, jak překonat váš omezený karmický stav. Právě proto se inkarnujete.

 

Zdrávas Maria

7. Takový je Zákon tohoto světa. Kdysi jste si vybrali vyzkoušet ve vtělení sebe jako jednotlivce. Dostali jste svobodu pro provedení svých experimentů. A začali jste používat Božskou Energii podle svého mínění. Pro toto vám byla dána osobnost. Na určitém stupni evolučního vývoje byla vaše osobnost obdarována rozumem. A rozum má vlastnosti duality. Má možnost vybrat si, jak používat své schopnosti. A díky vašim experimentům s vaší myslí jste se začali omotávat stále hustějšími a hustějšími energiemi, tvořili jste karmu, to znamená, že jste používali Božskou Energii ne v souladu s Božím záměrem, ale v souladu se záměrem vašeho vlastního rozumu.

 

Zdrávas Maria

8. Vaše jednání v hustém fyzickém světě v průběhu miliónů let vytvořilo tu obklopující skutečnost, ve které se nacházíte. Vy víte, že okolní svět je jen zrcadlem, ve kterém se odráží vaše nedokonalé vědomí. To byla etapa, ve které vám podle Božího plánu pro tento Vesmír bylo dovoleno experimentovat s Božskou Energií v souladu s vaší svobodnou vůlí. A teď přichází nová etapa. V první etapě jste se ponořili do iluze, a teď nastoupila etapa návratu do Reálného Božího Světa.

 

Zdrávas Maria

9. A podle záměru Tvůrce ty samé duše, které se podílely na vytváření iluze, musí prostřednictvím svých činů překonat toto iluzorní projevení. A především je nezbytné se zříci vašeho nedokonalého tvoření ve svém vědomí.
V první etapě se stále více a více noříte do materiálního světa a stále více a více se oddělujete od Boha. Ve druhé etapě se prostřednictvím vašeho uvědomění si své Jednoty s Bohem musíte vrátit ke skutečné části vás samých, zříci se iluzí a obrátit se k Realitě.
Tím, že překonáváte svůj nedokonalý stav, že odpracováváte svou karmu, zvyšujete své vibrace a současně se zvýšením vašich vibrací se zvyšují vibrace světa kolem vás.

 

Zdrávas Maria

10. Překonáváte sami sebe, překonáváte svou lidskou podstatu a získáváte stále více a více Božských vlastností, a postupně se navracíte k Božské Realitě, ze které vaše duše přišly do fyzického světa experimentovat. K probuzení paměti vaší duše, nastavení správného směru vašim snahám, jsou určeny Růžence, které vám dáváme. V průběhu vašeho vývoje postupně získáváte stále správnější a správnější pohled a poznáváte Božskou Pravdu, a na určité etapě se s touto Pravdou stáváte jedním.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

 

Země potřebuje generální úklid

 

Otče náš

 

1. Vy víte, že 23. dne každého měsíce je vám poskytnuta příležitost odpracovat karmu měsíce následujícího s pomocí čtení modliteb, prohlášení, Růženců nebo manter.
Používejte ty modlitby a prohlášení, na které jste zvyklí. Nejdůležitější je naladění vašeho vědomí. Celou vaší bytostí musíte být zaměřeni na spojení vašeho osobního úsilí s úsilím tisíce světlonošů po celém světě. Představte si, kolik světla bude v tyto dny uvolněno a veškeré toto světlo bude nasměrováno v souladu s vašimi prohlášeními a bude znásobeno počtem účastníků bdění 23. dne každého z těchto měsíců.

 

Zdrávas Maria

2. A pokud nejste zvyklí na modlitební rituál, můžete tuto hodinu věnovat speciálnímu rituálu. Při tom můžete vykonávat vaše každodenní činnosti, například uklízet váš byt, nebo pracovat na vašem pozemku nebo v zaměstnání, ale musíte neustále být na nejvyšší možné úrovni vašeho vědomí a posílat veškerou energii, která v tento okamžik proudí do vašich těl z Božské reality, na transmutaci karmy následujícího měsíce.

 

Zdrávas Maria

3. V průběhu dne dělejte obyčejnou práci a při tom si nepřetržitě představujte, jak energie přichází do vašeho srdce po křišťálovém vlákně a vy ji svou pozorností směřujete do těch situací ve vašem životě a v životě planety, které vyžadují přeměnu.

