Trpělivě čekám, až bude každý z vás připraven připojit se k Hierarchii Světla a stát se její základnou tam, kde se právě nacházíte

16.01.2023 19:19

Sanat Kumara 

7. května 2005

 

JÁ JSEM Sanat Kumara, který znovu přišel prostřednictvím svého posla.

JÁ JSEM  přišel mluvit o cestách rozvoje našeho hnutí, o cestách rozvoje vnější části organizace, kterou znáte jako Hierarchii Světla nebo Velké Bílé Bratrstvo.

Víte o jasné organizaci našich činností a víte o hierarchii naší struktury.

Když naši žáci mluví o demokratických principech, které je třeba zavést v našich vnějších organizacích, nemůžeme se neusmát.

Ne, existuje přísná podřízenost nižšího vyššímu. A tento princip podřízenosti je nezpochybnitelný. Můžete se podílet na vytváření a rozvoji jakékoli organizace založené na demokratických principech. Tato organizace však nebude mít nic společného s naší Hierarchií.

Naše organizace byly vždy založeny na principu naprostého podřízení všech členů naší organizace nejvyššímu Zákonu tohoto Vesmíru. A Zákon tohoto Vesmíru předpokládá podřízenost všech, kteří stojí na nižším stupni svého vývoje, těm vyšším.

Možná si myslíte, že toto ustanovení mého poučení je v rozporu s dříve uvedeným učením o službě nejvyšších nejnižším v tomto vesmíru.

Milovaní, to je zdánlivý rozpor.

Nejprve se dobrovolně vzdáte svého ega, přijmete určité závazky týkající se vaší služby a poté obdržíte veškerou pomoc, kterou potřebujete. Pomoc týkající se vaší služby, ne vašich představ o tom, co byste měli za svou službu dostat. Pokud máte v úmyslu získat v průběhu své služby nějaké materiální nebo mocenské výhody, bude pro vás nejlepší, když se budete držet dál od našich vnějších organizací.

Není třeba si hrát s námi podle vašich pravidel. Všichni tito hráči časem pochopí závažnost karmy, kterou vytvářejí tím, že si hrají na posly, že hrají na službu Hierarchii a že hrají na službu Bohu.

Těm, kteří jsou ve své službě upřímní a nesobečtí, se dostává naší pomoci a podpory ve všech jejich snahách a záměrech, které jsou v souladu s Boží vůlí.

Ten, kdo se snaží získat nějakou výhodu pro sebe, se dostane do těžkých podmínek, v nichž se bude muset definitivně rozhodnout, komu bude sloužit. Zda má v úmyslu sloužit Bohu, nebo zda hodlá nadále sloužit svému egu.

A to, co vidíte v organizacích, které se prohlásily za naše vnější organizace, je proces oddělování zrna od plev jak uvnitř organizace, tak v srdcích jednotlivců, kteří tyto organizace tvoří.

Pokud chcete, aby Bůh hrál podle vašich pravidel, získáte plnou iluzi, že se vám to podařilo. Získáte plný vnější efekt, který vám i těm, kteří vás podporují, dokáže, že jste na cestě dosáhli mnoha úspěchů. Je však velký rozdíl mezi vnějšími a vnitřními úspěchy. A je jedno, jaké postavení si přisuzujete, jaké oblečení nosíte, jakými cetkami zdobíte sami sebe a svá místa uctívání zlatého telete, úroveň vašich úspěchů to nijak neovlivní. Ale pravý Kristus, bosý a v prostém rouchu, bude mít své úspěchy, které budou skryty očím profánů, ale uvidí je ti, jejichž oči jsou otevřené a jejichž uši jsou připraveny slyšet Pravdu.

Nikdy nehledejte vnější, velkolepé důkazy správnosti našeho učení. Řeknu vám více. Úroveň vědomí lidstva je v současnosti taková, že tam, kde se soustřeďují velké masy věřících a velké bohatství, což jsou z vašeho pohledu nezvratné důkazy pravdivosti daného náboženství či víry a její podpory samotným Bohem, se ve skutečnosti nejméně projevuje Boží Pravda a nejméně je přítomen Boží původ.

Kristus se zjevuje v tichém rozhovoru mezi několika upřímnými učedníky.

Davy lidí se shromažďují buď proto, aby spatřily Mesiáše, nebo aby ho ukřižovaly. A pro většinu lidí není velký rozdíl, zda se dívají na skutečného Mesiáše Krista, nebo na populární popovou hvězdu.

