Učení o hadovi-pokušiteli a o hadovi moudrosti

17.06.2005 11:22

Pán Maitréja
17. června 2005

 

JÁ JSEM Maitréja, který k vám přišel.

Sladkostný okamžik naší komunikace nastal. A přišel jsem se s vámi podělit o své znalosti a své myšlenky.

Vždy se dá najít v tom, co vás obklopuje ve vašem světě, Božské projevy. Vždycky se najde něco, co není od Boha. Toho, co není od Boha, je ve vašem světě  více. Váš svět nepatří do Božských světů. Kdysi dávno váš svět nebyl hustý a vibrace vašeho světa byly blízko Božským vibracím. To bylo před milióny let.

Člověk neměl husté tělo. A vše, co ho obklopovalo, bylo jako rajská zahrada.

Člověk žil jako rostlina. Vědomí člověka bylo neposkvrněné.

A všechno bylo v pořádku. Až na jednu maličkost. Člověk neměl rozum. A kvůli tomu, že člověk neměl rozum, nemohl tvořit. Nemohl tvořit a nemohl se vyvíjet. Existence člověka byla jako existence zvířat.

Nebylo možné, aby Vyšší Kosmické Síly déle udržovaly existenci člověka, který neměl rozum, a proto neměl příležitost pro svůj vývoj.

Proto Synové Slunce, Synové Moudrosti sestoupili do těl lidí a dali jim příležitost získat rozum. Oheň mysli, oheň, s jehož pomocí člověk získal schopnost tvořit jako Bohové.

Dávám vám legendu v podobě, v jaké je na této úrovni vědomí nejvěrněji schopno vám pomoci získat  uvědomění vaši historie.

Jak člověk dokázal využít schopnosti své mysli, získal schopnost volit, jak nasměrovat energii, která  proudila do jeho těla z Božského Zdroje.

Znáte legendu o Adamovi a Evě. Víte o hadovi, který svedl Evu.

Podle vás to však byl někdo mimo vás. Vlastně to tak bylo. Člověk dostal svou mysl zvenčí. Mistři Moudrosti, Mistři Rozumu, sestoupili do těl lidí, aby dali rozum. Před touto událostí byl člověk zmatený.  Před touto událostí byl člověk nerozumný. Po této události si člověk uvědomil sám sebe. Začal dělat volby vědomě. A spolu se získáním rozumu začal člověk tvořit karmu.

Rostliny nemají karmu, i zvířata nemají karmu. Karma jako důsledek činnosti je vlastní pouze bytostem, které mají rozum. Proto, jakmile člověk získal rozum, stal se zodpovědný za všechny své činy. Za všechno, co dělal na Zemi.

Lidská mysl se proto stala jeho největším štěstím a největším neštěstím zároveň.

Intuitivně člověk vždy podezříval, že za vše, co se mu děje, je zodpovědný někdo zvenčí. To je správně i nesprávně. Protože poté, co člověk získal rozum, se tento rozum stal jeho nedílnou součástí. A už nemohl nikoho vinit, co se s ním děje.

Tím, že člověk nasměroval Božskou energii na cestu, která se neshodovala s Božským záměrem, člověk tvořil  karmu. Božská energie získávala hustotu a utvářela okolní svět člověka.

Tak se tvořil hmotný svět a tak se vytvářela Karma.

A člověk může obviňovat ze všech problémů, které se mu staly, vnější síly, Lucifera a padlé anděly (v jiných  legendách najdete jiná jména).

Pokud by však člověk nezískal rozum, nebyl by schopen odpovídat tomuto záměru, který Bůh položil při  stvoření člověka. A vyvstávala otázka o zničení pozemské evoluce jako neodpovídající Božskému záměru.

Je tedy nelogické obviňovat ty, kteří vám dali příležitost pokračovat ve svém vývoji, ze všech svých hříchů.  Ve skutečnosti, poté, co byl člověk obdařen jiskrou rozumu, začala karma při nesprávných činech uléhat na člověka i na toho Mistra, který dal svou částici člověku. Proto vše je tedy propleteno a vše může být rozmotáno až poté, co si člověk pohraje dosyta ve jím vytvořené iluzi a bude si moci uvědomit Nejvyšší Cestu, která je a která je mu určena.