 

Zdrávas Maria

4. Nemusíte vědět, jak problémy ve vašem životě vyřešit. Jednoduše posílejte Božskou energii do této situace a požádejte, aby tato energie byla využita pro Božské vyřešení této situace.
Pokud vám to okolnosti dovolí, můžete tomuto bdění věnovat více než jednu hodinu. Tolik, kolik pro vás nebude zatěžující.
Země potřebuje generální úklid. Pojďme společně nasměrovat naše úsilí na to, aby byl tento úklid dokončen do konce tohoto roku.

 

Zdrávas Maria

5. Nezapomeňte, že proud Božské energie, který budete posílat a který bude znásoben, závisí na čistotě vašich motivů a vašich srdcí. Proto pokud se pokusíte tuto dispenzaci využít pro řešení svých zištných záměrů, vytvoříte karmu, která také bude znásobena počtem účastníků tohoto bdění. Proto, pokud váš motiv není úplně čistý, bude pro vás lepší, když se tohoto bdění nezúčastníte.
Bohužel, je to vlastnost vašeho světa. A každá dispenzace, každá Božská milost je dvousečná zbraň. Protože váš svět je místem, kde se zrno odděluje od plev. A vy sami svými činy oddělujete uvnitř sebe vše, co je od Boha, od toho, co od Boha není. A některé tato dispenzace povede k bezprecedentnímu růstu jejích vědomí, zatímco jiní se konečně rozhodnou, komu slouží.

 

Zdrávas Maria

6. Nemusíte vůbec přemýšlet nad tím, kam bude vaše energie nasměrována. Energie bude využita nejlepším způsobem. Jednoduše si v tento den přejte odevzdat vaši Božskou energii k přeměně vaší osobní karmy, karmy země, karmy planety.
A čím nezištněji obětujete svou energii, tím rychleji a lépe se vyřeší všechny karmické situace ve vašem životě.

 

Zdrávas Maria

7. Dovolte Vyššímu Zákonu použít vaši energii, neklaďte Bohu podmínky, jak byste chtěli, aby se situace vyřešila.
Bůh dává všem možnost napravit jakékoliv chyby. Jen si přejte vždy následovat Vůli Boha. A pokud vás nemoc připoutala na lůžko nebo invalidní vozík a nemáte možnost číst modlitby nebo pracovat, stačí, když pošlete svou Lásku tomu Mistru, se kterým cítíte osobní spojení. Ať je to Matka Marie, nebo Ježíš, nebo Saint-Germain. Vaše láska je tou nejlepší a nejčistší energií, která bude jistě znásobena.

 

Zdrávas Maria

8. Každý z vás má možnost tuto dispenzaci využít. Každý z vás má šanci zbavit se obrovské části karmy a postoupit ve svém vědomí na další, vyšší úroveň. Ale musíte k tomu vynaložit veškeré úsilí vašeho srdce. Musíte to dělat s otevřeným srdcem, upřímně. Pouze vaše osobní čistota a upřímnost určí, jestli ke konci roku obdržíte vaši odměnu v podobě vzestoupení na nový stupeň Božského vědomí. Snažte se nesklouznout dolů, nepoddávat se nečistým myšlenkám a motivům.

 

Zdrávas Maria

9. Tuto dispenzaci můžete použít jako pomoc pro odpracování karmy planety, karmy vaší země. Také můžete tuto možnost použít pro odpracování vaší osobní karmy a karmy vašich příbuzných, kteří jsou s vámi karmicky spojeni. Proto pokud 23. dne věnujete jednu hodinu modlitební praxi a učiníte odpovídající prohlášení, veškerá energie bude znásobena počtem účastníků, kteří se v tento den dispenzace zúčastní. A tato energie bude primárně nasměrována na transmutaci karmy, která překáží stabilnímu evolučnímu vývoji na planetě Zemi. Zbytek energie bude použit pro vyřešení vašich osobních karmických problémů, o které žádáte.

 

Zdrávas Maria

10. Je to pro vás příležitost odlehčit karmické břemeno. Proto ji využijte, proste a dostanete v takové míře, v jaké vynaložíte svoje úsilí. Nejen modlitby, ale všechno, co budete v tento den dělat, jakákoliv vaše činnost může být věnována odpracování karmy příštího měsíce. Nechte skrze sebe procházet Božskou energii a nasměrujte ji na rozpouštění vašich karmických problémů, které jsou spojeny s vaším manželem, manželkou, dětmi, rodiči, vašimi kolegy v práci.

 

Zdrávas Maria


Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


 

O příležitosti odlehčení karmy příštího měsíce

 

Otče náš


1. 23. den každého měsíce je dnem, kdy můžete vynaložit své modlitební úsilí a nasměrovat energii modlitby na přeměnu karmy příštího měsíce. Bude vám dáno přesně tolik z toho, o co žádáte, kolik dovolí čistota vašeho srdce a upřímnost, a kolik dovolí Zákon karmy. Proto se vám doporučuje, abyste v tento den nebyli líní a pracovali. Dokonce můžete věnovat pro přeměnu karmy veškerou práci, kterou budete v tento den vykonávat.

 

Zdrávas Maria

2. Představte si, že když myjete nádobí nebo uklízíte váš byt, smýváte všechny karmické usazeniny minulosti ze všeho, čeho se dotkne vaše ruka. Voda je vaším pomocníkem. Můžete pokračovat ve vašem experimentu a přenést ho do mentální roviny. Můžete si představit, jak berete hadr a utíráte všechny vaše nečisté myšlenky, které vás někdy navštívily. Potom přejdete do astrální roviny a budete smývat všechny usazeniny vašich negativních pocitů.

 

Zdrávas Maria

3. Představte si, že děláte velký úklid ve všech vašich tělech. Můžete si představit, jak berete vaše mentální nebo astrální tělo, svlékáte je jako oděv a vytřásáte z nich veškerý prach nedokonalých myšlenek a pocitů. Vzduch je vaším pomocníkem.

 

Zdrávas Maria

4. Můžete dát vaše těla na slunce a vystavit je paprskům zářivého letního slunce, aby ono proměnilo stopy vaší karmy. Slunce je vaším pomocníkem.

 

Zdrávas Maria

5. Můžete si představit, jak fialový plamen proniká skrz všechna vaše těla a spaluje ve vašich čtyřech nižších tělech všechno, co není od Boha. Plamen je vaším pomocníkem.

 

Zdrávas Maria

6. Břemeno karmy, které visí nad lidstvem, je příliš veliké a Vzestoupení Mistři používají doslova každou příležitost, aby pomohli vám, lidem Země, nacházejícím se ve vtělení. Nepohrdejte darovanými milostmi a příležitostmi.
Kosmický Zákon nám nedovoluje vměšovat se do vaší karmy, pokud nás nepožádáte, abychom zakročili. Ale jakmile je žádost vyslovena a vyslyšena, Vzestoupené Zástupy jsou připraveny poskytnout vám veškerou možnou pomoc.

 

Zdrávas Maria

7. Neměli byste však spoléhat jen na Vzestoupené Zástupy. Pokud člověk žádá jednou, abychom mu pomohli zbavit se těžké karmy, která nad ním visí, například karmy potratu, pomůžeme. Pokud se však po nějakém čase člověk znovu dopustí stejného činu, který vede k vytvoření karmy, pak bude pro Vzestoupené Zástupy mnohem těžší pomoc poskytnout. Proto se pokaždé, když požádáte o pomoc při odstraňování následků vašich nesprávných činů v minulosti, musíte plně vědomě zavázat, že nebudete opakovat činy ve vašem životě, které vedly k vytvoření karmy.

 

Zdrávas Maria

8. Pokud je pro vás těžké mít neustále na paměti vaše závazky nevytvářet karmu, pak si vezměte čistý list papíru a napište na tento list všechno, co víte, že je ve vás negativní a čeho byste se chtěli zbavit. Pokaždé, když zahájíte svůj modlitební rituál, nasměrujte energii modlitby na rozpuštění energií, které jsou obsaženy ve vašich čtyřech nižších tělech a které vaše těla zatížily právě kvůli vašim těžkým činům spáchaným v minulosti.

 

Zdrávas Maria

9. Každý z vás, pokud bude chtít, může nasměrovat svou energii na transmutaci karmy těch, kdo se ve svém rozvoji zpomalil a kdo není schopen pochopit mnohé Božské Pravdy. Může se to týkat vašich blízkých, vašich příbuzných a dokonce i úplně neznámých lidí, se kterými cítíte osobní spojení. 23. dne každého měsíce můžete dělat prohlášení a transmutovat karmu, která brání vámi zvolenému člověku dosáhnout další úrovně vědomí.

