Rusko nyní provádí generální úklid

09.06.2005 15:15

 

Milovaný El Morya

9. června 2005

 

JÁ JSEM El Morya, který znovu přišel.

Říci vám  o tom, že je důležité tyto diktáty dávat a důležité je tyto diktáty číst, - znamená nic neříci. Pokaždé vynakládáme značné úsilí, abychom překonali odpor hmoty a odpor okolností spojených s přenosem našich Poselství do fyzické oktávy.

Obtíž spočívá v tom, aby přenos Poselství co nejpřesněji odpovídal úkolu dnešní doby. A hlavním úkolem, který je na pořadu dne, je změnit vědomí pozemšťanů a zvýšit úroveň vědomí, rozšířit kapacitu vědomí. 

Vaše vědomí je jedinou překážkou, která vám brání v komunikaci s námi, a vaše vědomí je hlavní překážkou pro změnu na planetě Zemi.

Proto přicházím a znovu a znovu vám říkám: "Vyvíjejte přímé úsilí. Zbavte se ve svém vědomí všeho nepotřebného, zastaralého, co nemá v Novém Světě místo.

Zdá se, že se vývoj v Rusku  dostal do slepé uličky. Zdá se, že se nic nemění a všechno je špatně. Nesuďme však podle vnějších projevů.

V každém člověku, v každém nositeli světla, který je nyní v inkarnaci a žije na území Ruska, totiž dochází k obrovským posunům ve změně vědomí. 

Hodně práce je v plném proudu, abychom pochopili zkušenosti, které byly získány za posledních sto let. Existuje přísloví, které říká: "Negativní výsledek je také výsledek." A toto přísloví se nejlépe hodí k událostem, které Rusko zažilo v uplynulém století.

Je nemožné, milovaní, vybudovat společnost, která splňuje standardy Nového Světa, aniž by byla založena na Víře v Boha. Pravé Víře, a ne víře, která byla zcela přirozeně smetena během revoluce v roce 1917. Ruský lid vždy intuitivně tušil, že žádné oficiální náboženství se svou hierarchií a touhou vnutit svá dogmata nesplňuje potřeby široké ruské duše.

V tomto smyslu můžeme říci, že schopnost vědomí ruského člověka se v posledních desetiletích obrovsky zvýšila. Ke ztrátě omezujícího dogmatu a jeho překonání ve vědomí jsou někdy nutné vnější výbuchy a sociální otřesy. A tento proces se podobá generálnímu úklidu, který provádíte ve své domácnosti. Na první pohled se může zdát, že se nacházíte v naprostém chaosu a zmatku. 

Všechny věci, které byly na svých místech, jsou nyní přemístěny. Nyní je nelze najít. Další věci zchátraly a je třeba je nahradit. A vy je vyhazujete. Samozřejmě je škoda loučit se s oblíbenými věcmi, které vám po léta dobře sloužily a ke kterým jste fyzicky přilnuli. 

Když však přijde čas, projdete své staré věci a vyhodíte to, co nepotřebujete. Ty věci, které vám ještě mohou dobře posloužit, oprášíte a naleštíte. A vše vrátíte na své místo.

Rusko nyní provádí generální úklid. Dochází k obrovskému přehodnocování hodnot. A na tomto generálním úklidu se podílí celý ruský lid. Proto země vypadá neuspořádaně. Proto ty zamračené tváře.

Generální úklid je v plném proudu. A zdá se, že tato únavná práce nemá konce. Mnozí se snaží vrátit k dogmatům staré víry svých pradědů. Vracejí se do nově obnovených chrámů. Naslouchají sami sobě, čichají církevní vůně.

A je tu předtucha, že budoucnost Ruska je spojena s Bohem, s pravou Vírou v Boha. Duše však nenachází pokoj ve staré víře. Doslova jsou davy lidí zaneprázdněny hledáním nových trendů a nových náboženství. A síly temnoty úslužně podsouvají náhražky víry, krásné věci, které jsou však pro rozvoj duše zcela zbytečné. 

Obyvatelé velké země se rozhodují, na čí stranu se postaví. Co si vybrat a co zavrhnout? Nebo je snad nutné něco ponechat, setřít z toho vrstvu prachu a dát to na poličku? Stejné je to i ve společenském životě. Po letech nadvlády falešného společenství se někteří snaží do tohoto společenství vrátit, ale vybudovat ho na nových principech. 

