Nastal čas, kdy se pro veškerou plnost Božské Pravdy musíte obrátit k svému Vyššímu Já

15.05.2005 17:17

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM
15. května 2005


JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. JÁ JSEM promlouvám z tvého nitra.

Vše, co jsme dosud udělali, bylo přípravou na tvé vnímání nových informací. A dnes se pokusím přiblížit některé z nových informací tvému vnějšímu vědomí způsobem, který je pro tvé vnímání co nejpřístupnější.

Celá složitost komunikace mezi světy spočívá v tom, že naše světy se vyznačují různými vibracemi. A když zvýšíme tvé vibrace na úroveň, kdy můžeš vnímat informace přicházející z vyšších sfér Světla, nesoulad tvých vibrací se světem kolem tebe ovlivní vše kolem tebe i tebe osobně.

Tvůj svět nevydrží ani chvilkové zvýšení vibrací. Okamžitě se všechny síly, které se staví proti silám Světla, hrnou na místo, kde je přijato Poselství. Proto je nesmírně obtížné udržet stabilitu a rovnováhu.

Proto není tak důležitá informační složka Poselství, ale samotný fakt fixace ohniska Světla ve fyzické oktávě a možnost toto ohnisko Světla neustále používat po významnou dobu. Máme možnost identifikovat síly stojící proti nám a přijmout opatření k jejich vyvážení, neutralizaci nebo repolarizaci.

Celá potíž spočívá v tom, že kvůli hustotě fyzického světa je nemožné přímo ovlivnit váš svět pomocí Bytostí Světla, které se nacházejí v našem světě.

Váš svět byl vytvořen jako odraz vědomí lidských bytostí. A jak se lidské vědomí oddělovalo od Božských vzorců, hmota se stále více zhušťovala a nakonec se vytvořil hustý závoj, oddělující naše světy. Toto je čistě energetická opona, přes kterou je komunikace mezi světy extrémně obtížná.

Bez ohledu na to, jak silně se Bytosti Světla snaží sestoupit do vašeho světa, stále nejsou schopny do něj proniknout, kvůli jeho nízkým vibracím. Totéž platí pro lidské bytosti. Ve vtělení nejsou schopny proniknout závojem. Alespoň ne bez toho, že by prošly určitým výcvikem a vzděláním pod vedením Vzestoupených bytostí, tedy bytostí, které jsou za závojem.

Nebeský svět proto nemůže přímo ovlivnit pozemský svět. A abychom mohli ovládat a řídit vývoj vašeho světa v souladu s Božskými zákony, jsme nuceni uchýlit se k pomoci prostředníků, lidí, kteří prošli určitým výcvikem a jsou schopni pozvednout své vědomí na úroveň Vzestoupených bytostí.

Proces vzájemného pronikání světů je podobný procesu potápění. Vysoce vyvinuté Bytosti Světla se ponoří do vašeho světa, přijímají inkarnaci a spolu s inkarnací na sebe berou určitou karmu v podobě různých nedokonalostí. Proto se říká, že v inkarnaci neexistují dokonalé bytosti. Dokonalé bytosti prostě nemohou přebývat ve vašem světě.

Ale v průběhu svého vývoje a výcviku spolupracovníci Světla obnovují část svých znalostí a schopností a ponoří se do našeho světa pomocí meditativních praktik a změněných stavů vědomí.


Považovat spolupracovníky Světla za absolutní dokonalost, takové bohy, je klam.

Dokonalost nemá ve vašem světě místo. Alespoň v hustě obydlených oblastech.

Proto je obtížné rozpoznat spolupracovníky Světla a odlišit je od lidí, kteří volí službu opačným silám. Silám, které vytvářejí iluzi.

Když vaše vědomí dosáhne určité úrovně svého vývoje, můžete rozpoznat, které lidi řídí jaké síly. Ale pro běžného člověka v této fázi lidského vývoje není možné určit, s jakými silami má co do činění.

Situaci dále komplikuje skutečnost, že každý člověk, který přichází do inkarnace, je vystaven působení dvou protichůdných sil. Ve skutečnosti konfrontace těchto sil probíhá uvnitř každého člověka. Mám na mysli konfrontaci sil množících iluzi a omezujících iluzi.