 

Zdrávas Maria

10. Tuto dispenzaci může použít každý z vás pouze pro jednoho člověka. Například pro vašeho manžela nebo manželku, pro vaše dítě nebo pro jednoho z vašich rodičů, nebo pro jiného člověka, kterému chcete pomoci.
Upřímně doufáme, že tato nová Božská příležitost nám společně s vámi dovolí rychleji zvýšit úroveň vědomí lidstva Země.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


 

Připravte se na každodenní práci


Otče náš

 

1. Pokud by se znalost Zákona karmy, neboli Zákona odplaty, rozšířila mezi lidmi na Zemi a obzvlášť mezi mládeží, pak by se předešlo mnoha činům, kterých se lidé dopouštějí kvůli své nevědomosti.

 

Zdrávas Maria

2. Znalost Zákona karmy je prvním krokem, který je potřebný pro každého jedince, aby nepáchal hříchy a jednal ve svém životě podle Božských principů. Proto hlavním úkolem každého z vás v blízké budoucnosti bude seznámit co nejvíce lidí se Zákonem karmy neboli odplaty. A nejlepší bude váš osobní příklad, kterým půjdete vašemu dítěti, vaší rodině, vašim kolegům v práci.

 

Zdrávas Maria

3. Negativní energie nemůže sama o sobě zmizet, ale energie vašich modliteb může rozpustit negativní karmu, stejně tak, jako vaše vizualizace, o kterých jsem hovořil na začátku naší dnešní besedy. A energie dobré karmy, kterou vytváříte vašimi správnými činy, může být na základě vaší žádosti nasměrována na odlehčení karmického břemene a na to, aby odpracování karmy proběhlo pro vás tím nejlehčím způsobem. Karmu vašich nesprávných činů musíte odpracovat, ale můžete ji odpracovat, například když upadnete a něco si zlomíte, nebo vyváznete jen s lehkým poraněním nebo modřinou.

 

Zdrávas Maria

4. Vaším úkolem není to, že budete hřešit a pak se za své hříchy budete modlit. Vaším úkolem je, abyste nevytvářeli novou karmu. Starou karmu v té nebo jiné podobě stejně musíte odpracovat. Proto důsledně dbejte na to, abyste nevytvářeli karmu novou.

 

Zdrávas Maria

5. Vytvářeli jste vaši karmu v průběhu miliónů let, v průběhu vašich nespočetných pozemských inkarnací. A chcete se jí zbavit okamžitě? Pokud by Zákon dovolil zažít důsledky návratu vaší karmy okamžitě, ani jeden člověk by ani na zlomek sekundy nevydržel ten nápor negativní energie. Doslova by vás a vaše těla roztrhla. Proto vám Zákon karmy navrací vaše karmické dluhy k odpracování postupně, během dlouhého časového intervalu.

 

Zdrávas Maria

6. Proto se připravte na každodenní práci. Zázraky ve vašem životě jsou možné, ale jen vy sami vytváříte předpoklady pro zázraky ve vašem životě.

 

Zdrávas Maria

7. Kvalita Božské Svobody pro vás znamená především Osvobození se od vaší karmy, osvobození se od energií, které jste v minulosti pokřivili svými činy, které nebyly v souladu s Vůlí Boha. Tyto energie vás připoutávají k fyzické rovině a dalším hustým vrstvám planety Země. A vaším základním úkolem je osvobodit se od této připoutanosti.
A tento proces osvobození neproběhne najednou. Kdyby se veškerá energie, kterou jste pokřivili v průběhu mnoha tisíc vtělení, ve vaší auře náhle aktivovala, nebyli byste schopni takovou zátěž vydržet.

 

Zdrávas Maria

8. Proto v souladu s humánním Zákonem Kosmických Cyklů se váš život dělí na časové intervaly, během kterých se aktivuje ta či ona dříve vámi pokřivená energie. A tyto časové úseky odpovídají dvanácti základním paprskům Kosmických hodin.

 

Zdrávas Maria

9. Tato časová období se dělí na roční cykly, tzv. dvanáctileté cykly v souladu se znameními Zvěrokruhu, a cykly měsíční v rámci každého roku. Jsou to cykly, v souladu se kterými se vám vracejí ty karmické situace, kterými musíte projít, aby se vyrovnala energie, kterou jste dříve pokřivili, a která je uchována ve vaší auře.