Jiní si vzpomněli na ještě starší časy a snaží se získat postavení mezi novou elitou. Zavést v zemi stejnou nerovnost, jaká byla charakteristická pro poslední léta carského režimu. A opět se zdá, že něco není v pořádku. Existuje lidová moudrost, která říká, že nelze dvakrát vstoupit do stejné řeky.

A loučení se starými věcmi je příliš bolestné, je škoda je vyhodit. Čím dříve se však kolektivní vědomí lidí očistí od starých nepotřebných dogmat v církevním i světském životě, tím dříve a úspěšněji zaujme v myslích lidí místo nové.

Jsme rádi, že vidíme růst nového a pokročilého v srdcích a myslích mnoha lidí. Naši učedníci neznají spánek ani odpočinek. Naši opravdoví učedníci pracují nepřetržitě. Naši strážci drží nepřetržitou stráž. 

Původní pevnost je třeba chránit před tím, co je Novému Světu cizí. Před všemi myšlenkami, které přicházejí z civilizovaného světa Evropy a Ameriky. Musím vám však říci, že za celou tou západní takzvanou civilizací se neskrývá nic, co bude v budoucí společnosti potřeba. A jakkoli se vám to může zdát zvláštní, řeknu vám, že jak Evropa, tak Amerika navždy zaostávaly za lidmi Ruska v úrovni jejich duchovního rozvoje a v úrovni jejich vědomí.

Teď, když jste v chaosu generálního úklidu, který právě provádíte, to nevidíte. Ale věřte mi, že stačí pár let a tyto změny ve vědomí, které nyní probíhají nesrovnatelně rychleji, doslova sedmimílovými kroky, se začnou projevovat v okolním životě. Vše, co vás obklopuje, je odrazem vašeho vědomí. A to, co nyní pozorujete kolem sebe, je odrazem vědomí, které měla ruská společnost v dobách falešného společenství - takzvaného socialismu.

Hmota je nejinertnější částí Vesmíru. A trvá roky, než se změny ve vědomí projeví ve fyzickém světě. V minulosti trval odraz změny vědomí mnohem déle než nyní. 

Čas se změnil. A jakékoli změny ve vědomí lidí vedou k téměř okamžitým změnám na fyzické úrovni. Okamžité, samozřejmě v kosmických měřítkách. Nicméně proces zrychlování, proces zvyšování vibrací světa probíhá neustále a trvale. Proto se doba, kdy se změny vědomí projevují na fyzické rovině, s každým rokem zkracuje. 

Proto se snažte změnit své vědomí. Udělejte si pořádek ve své mysli. Příkladem vám může být vaše minulost. Víra, která byla svržena a snaží se ji obnovit, ale která již nemůže uspokojit lidi, protože vědomí lidí se rozšířilo a nemůže se vejít do starého rámce. Falešné společenství, která bylo a už není.

Pravé společenství totiž může být založeno pouze na pravé Víře. Starý řád, kdy hrstka lidí vlastnila všechno a masy žily v chudobě. A tento pořádek už nemůže přežít. Protože neodpovídá potřebám doby. Kombinace pravého společenství založeného na pravé Víře, sociální struktury společnosti, která se stará o všechny své členy a pomáhá jim, se zvláštní pozorností věnovanou dětem a nemocným.

Možnost svobodného rozvoje každého člena společnosti, získání nejlepšího bezplatného vzdělání, nejlepší lékařské péče. To vše, co bylo pod falešnou komunitou, ale postavené na koleje pravé Víry, poskytne onen obraz budoucího uspořádání společnosti Nové Epochy, který chováme v srdci.

Sociální a majetková nerovnost bude překonána změnou vzdělávacího systému, který budoucí generaci umožní pochopit Božské Zákony působící ve Vesmíru. A to Zákonů hlavních - Zákona karmy neboli odplaty a Zákona reinkarnace neboli vývoje duší. Všechny základy pravé Víry je třeba vrátit do společnosti. A každý člověk musí získat představu o změně cyklů a o potřebě zbavit se svého ega, o potřebě zdokonalit se v Bohu.

Dáváme pokyny. Dáváme základy. Dáváme návod. Pro ty, kteří slyší. Pro ty, kteří chápou. Pro ty, kteří jsou připraveni.

 

JÁ JSEM El Morya.