Proto v každém okamžiku mohou v člověku převládat ty či ony síly – například: Včera jste jednali s člověkem, v němž převládaly síly Světla. To znamená, že byste ho mohli považovat za světlého člověka. Ale noc uplynula a v průběhu nějakého vnitřního boje v něm zvítězily nebo částečně zvítězily síly temnoty.

Jednáte se stejným člověkem a navenek vypadá úplně stejně, ale ve své podstatě je to už úplně jiný člověk. A tato jeho vnitřní podstata se dříve nebo později začne projevovat. Ale uplyne více než jeden měsíc nebo možná i rok, kdy budou tyto změny na člověku patrné. V tom spočívá obtížnost interakce s vaším světem. Ve skutečnosti je vaše fyzické tělo pouhým mechanismem, robotem, který je ovládán vnitřními silami, jimž se tento člověk rozhodl podléhnout.

Proto vám neustále říkáme, že byste se měli řídit odpověďmi svého srdce, svého Vyššího Já. Vaše Vyšší Já vždy zná odpověď na otázku, s kým máte co do činění, jaké síly stojí za člověkem, který stojí před vámi.

A bohužel neexistuje žádný jiný spolehlivější a jistější způsob, jak se orientovat ve vašem světě.

Proto je veškeré pravé učení, které poskytujeme, zaměřeno na rozvoj vašeho spojení s vaším Vyšším Já. Abyste nebyli slepými koťaty, která se potácejí od jednoho učitele k druhému, přecházejí od jedné víry k druhé, od jednoho náboženského směru k druhému.  Naším úkolem je, abyste se dokázali orientovat nejen ve vnějších učeních, ale také uvnitř každého učení. Protože i v rámci pravého Učení jsou lidé, kteří jednají na straně sil temnoty, a také v Učeních, které můžete považovat za nesprávné, jsou lidé, kteří jsou úplněě světlými služebníky.

Ve vašem světě není a nemůže být jednoznačnost.

A smyslem dnešního rozhovoru je poskytnout vám vizi světa, který není černobílý, kde bojují dvě protichůdné příčiny a kde je jasně vymezena frontová linie mezi těmito protichůdnými stranami.

Váš svět je skutečně arénou boje mezi dvěma principy nebo dvěma silami. Ale nuance a jemnosti jejich pronikání do všech oblastí lidské činnosti jsou tak složitě provázané, že neexistuje způsob, jak tuto spletitost rychle a beze ztrát rozplést.

Proto je průběh evolučního vývoje člověka navržen tak, aby vás naučil porozumět všem složitostem gobelínu života. Najít v realitě kolem vás i ty nejmenší odstíny světla a stínu a nakonec naučit každého z vás neomylně určovat svou cestu a směr.

Do té doby se však budete dostávat do různých karmických situací a budete ovlivňováni různými silami.

A v průběhu překonávání svých překážek a rozpoznávání všech odstínů světla a stínů ve světě kolem sebe a především v sobě, získáte čisté Božské vidění a získáte neocenitelné zkušenosti, které budou vašimi poklady v Nebi. Ty poklady, které neohrozí ani rez ani mol. Přišla fáze, kdy se musíte odklonit od černobílého myšlení a najít zrnka pravdy sami. Současná etapa vašeho vývoje je přesně charakterizována tím, že máte mnoho učitelů a mnoho směrů. A abyste porozuměli celé této rozmanitosti, budete potřebovat pouze jednoho spolehlivého průvodce, kterého všichni máte – své Vyšší Já.

Proto ti z vás, kteří se vydají na cestu navázání spojení se svým Vyšším Já, získají v této fázi evolučního vývoje výhody oproti těm lidem, kteří budou starým způsobem hledat vnějšího učitele, vnější organizaci, schopnou dávat jim plnost Božské Pravdy.

Přišel však čas, kdy se pro veškerou plnost Božské Pravdy musíte obrátit k sobě, k Nejvyšší části sebe sama.

Můžete cestovat po celém světě a hledat odpovědi na své otázky. Můžete navštívit stovky učitelů a tisíce organizací. Co ale v této fázi opravdu musíte udělat, je obrátit se na jediného pravého Gurua, který sídlí ve vašem srdci a který na vás čeká, aby vám dal své vedení a své učení.

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM.