Učení o pravých a falešných poslech

11.05.2005 10:01

Sanat Kumara
11. května 2005JÁ JSEM Sanat Kumara, který znovu přišel prostřednictvím svého posla.

JÁ JSEM přišel, abych znovu vydal svědectví o požehnané době, ve které žijete. Chápete, že pokaždé, když přicházíme dávat diktát, přicházíme s určitým záměrem. Cílem dnešního diktátu bude udržet momentum výměny energie mezi oktávami, kterého bylo dosaženo.

Chápete, že kromě informační a energetické složky plní tyto diktáty funkci výměny energie mezi oktávami. Naším cílem je získat bod Světla mezi světy. A tento bod má pro nás zásadní význam. Tím potvrzujeme naši přítomnost ve vašem světě a dáváme možnost vtělenému poslovi, aby dosáhl našich oktáv. A to, co může udělat jeden, udělají dříve nebo později všichni.

Být a nacházet se v bodě mezi světy je to, co od vás očekáváme. Být a nacházet se v bodě mezi světy je to, čeho budete muset dosáhnout, když ne v tomto vtělení, tak v některém z příštích vtělení.

Postavení posla není post, který vyžaduje poctu a uctívání; postavení posla, talár posla, je jen příležitostí, jak kvalitněji vykonávat službu ve Jménu Božím.

Talár posla umožňuje měnit vibrace prostoru a my máme možnost být přítomni a dávat svá Poselství v tomto bodě, kde se světy propojují.

Přemýšlejte o tom, že každý z vás se může stát tímto bodem. A ve skutečnosti je to jen otázka vaší volby, vašeho přání a vaší touhy.

Pro získání taláru posla bude třeba obětovat mnoho věcí. Budete se muset vzdát všeho, co vás poutá k tomuto světu. A pokud si někdo z vás přeje vydat se cestou poslání, rád vás budu učit osobně přímo nebo prostřednictvím tohoto posla.

Je čas rozloučit se s dalším mýtem, který je vlastní vašemu světu, že posel je osoba, která je výjimečná. Vskutku existují určitá omezení spojená s vaší karmickou minulostí, která vám mohou zabránit stát se naším poslem. To vám však nemůže bránit v tom, abyste svou službu vykonávali omezenějším způsobem, ale stále co nejblíže službě posla.

Rád bych dnes poskytl vysvětlení v otázce týkající se tématu, které je ve vašem světě hojně diskutováno. Je to otázka falešného posla, falešných učitelů a falešné cesty.

A já mám dnes v úmyslu vám tuto otázku konečně objasnit. V otázce vyslanectví, stejně jako v jakékoli otázce týkající se vašeho světa, existuje přesně stejná dualita, která je vašemu světu vlastní.

Existují tedy poslové, kteří zastupují Síly světla, Hierarchii Sil světla, a existují poslové, kteří říkají, že zastupují hierarchii sil světla, ale v lepším případě zastupují pouze sami sebe, v horším případě se skutečně dali k dispozici těm silám, které lze nazvat silami temnoty. Budu raději nazývat tyto síly silami, které násobí iluzi, tedy těmi silami, které v daném okamžiku odporují Božím plánům pro danou etapu vývoje v tomto Vesmíru.

Jaký je rozdíl mezi pravými a falešnými posly? Čím byste se měli řídit při výběru? Tato otázka je velmi závažná. Protože vaše volba, kterého posla budete následovat, určuje, na čí straně budete v tomto okamžiku oddělování zrn od plev. Můžete předstírat, že se nemusíte rozhodovat ani dávat přednost žádnému poslovi, že důvěřujete pouze Bohu, který je přítomen ve vás a ve vašem Já Krista. A to bude správná pozice za předpokladu, že jste skutečně ve spojení s Bohem ve svém nitru nebo se svým Kristovým Já.

Většina lidí však toto spojení stále nemá, a proto je nucena řídit se ve větší či menší míře informacemi, které k nim přicházejí zvenčí. Od lidí, kteří se prohlásili za naše posly nebo učitele.

Jaké je kritérium a jaký je mezi nimi rozdíl?

Především pravý posel vás nikdy nebude nutit, abyste ho následovali nebo nenásledovali. Úkolem posla je pouze přinášet informace na fyzickou úroveň a sloužit jako průvodce v moři různých náboženských směrů a učení.

