Cesta zasvěcení, které učím – to je Cesta plné pokory před Vůlí Boha, plné sebeoddanosti a plného sebeobětování

22.05.2005 19:45

Milovaný Ježíš
22. května 2005

 

JÁ JSEM Ježíš, váš starší bratr a učitel, který přišel prostřednictvím tohoto posla.

JÁ JSEM přišel kvůli věčnému rozhovoru, který pro vás bude aktuální do té doby, dokud se neobléknete do svatebních šatů a nevznesete se ke Světlu.

Do té doby se budete stále zabývat tím, že budete ve vašem vědomí oddělovat to, co je věčné, od toho, co je pomíjivé, to, co patří Vyššímu světu, od toho, co patří světu dočasnému.

Vaše skutečnost vás ovíjí mlhou iluze a rozptyluje vás od té práce, pro kterou jste určeni. Avšak, ať jakkoli dlouho bloudíte po iluzorním světě, dříve či později vaše bloudění končí. Chybou a omylem mnohých oddaných hledačů Pravdy je názor, že Cesta Domů musí být samým pocitem blaženosti a lásky. Je to pravda, ale pravda jen do té míry, nakolik může být pravdou cokoliv ve vašem světě.

Stav blaženosti, radosti, lásky a míru je znamením toho, že jdete po správné Cestě a že jste si zvolili správný směr. Nicméně není možno ve vašem světě pořád udržovat ustálený stav ducha. A mým dnešním cílem je dát vám poučení a upozornit na možné nekvalitní stavy vědomí, se kterými se můžete na vaší Cestě potkat. A tyto stavy nemusí znamenat, že jste se z Cesty odklonili.

Po celou dobu vaší Cesty je po vás vyžadováno nepřetržité zkoumání a rozlišování vašich stavů.

Představte si, že jste se vydali na Cestu a zpočátku kolem vás svítí slunce, je bezvětří a vše voní a kvete. Můžete to vnímat jako dobré znamení na vaší Cestě. Ale najednou, z ničeho nic, se přiženou mraky, zahřmí hrom. Ale to nemusí znamenat, že jste sestoupili z Cesty. Stále pokračujete správným směrem, nehledě na to, že se změnily vnější podmínky a vaše nálada se spolu s počasím zhoršila.

Stejně tak i vy ve vašem životě můžete prožívat nejvyšší stavy vědomí. Můžete se nacházet na vrcholu blaženosti. A najednou bez viditelného důvodu se váš stav může zhoršit. Z ničeho nic pociťujete bezdůvodný stesk, sklíčenost, nesmyslnost vaší existence a nevíru.

Ne vždy, milovaní, tyto znaky znamenají, že jste sestoupili z Cesty. Je možné, že zrovna přišel čas zkoušky, testu. Slyšeli jste o škole mystérií Pána Majtréji, slyšeli jste o školách zasvěcení, které existovaly ve všech dobách.

Pokud by cesta k Bohu byla samou nekonečnou blažeností a nádherou, k čemu by byly tyto školy zapotřebí?

A k čemu jsou vůbec potřeba zasvěcení?

Uvnitř vás se nachází dva lidé. Jeden člověk je smrtelný, druhý je nesmrtelný. A tito dva lidé se za dlouhé miliony let existence na Zemi mezi sebou tak prolnuli, že je nutno vynaložit značné úsilí, abyste je od sebe oddělili. Jednomu z nich je určeno zůstat na Zemi a vrátit se do Země, ze které vzešel. Druhému náleží pokračovat ve své existenci na jiné – Vyšší – rovině bytí.

A když uvnitř sebe začínáte tyto dva člověky od sebe oddělovat, oddělovat především ve svém vědomí, pak uskutečnit toto rozdělení bývá velmi složité. Doslova musíte řezat do živého. Zvykli jste si ztotožňovat sebe s tím jedincem, kterého vidíte před sebou v zrcadle. A ve skutečnosti všechny etapy zasvěcení, kterými procházíte, jsou určeny právě pro to, aby vám pomohly zbavit se vašeho ztotožnění se s odrazem v zrcadle. Proto se říká: jestli chceš uvidět svého nepřítele, podívej se do zrcadla.

To všechno, co jste po dobu mnohých vtělení vnímali jako svou individualitu, ve skutečnosti nejste vy, ale je to jenom ta část vás, které se musíte zříci, se kterou se musíte přestat ztotožňovat.

A to ve vás, co vzdoruje procesu osvojení nové individuality, se bude zvedat z hloubi vaší bytosti, z vašeho nevědomí a vašeho podvědomí, a bude protestovat. A vy ve vnějším vědomí nemusíte plně vnímat přičinu vaší zklíčenosti, vašeho zoufalství, vašeho pocitu krajní beznaděje a bezvýchodnosti.