 

Zdrávas Maria

10. Všechno ve Vesmíru probíhá v souladu s kosmickými cykly a tyto cykly jsou zapsané Bohem v jazyce hvězd. Ten, kdo pochopí jazyk hvězd, získá přístup k podrobnostem plánu Boha pro celý Vesmír i pro konkrétní hvězdu nebo planetu.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.


 

Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad

 

Otče náš

 

1. V okamžiku vašeho zrození se spouštějí Kosmické hodiny pro vaši duši. Natáhne se pružina vašich osobních hodin. A pokud znáte plán vašeho života, který je také předurčen hvězdami v okamžiku vašeho narození, můžete zjistit, v jakém časovém období a jaké energie z vašich minulých karmických zápisů se stávají dostupnými k odpracování.
Pokud pečlivě přezkoumáte svůj život, tak můžete vypozorovat, že se záviděníhodnou pravidelností se před vámi vynořují stále stejné problémy, které jsou spojeny s vaší psychikou a s vaším vnímáním sebe sama a okolního světa.

 

Zdrávas Maria

2. Pružina se rozmotává a na každém novém závitu se k vám vracejí jedny a ty samé problémy. A vy jste nuceni se znovu a znovu vracet k vašim neodpracovaným vlastnostem a řešit životní situace, které před vámi vyvstávají, pokaždé na nové úrovni.

 

Zdrávas Maria

3. Je to podobné, jako když šplouchají vlny oceánu. Vlna běží na břeh a pak ustupuje. Při svém pohybu vlna strhává kaménky na břehu oceánu a unáší je s sebou. A za tisíce let získávají kameny hladký povrch. Jakýkoliv výstupek na kameni bude oceánem obroušen.

 

Zdrávas Maria

4. Stejně tak každý den, den co den, rok co rok, brousí Bůh za pomoci Zákona Kosmických Cyklů vaše nedokonalé vlastnosti tak dlouho, dokud se nestanete hladkými, dokud vaše aura nezíská správný oválný tvar, průzračnost a barvy, které byly zpočátku, před tím než jste se vtělili ve fyzickém světě, vaší duši vlastní. A tento proces obrušování vašich vlastností a jejich přeměny na vlastnosti Božské trvá déle než jeden život.

 

Zdrávas Maria

5. Moudrý člověk chápe, že působení Kosmického Zákona se nedá vyhnout, ale výsledku, ke kterému vás Kosmický Zákon směruje, je možné dosáhnout během kratšího času, pokud tomuto Zákonu neodporujete, ale naopak pomáháte. V tomto případě dosáhnete výsledku během menšího množství kosmických cyklů. A v tom je smysl výroku, že pro vyvolené bude čas zkrácen. Dobu vašeho pobytu na Zemi můžete zkrátit pouze v tom případě, když urychlíte návrat karmy. A to, co obyčejný člověk bude odpracovávat desítky let, vy můžete projít za rok.
Protože  přetransformujete pokřivenou energii rychleji díky vaší touze to udělat a díky Boží milosti, která vám to umožňuje.
Proto nepohrdejte 23. dnem každého měsíce. Pokud jsou vaše úmysly čisté, můžete v tento den transmutovat karmu následujícího měsíce nejen správnými volbami, ale také pomocí modlitební praxe.

 

Zdrávas Maria

6. Musíte si osvojit správný motiv, se kterým budete v tento den přistupovat ke čtení modliteb:

- upřímně si uvědomujete veškeré vaše hříchy, které jste spáchali v minulosti, a vynakládáte veškeré možné úsilí, abyste v budoucnu tyto hříchy neopakovali.

- a jste připraveni s pomocí magnetu svých srdcí, naplněných láskou k veškerému Tvoření, ke každé živé bytosti, přitáhnout do vašeho světa takové množství Božské Energie, které vám umožní přeměnit vámi pokřivenou energii v plném rozsahu.

A pokud díky vámi nadpracovanému momentumu dokážete přeměnit ve Světlo veškerou nedokonalou energii, která byla otevřena v souladu se Zákonem pro přeměnu během této kosmické lhůty, pak, když nastoupí další období pro přeměnu této energie, nebudete mít co přeměňovat.