Je velmi politováníhodné pozorovat lidské jedince vystavené masovému vědomí. A vědomí většiny lidí je tak vzdálené od Božského, že je lepší držet se dál od lidských davů.

Ve svém srdci chovám plán pro Nový Věk. V srdcích našich učedníků, kteří dosáhli úrovně vědomí Krista, vidím rozkvétat nádherné květy. Vidím tyto květiny kvést tu a tam na planetě.

Každá taková Kristova bytost se může a musí stát oním počátečním zárodkem krystalu, kolem něhož se budou formovat noví a noví spolupracovníci, a na fyzické rovině se objeví nádherný krystal, společenství Ducha Svatého, složené z našich oddaných spolupracovníků, kteří nemají jiný cíl než sloužit Bohu a Bratrstvu.

Své společenství můžete budovat na vnějších demokratických principech, ale ať je ve vašich společenstvích a ve vašem vedení vždy na prvním místě Kristus.

Nastala nová etapa spolupráce a Kristovy bytosti by se měly na fyzické úrovni sjednotit nejprve v malých organizacích a skupinách, které budou sloužit jako zárodky, matrice, prototypy budoucí struktury společnosti.

Nemůžete změnit vědomí všech vlád světa a všech lidí na Zemi. Můžete však změnit své vědomí do té míry, že vám vaše vědomí umožní spojit se s Kristovými bytostmi ve společenstvích Ducha Svatého.

Říkám vám, že to nyní vystupuje do popředí. Zasaďte do svého srdce plán organizace, která se skládá ne z milionů, ne z tisíců, ale z několika Kristových bytosti, které podřídili celý svůj život plnění Boží vůle a naplňování plánů Hierarchie pro fyzickou oktávu.

Každá taková Kristova bytost bude mít vnitřní kontakt s Bratrstvem. A ve své vnější činnosti se budete moci řídit těmi zásadami a pokyny, které obdržíte v procesu meditací a vnitřního kontaktu s námi.

Věřte, že pouze vaše ego a nedostatečná čistota vašich čtyř nižších těl, aury a čaker vám neumožňují uskutečnit naše plány pro tento okamžik.

Můžete měnit realitu kolem sebe v souladu s Božským vzorem. Abyste to však mohli udělat, musíte se změnit a sladit se s Bratrstvem.

Musíte mít v sobě znějící správný zvuk, naladěný na vaše Vyšší Já, Boha ve vás. A díky této pravdivé notě budete schopni najít spolupracovníky na fyzické úrovni, pochopit Božský plán pro přítomný okamžik a začít jednat, čímž dáte světu kolem sebe správný příklad k napodobení a vedení.

Musíte začít, nečekejte na žádný příkaz zvenčí. Všechny pokyny a instrukce, co a jak dělat, dostanete zevnitř, ze svého srdce.

Začněte jednat a věřte mi, že všichni Vzestoupení Mistry vám budou připraveni pomoci při uskutečňování vašich plánů a záměrů.

Začínáme novou etapu našeho hnutí. Začíná to tam, kde se právě nacházíte, a v tom okamžiku, kdy ve svém srdci řeknete: "Jsem připraven, Pane. Vezmi si mě, Pane, vezmi si mé znalosti, mé schopnosti. Použij si mě, Pane, k naplnění svých plánů. Tady JÁ JSEM, Pane. Pokořuji se před Tvou vůlí a Tvým zákonem. Není ve mně už nic, co by nebylo od Boha. Nic nás nerozděluje. Jsme jedno."

Budete chybovat a padat, ale musíte jít dál. A váš pokrok k Pravdě bude natolik úspěšný, nakolik bude váš motiv čistý a upřímný.

Jste sami pouze do okamžiku, kdy v sobě pocítíte jednotu s Bohem, a díky této jednotě se stanete jedním se všemi, jejichž vibrace jsou v souladu s vašimi vibracemi.

Ano, milovaní, je vás málo, ale ve vtělení je vás dost na to, abyste mohli jednat a začít vytvářet společenství Ducha svatého právě tam, kde se zrovna nacházíte.

Dávám vám tento impuls ke sjednocení ze svého srdce.

A trpělivě čekám, až bude každý z vás připraven připojit se k Hierarchii Světla a stát se její základnou tam, kde se právě nacházíte.

 

JÁ JSEM Sanat Kumara.

*      *