Zapalte své pochodně a jděte dát svůj oheň světu

25.05.2005 21:21


Milovaný El Morya
25. května 2005


JÁ JSEM El Morya, přicházím k vám prostřednictvím svého posla.

Dnešní setkání bude plně věnováno našim záležitostem spojeným s Ruskem a problémům, které musíme v této zemi vyřešit, abychom zajistili realizaci našich plánů.

Víte, že během posledních sto padesáti let jsme se snažili uskutečnit naše plány spojené s touto zemí, která stojí stranou všech ostatních zemí a nepodobá se žádné jiné. A pokaždé, jakmile jsme začali uskutečňovat své plány a našli jsme na fyzické rovině průvodce, jehož prostřednictvím bychom to mohli udělat, protichůdné síly se proti nám vzbouřily a my jsme byli nuceni ustoupit.

Není však možné donekonečna utíkat před svým osudem. Pokud existuje Boží plán pro tuto zemi - Rusko, a já vám říkám, že takový plán existuje, pak se tento plán musí uskutečnit. A jakékoli překážky jen zocelují bojovníka na Cestě. Jakékoli překážky jsou nutné k tomu, aby se získaly dovednosti a lepší schopnosti.

A kdybyste vy, vaši rodiče a vaši dědové neprošli tím, čím si prošli za posledních sto let oni, pak byste jen stěží byli schopni pochopit naše Učení i nyní.

Myslet si, že jsme selhali, je klam. Tato porážka, milovaní, je pouze na fyzické úrovni. A všechny oběti, které byly v této zemi učiněny během všech let válek, revolucí a represí, byly učiněny pouze na fyzické úrovni. Ale pokud vezmete v úvahu, co se stalo na jemnohmotné rovině, pak uvidíte gigantický růst duší. Uvidíte příležitosti k růstu, které byly poskytnuty každé duši.

A uvidíte, že někteří lidé se obětovali kvůli Společnému Blahu a Dobru, zatímco jiní v honbě za okamžitým ziskem na fyzické úrovni spáchali hrozné zločiny a vytvořili karmu.

A tak tomu bylo v celé nedávné historii.

Bůh chce, abyste se rozvíjeli. Bůh chce, abyste se zdokonalovali a rostli.

A protože Bůh miluje Rusko a lid této země, dal lidem této země příležitost projít zrychlenými zkouškami a zrychleným vývojem.

Bylo prožito mnoho, mnoho smutku a utrpení. A nyní se země nachází v hluboké duchovní krizi a v hluboké stagnaci.

A to je důsledek karmy bezbožnosti, kterou lidé dovolili. Představte si, že se právě teď rodí generace lidí, kteří v minulém životě proti sobě bojovali na polích občanské války a setkávali se při výsleších v dobách represí.

Dokážete si představit, že právě teď ve škole sedí v jedné lavici bývalé oběti a bývalí kati, ti, kteří zabíjeli a ti, kteří byli zabiti a mučeni. A karma nikam nezmizela. Karma zůstala a karmu je třeba odpracovat.

Víte, že pokud se kyvadlo příliš odchýlí jedním směrem, pak se podle fyzikálního zákona musí nevyhnutelně odchýlit i druhým směrem o stejnou amplitudu. A pokud jste za posledních sto let sledovali, jak se kyvadlo vychýlilo k bezbožnosti, nedostatku víry a popírání Vyššího Zákona pro všechno, co existuje, pak to znamená, milovaní, že na dalších sto let bude Rusko odsouzeno k Víře v Boha a ve Vyšší Zákon. A protože těchto 100 let neuplynulo beze stopy pro vývoj duší lidí, zkušenosti získané těmito dušemi již nedovolí, aby se nechaly unášet slepou vírou a slepými dogmaty jakékoli vnější církve.

Proto začínáme nový cyklus ve stavu naprostého duchovního vakua a o to snadněji pro nás bude zasadit do srdcí a myslí keř nových znalostí, nových myšlenek a nového chápání struktury světa současné generace v Rusku.

Žádný rozvrat na fyzické úrovni a žádná beznaděj v myslích lidí nejsou překážkou. Nejdůležitější je zasadit semínka aspirace do myslí a srdcí lidí. Zapalte oheň poznání a rozdmýchejte plamen Božské Svobody.

Jste zvyklí spoléhat na vnější. Jste zvyklí vytvářet své plány na základě vnějších znalostí, které vaše mysl získala. Nastal čas, kdy musíte nechat Boha, aby skrze vás působil. A vše, co to vyžaduje, milovaní, je úplně se zříct svého ega, jakékoli připoutanosti k věcem tohoto světa. Musíte poskytnout své chrámy pro Boží vedení. Vaše ego nám brání – ruch vaší mysli, rušné otázky.