 

Zdrávas Maria

7. Ale přesto budete pokračovat ve službě. Protože dokud jste ve vtělení, měli byste využít každou minutu svého pobytu na Zemi ku pomoci těm živým bytostem, které nejsou ve svém postupu na Cestě tak úspěšné jako vy.
Pro to, aby si člověk uvědomil své postavení v tomto světě, aby si uvědomil svou nedokonalost a obrátil se k Bohu, potřebuje počáteční energii, která mu to dovolí udělat. Představte si, že jste přistoupili k člověku, který je natolik zatížen karmou, že si není vědom svého spojení s Bohem a se všemi ostatními bytostmi na Zemi. Je podobný začouzené nádobě. Velmi začouzené. Proč byste nemohli vynaložit část své energie na to, abyste tuto nádobu utřeli. Přejeli po ní hadrem, pomohli jí získat alespoň malinkou částečku Božské Energie, maličký paprsek Světla, který bude schopen probudit spící vědomí tohoto člověka.

 

Zdrávas Maria

8. Každý z vás, pokud si vzpomínáte, v minulosti byl v takovém začouzeném stavu. A vždy se vedle vás našel člověk, který se na vás podíval laskavým pohledem či prokázal vaší duši soucit. A vy jste dostali tu porci energie, která vám v tu chvíli chyběla, abyste mohli povznést svoje vědomí na úroveň uvědomění si vyšší Reality. Každý z vás potřebuje pomoc a každý z vás může takovou pomoc poskytnout. Můžete tuto pomoc poskytnout nevědomky, svým pohledem, svou reakcí na vzniklou kritickou situaci.
Nejlepším kázáním bude váš osobní příklad, to, jak se chováte ve vlastním životě, to, jak přijímáte životní situace a životní zkoušky.

 

Zdrávas Maria

9. Vaší závěrečnou zkouškou ze základní Školy Zasvěcení bude ten den, kdy zjistíte, kolika lidem kolem vás musíte pomoci. A vaším největším úspěchem bude ten okamžik, kdy se upřímně zaradujete z úspěchů svých spolubratrů. Když se upřímně radujete z úspěchů lidí ve vašem okolí, tak získáváte jako momentum svých vlastních úspěchů úspěchy každého z lidí, z jejichž úspěchů máte upřímnou radost.

 

Zdrávas Maria

10. Takovým způsobem můžete rozmnožit vaše bohatství na Nebesích, bohatství vašeho kauzálního těla. Vy samotní nemusíte dělat vůbec nic, jen pomáhat a upřímně se radovat z úspěchů ostatních. Dokonce i takto si vytvoříte mnohem více zásluh a blahé karmy, než když veškeré své úsilí vynaložíte na boj se svými vlastními nedostatky. Umějte se radovat a být nadšení z úspěchů ostatních lidí.

 

Zdrávas Maria

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému i Boží Matce,
i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

Ve jménu Otce, Matky, Syna a Ducha Svatého. Amen!

 

S dispenzaci 23. dne měsíce se můžete detailněji seznámit v Poselstvích Mistrů

 

________________________________________

 

[1] Růženec je sestaven na základě těchto Poselství: El Morya, 27. července 2005 a 19. června 2006; Bohyně Svobody, 22. dubna 2005Súrja, 23. června 2005Gautama Buddha, 25. prosince 2006Pallas Athéna, 17. dubna 2005.

[2] Při čtení Růženců nebo jakýchkoliv modliteb je nejdůležitější naše úplné odevzdání se Vůli Boží, dosažení takového modlitebního stavu vědomí, který dovolí zapomenout na sebe a splynout s Bohem. Pokud tradiční modlitby „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ vadí vašemu vědomí soustředit se na Boha, použijte varianty, které jsou pro vaše vědomí nejpřijatelnější.

[3] Viz Poselství Milovaného Vairóčany z 16. dubna 2005 „Největší mezi vámi je ten, kdo nejvíce slouží ostatním“ a Pána Lanto ze 12. dubna 2005 „Musíte najít všechny bojovníky Světla nacházející se ve vtělení a připomenout jim jejich poslání“.

 

* * * 

Zdroj 

https://sirius-ru.net/media/transl/rosary_rabota_s_karmoi.htm

 

Podmínky pro účinnou duchovní práci

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net