Je těžké analyzovat, jaké energie se, v souladu s kosmickými termíny, zrovna aktivují ve vašich čtyřech nižších tělech. Ale tyto energie představují nereálnou část vás samotných. A úkolem každého testu je, milovaní, abyste si vzpomněli na to, že jste jenom učedníkem na cestě a konáte další zkoušku. Ať se vám váš stav zdá jakkoli skutečným, musíte si stále pamatovat, že je to jenom zkouška.

A čím více ve vnějším vědomí budete vzdorovat rozloučení se s tou energií, která se ve vás aktivizovala, tím bude vaše zkouška delší a bolestivější.

Nejpokročilejší učedníci vždy pamatují na to, že Bůh má právo je zkoušet a posílat zdánlivě ty nejneúnosnější stavy vědomí. A v okamžiku nejvyššího vypětí všech sil, kdy se zdá, že již nikdy nebude svítit slunce, tito učedníci přistupují k oltáři a říkají si ve svém srdci: „Bože, já vím, že tento můj stav není reálný. Vím, Bože, že je to jenom zkouška. Jsem připraven, Bože, vydržet všechny zkoušky, které mi posíláš. A budu se snažit to udělat. Máš právo poslat mi jakékoli zkoušky, Bože. A děkuji Ti za všechny zkoušky, které mi posíláš. Protože vím, že Ty mě miluješ a staráš se o mě. Prosím Tě, Bože, pomoz mi vydržet tuto zkoušku a projít ji do konce.“

Všechny zkoušky jsou zaměřeny na jedinou vlastnost – schopnost rozloučit se s nereálnou částí vás samých nejdříve ve vašem vědomí.

Díky nekonečné milosti Nebes, máte možnost konat vaše testy a dělat vaše zkoušky bez odloučení od běžného života. Žijete dále svým obyčejným životem, ale pokud jste na své vnitřní úrovni prohlásili, že chcete projít zasvěcení v běžném životě, pak vám tato možnost bude poskytnuta. Nezávisle na tom, jestli vaše vnější vědomí o vaší žádosti ví, či nikoliv. Proto dnes přicházím, abych těm z vás, kteří prožívají bezdůvodně chmurné stavy a různé psychologické problémy, vysvětlil příčinu vašich stavů.

Ano, milovaní, zvolili jste si projít učení ve škole zasvěcení, aniž byste opouštěli běžný život. Zvolili jste zrychlenou Cestu. Vaše duše si zvolila projít zasvěcení v tomto životě, aby nemusela čekat na další vtělení za vhodných podmínek ve škole mystérií někde v tichu a daleko od hlavních cest současné civilizace.

A tato Cesta zasvěcení, Růžová Cesta, – to je Cesta, kterou musíte projít vy všichni. A neznám jinou cestu. Oddělení skutečné části vás od vaší neskutečné části je vždy doprovázeno velmi bolestivými a nepříjemnými pocity. Délka a těžkost těchto vašich stavů je definována mírou odporu, který činí vaše neskutečná část. Milovaní, vše je určeno tím, nakolik je silné vaše ego.

Vy víte, že mně se povedlo rozloučit se se svou neskutečnou částí za 40 dní, když jsem se nacházel v poušti. Ale také víte, že pak následovala moje služba, a přeměna, a ukřižování, a vzkříšení, a vzestoupení.

Do té doby, dokud se nacházíte na fyzické rovině planety Země, budete stále konat testy a zkoušky. I když se rozloučíte s neskutečnou částí vás samých, nebudete moci jen mávnout rukou na veškeré ostatní lidstvo a zalézt někam do teplého koutku na Nebesích.

Netěšte se, milovaní, že s vaším vzestoupením končí váš vývoj, vaše námaha, vaše práce a vaše zodpovědnost. Všechno teprve začne. A čím jsou vaše schopnosti větší, tím větší zátěž vy vezmete na sebe a tím větší službu budete vykonávat.

Je nutno se zamilovat do námahy. Je nutno se zamilovat do služby.

A nejvyšší podobou vaší Lásky bude soucit ke všemu lidstvu, ke všem živým bytostem, a budete připraveni obětovat se pro spasení lidstva. Budete připraveni obětovat veškerý svůj čas, všechny své úspěchy a všechna svá těla.

Cesta zasvěcení, které učím – to je Cesta plné pokory před Boží Vůlí, plné sebeoddanosti a plného sebeobětování.

Není jiná Cesta, milovaní, a naším úkolem je vést vás po této Cestě a poskytnout veškerou potřebnou pomoc.

 

JÁ JSEM Ježíš,
a mluvil jsem z bodu nejvyšší Lásky ke každému z vás.

 

* * *

 

Poselství Milovaného Ježíše je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu

Kniha obsahuje Poselství Milovaného Ježíše, která přinášejí hluboká Učení o Lásce k Životu, včetně svých nepřátel, Učení o uzdravení, Učení o Vnitřní Cestě, která leží v našich srdcích. Milovaný Ježíš poskytuje znalosti o Zákonech Karmy a Reinkarnace, které byly ztraceny v moderním křesťanství, o Království Božím jako stavu našeho vědomí.

 

Ježíš 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.05.22.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net