Nepotřebuje vaši podporu a vás jako své stoupence. Vy sami se ze své svobodné vůle rozhodnete, zda informace, které k vám přicházejí prostřednictvím tohoto posla, přijmete jako vedení ve svém životě, nebo ne. Povinné jsou takové vlastnosti jako nesobeckost a ne snaha proslavit se a získat popularitu. Jediným úkolem, který vítáme a který by měl náš posel plnit, je co nejširší šíření Učení všemi dostupnými prostředky.

Přejdeme-li k úvahám o kategorii poslů, kteří se věnovali službě silám, jež jsou nám protikladné, je zde přesně opačná snaha obklopit se následovníky a učedníky a využít své následovníky ke znásobení své moci, kontroly a znásobení svého blahobytu ve fyzickém světě. Protože síly, které jsou nám protikladné, nemají vlastní zdroj energie (rozhodly se oddělit od jediného zdroje energie v tomto Vesmíru - Božské Energie), potřebují k udržení své existence vaši energii. V podobě vašeho uznání, vašeho uctívání, vašich darů a vašich desetin. Tito lidé využijí veškerého svého vlivu, abyste nemohli samostatně získat přístup ke komunikaci se Silami Světla. A oni vás této komunikaci nemohou naučit, protože ji sami nemají. Jediné, co mohou udělat, je připojit vás ke svému egregoru, který je tvořen energií následovníků, kteří dávají svou energii těmto falešným poslům a falešným učitelům.

Bude pro vás těžké rozlišovat, protože navenek vypadá všechno stejně. Slyšíte správná slova. Vidíte správné činy. Můžete dokonce zažívat stavy náboženské extáze. Váš duchovní pokrok pod vedením falešných učitelů je však nemožný. V lepším případě budete stagnovat, v horším případě můžete ztratit veškerý momentum svých úspěchů.

Milovaní, pokud jste si vybrali správného učitele a nasloucháte slovům, která přicházejí skrze našeho posla, výsledek, plod, účinek vaší správné volby se projeví ne za desítky let a ne v příštím životě. Vnitřní změnu pocítíte již během několika měsíců.

Ano, může dojít ke zkouškám, může dojít k selhání a k vašemu boji a sporům s vaším egem, s nereálnou částí vás samých. A tyto spory, tyto zkoušky a tento boj mohou být velmi bolestivé. Musíte však pochopit, že bez tohoto boje vás vaše neskutečná část nemůže opustit a vy nemůžete porazit neskutečnou část sebe sama, pokud se neustále oddáváte svému egu a svým touhám.

Někdy je nutné provést řez, aby se hnis dostal ven, což může být bolestivé a velmi nepříjemné.

Pokud se však hnisu, který je v těle přítomen, nezbavíte, může zánětlivý proces zasáhnout celé tělo a způsobit jeho smrt.

Ve vašem duálním světě není vždy to, co je nepříjemné, škodlivé, a ne vždy to, co je příjemné, je prospěšné.

Proto, milovaní, dar rozlišování je vlastnost, o kterou byste měli prosit jako o milost, která by vám měla být udělena jako první.

Musím se dotknout dalšího důležitého bodu. Posel je ten, kdo stojí na vrcholu hory. A všechny blesky a bouře zasahují především jeho.

Proto je ve vašem světě jen velmi málo lidí, kteří jsou schopni udržet se na vrcholu Božského vědomí. A mnozí lidé, kteří prošli našimi zkouškami a později si vysloužili pláště poslů, nebyli schopni udržet své vědomí na patřičné výši a o naše taláry přišli.

Proto, milovaní, velmi dobře chápu vaše potíže spojené s dualitou vašeho světa a někdy i s nemožností získat pravdivý pohled na určité lidi, události nebo věci.

Mohu vám říci, že vaše Vyšší Já vždy zná Pravdu. Proto byste měli důvěřovat pouze svému Vyššímu Já, a ne vnějším dojmům, slovům nebo dokonce činům těch nebo jiných lidí, kteří se prohlásili za naše posly nebo vaše učitele.

Falešní učitelé a falešní poslové se živí vaší energií. A jediné, co vás mohou naučit, je, jak si vypěstovat ego. Bohužel člověk, který má příliš velké ego, není schopen rozpoznat naše vibrace nebo naše skutečné posly. Víme však, že dříve či později ho životní zkoušky a životní situace přivedou k našim poslům. A po všech zkouškách budou vděční, že mají možnost sedět u nohou Gurua a naslouchat slovům Pravdy. A jejich srdce, zocelená utrpením, se nenechají oklamat vnějším vzhledem Gurua ani tím, že jejich Guru není uznáván mocnými tohoto Světa.

Modlete se za dar rozlišování a obdržíte to, o co prosíte.

JÁ JSEM Sanat Kumara.