Mysl člověka je největším trestem a zároveň mysl člověka je pro něho příležitost projít fyzickým světem jako očistcem, očistit se od všeho nebožského a stát se konečně tím, čím by se měl stát – Bohočlověkem.

Ve vašem vědomi je klíč k vašemu posouvání. Dokud budete hledat ty, kteří jsou mimo vás vinni za vaše pohromy a neštěstí, zaujmete pozici, která nevede k pozitivním změnám.

Můžete velmi dlouho spekulovat, kdo může za hurikán, který byl nedávno a který si vyžádal statisíce lidských životů. Ale dokud si nevyhrnete rukávy a nezačnete pracovat na odstranění následků tohoto hurikánu, nic se nezmění.

Proto je pro vás nyní nejdůležitější pochopit, že pozice hledání viníků mimo vás není konstruktivní pozicí. Musíte pochopit, že nikdo kromě vás není zodpovědný za vše, co se ve vašem životě děje. A pak musíte začít rozmotávat  klubko celé té karmy, kterou jste vytvořili za stovky a tisíce inkarnací.

Odpracováváte si karmu každou sekundu svého pobytu na Zemi, když překonáváte vnější situaci ve své  mysli ve svém vědomí a vytváříte správný vnitřní postoj ke všemu, co se kolem vás děje.

Proto, čím dříve přestanete hledat viníky mimo sebe, tím rychleji budete schopni překonat omezení prostoru a času,  která jste na sebe uvalili.

Země je jako velké mraveniště. A každý jednotlivec na Zemi je spojen s každou živou bytostí na planetě.

Náš úkol je jako úkol slunce, které osvětluje vaše mraveniště a vysílá živé paprsky. A tyto paprsky vás donutí se probudit, rozhýbat přes noc ztuhlé končetiny, pohybovat se a vykonávat práci, kterou musíte udělat.

A váš zcela unikátní nástroj, který jste zdokonalili během svého vývoje na planetě Zemi, se stane místo vašeho trestu vaším požehnáním. Protože právě díky své mysli jste schopni vystoupat do největších výšin Božského vědomí, k nimž se nelze přiblížit, aniž byste měli naprosto jedinečnou zkušenost, kterou jste získali během svých inkarnací na planetě Zemi.

Vaše mysl je něco, co vás uvrhlo do propasti materialismu, a vaše mysl je tím, co vám pomůže dostat se z propasti materialismu.

A Božské vlastnosti vaší mysli, které jste získali během doby vašeho putování ve  hmotném světu, zůstanou a půjdou s vámi do jiného Vyššího Světa. A nižších vlastnosti vaší mysli, vaší tělesné mysli, byste se měli vzdát sami.

Proto je vaším úkolem naučit se rozlišovat mezi tím v sobě co je od Boha, od toho, co jste sami vytvořili a co patří tomuto světu. Váš fyzický svět je jako rodičovské hnízdo, ve kterém jste se cítili útulně. Ale dříve nebo později přijde okamžik, kdy se musíte rozloučit se svým hnízdem. Protože jste vyrostli a jste připraveni roztáhnout křídla a letět.

Ať  jakékoli dogma, které máte ve svém vědomi, bude překonáno.

Každé holátko, než se vylíhne z vajíčka, musí prorazit skořápku vlastním úsilím. 

Proto vaším úkolem, a vaším prvním úkolem je vaším vlastním úsilím prorazit skořápku dogmat a získat schopnost nezaujatého pohledu na jakoukoli legendu.

Vaše mysl, váš rozum je tím hadem-pokušitelem, který vás svedl na cestu, kterou jste se rozhodli jít na planetě Zemi.

A váš rozum je tím hadem moudrosti, který vás poučí, abyste si vybrali Nejvyšší Cestu.

Zamyslete se, nenastala-li doba pro vás a není-li čas začít vynakládat úsilí, abyste rozbili skořápku dogmat a nevědomosti.

Zamyslete se nad dvojím významem symbolu hada. Hada-pokušitele a hada moudrosti.

Šli jste dolů a nastal čas stoupat nahoru.

 

Jsem Maitréja, váš Guru.