Musíte se prostě spolehnout na Vůli Boží. Musíte se zcela podřídit Vůli Boží.

Vůle Boží se neprojevuje ve vnějších církvích. Na fyzické úrovni neexistuje žádná organizace, která by uskutečňovala Vůli Boží. Vůle Boží, milovaní, se projevuje pouze skrze vás, skrze vaše srdce. Proto musíte být ochotni celým svým srdcem věnovat všechna svá nižší těla pro uskutečňování Vůle Boží pro tuto zemi.

Musíte být posedlí konáním Boží Vůle. Musíte být posedlí stát se poslušným nástrojem Boha, abyste splnili účel pro tuto zemi.

Nežádám vás, abyste podřídili svou vůli nějaké vnější organizaci. Nežádám vás, abyste hledali nějaké vedení od tohoto Posla, jehož prostřednictvím dávám toto Poselství.

Ne, milovaní. Už nepotřebujete žádného prostředníka mezi vámi a Bohem. Mezi vámi a Nanebevzatými Zástupy.

Vaše Vyšší Já a váš Anděl strážný jsou si vždy vědomi Božského plánu pro váš životní proud. Nemusíte chodit za posly, jasnovidci, senzibily nebo služebníky kultů, abyste poznali Boží plán pro svůj životní proud. Vše je zapsáno ve vašem srdci.

Řekněte mi, kolik z vás v poslední době mluvilo se svým srdcem? Kolik z vás se pokusilo pochopit, co vám vaše srdce říká?

Jste ve svém životě tak zaneprázdněni, že nemáte čas být pět minut v tichu o samotě, daleko od shonu.

Vaše srdce se k vám neustále snaží promlouvat. Vy ho však neslyšíte. Raději nasloucháte svým přátelům, známým, sledujete televizi, posloucháte příšernou hudbu nebo se snažíte získat vědomosti z novin, knih, časopisů.

Milovaní, ve vašem světě není žádný zdroj informací, který by vám řekl o vašem životním plánu, o tom, proč jste se vtělili a co musíte udělat nyní a v blízké budoucnosti.

Nemůžete o tom uslyšet v rádiu, nemůžete se o tom dozvědět z televizních programů. Tohle se v žádných knihách nedočtete.

Vaše srdce skrývá tajné informace, které tolik potřebujete, a touží se s vámi o tyto informace podělit.

Všechny Nanebevzaté Zástupy, milovaní, jsou připraveny poskytnout vám veškerou možnou pomoc při plnění vašeho Božského úkolu, kvůli kterému jste se v této těžké době vtělili na planetu Zemi.

Proč ignorujete pomoc Nebes?

Jak dlouho budete pobíhat po svém mizerném světě a hledat smysl života? Nikdy nenajdete smysl života ve světě kolem vás! Říkám vám to s plnou odpovědností. Protože nemůže smrtelník zdědit nesmrtelnost. Vaše přirozenost je v podstatě Božská. A musíte se vrátit ke své Božské přirozenosti.

Vaše hledání smyslu života na fyzické úrovni je od samého počátku odsouzeno k neúspěchu. Jediná pravá Cesta leží ve vás, ve vašich srdcích. Na tomto světě existuje mnoho cest, po kterých lidé raději putují od vtělení k vtělení, od života k životu. A jediná pravá Cesta je jimi odmítnuta.

Bůh je trpělivý, milovaní. A bez ohledu na to, jak moc se budete toulat po vnějším světě, přijde čas a vrátíte se Domů.

Vaším hlavním úkolem pro blízkou budoucnost je proto najít tuto Cestu ve svém srdci. A můžete se stát živými průvodci na této Cestě pro mnoho ztracených duší.

Když začnete následovat Cestu, která vás vede Domů, budete nuceni vzdát se nadbytečných zavazadel, které vás zatěžují a poutají k fyzickému světu.

Vaše vibrace začnou stoupat, vaše pocity a myšlenky budou očištěny a budete sloužit jako světlo na Cestě pro ty, kteří stále pokračují v putování temnotou.

Všechny zázraky a všechny poklady světa jsou ukryty v hloubi vašich srdcí. A když dokážete zažehnout pochodeň ve svém srdci svou touhou, pak se vše ve vás změní a vše kolem vás se změní.

Potřebujeme oddané spolupracovníky. Potřebujeme bojovníky Světla, na které se můžeme spolehnout, aby uskutečnili naše plány pro tuto zemi a pro celé lidstvo.

Zapalte své pochodně a jděte dát svůj oheň světu.

JÁ JSEM El Morya a dávám vám oheň poznání.