Nastal čas nemluvit o Bohu, ale jednat v souladu s Božím Zákonem ve vašich životech

24.12.2006 21:12

Mistr Lanello
24. prosince 2006JÁ JSEM Lanello[1], který k vám dnes přišel, aby vám předal další Poselství. Naše Poselství jsou dobrá v tom, že mají schopnost ovlivnit široké publikum. Podáváme umírněné informace, které si mohou osvojit miliony lidí. A upřímně počítáme s tím, že miliony lidí budou v blízké budoucnosti schopny uvěřit nám, Nanebevzatým Mistrům, a začít pod naším vedením transformovat iluzi fyzické roviny. Konečně nastal čas, aby se transformace fyzické roviny uskutečnila v souladu s Božským plánem pro tuto dobu. Přicházející epocha vyžaduje transformaci ve všech sférách lidského života. A netýká se to jen duchovní sféry, ale také politiky, ekonomiky, vzdělávání, zdravotnictví. Vše se musí proměnit pod vlivem nových energií a nových vibrací, které sestupují na fyzickou rovinu.

A jestliže dříve bylo k určitým změnám zapotřebí času, který se rovnal staletím, nyní se potřebné změny uskuteční během několika let. Takový je totiž příkaz času a takové je rozhodnutí Nejvyšší Kosmické Rady pro planetu Zemi. Proto se snažte změnit sami sebe a co nejdříve se rozloučit s těmi vlastnostmi a nedostatky, které vám brání v postupu na Cestě proměny. Teprve tehdy, když se očistíte od minulých energií a zbavíte se karmických nánosů, budete schopni vidět úkoly, které jsou před vámi, a to, co musíte realizovat. Dokud však budete v sobě klást odpor a vytrvale hájit své staré vzorce myšlení a staré nedostatky, nebudete schopni se posunout k těm krásným horizontům Nového Dne, který je vám předurčen.

Nebojte se upřímně podívat na sebe, na své nedostatky. Pokud vás má slova dráždí a zdá se vám, že jste sama dokonalost v těle a nikdo, včetně Nanebevzatých Mistrů, nemá právo vám dávat pokyny, pak vám na Cestě chybí ta nejdůležitější vlastnost - Božská pokora a podřízenost. Zdá se vám, že jste pánem svého osudu a můžete si se sebou dělat, co chcete. Musíte si však uvědomit Božskou logiku. Váš Bůh Otec je velmi starostlivý a milující rodič. V tomto smyslu máte velké štěstí, že máte svého Otce v Nebesích. A protože vás velmi miluje, nemůže dopustit, abyste svým jednáním nadále škodili své duši. Důvěřujte svému Otci a pokorně se podřizujte Jeho Vůli.

Změna vesmírných cyklů je nevyhnutelným požadavkem času. Proto vše, co ve vás brání Velkému Přechodu, musíte překonat vy sami. Nevzdorujte; teprve když se vy sami v sobě rozhodnete zbavit všeho nepotřebného, zastaralého a negativního a požádáte Boha, aby vás osvobodil od karmické zátěže, teprve tehdy vám mohou Vzestoupení Zástupy přispěchat na pomoc a pomoci vám překonat staleté nánosy negativní energie.

Když však vzdorujete a obhajujete své nedostatky a závislosti, pak vám nikdo, ani Bůh, ani člověk, nemůže pomoci.

Pokání a zpověď byly vždy nástroji, které umožňovaly duši očistit se a následovat Božskou Cestu.

Ne vždy ti lidé, kteří hodně mluví o Bohu, následují Božskou Cestu. Ne vždy ti, kdo tráví většinu dne v modlitbách, následují Božskou Cestu.

Nastal čas, kdy musíte každý ve svém životě, splnit přikázání, která dali proroci, ta přikázání, která jsou zapsána na kamenných deskách již v době Mojžíše[2].

Zanalyzujte tato přikázání a zanalyzujte své chování. Kolik z vás skutečně dodržuje tato přikázání ve svém životě? Kolik z vás jedná v životě v souladu s Božským Zákonem?

Nastal čas nemluvit o Bohu, ale jednat v souladu s Božským Zákonem ve svém životě.

A pro mnohé z vás to bude mnohem těžší než účastnit se bohoslužeb, modlit se a postit se. Ale takový je příkaz doby. Přestaňte být pokrytci alespoň sami před sebou. Chovejte se v soukromí tak, jak byste se chovali před ostatními, a chovejte se k ostatním tak, jak byste se chovali k Bohu Otci.

Všechny vaše činy a všechny vaše myšlenky jsou neúnavně, každou minutu a každou vteřinu vašeho života, zaznamenávány v kronikách akáši. A když pak budete schopni tyto kroniky vidět, bleskově zjistíte, proč se to, co se ve vašem životě děje, děje právě tak a ne jinak. A proč vás pronásledují vaše potíže a neštěstí.

Všechny problémy a vše, co vás v životě obklopuje, jste si v minulosti vytvořili sami. Zákon Karmy funguje bezchybně.

Proto uvědomění si toho, že se ve vašem životě setkáváte s důsledky svých vlastních činů v minulosti a nikdo nenese vinu za to, co se s vámi děje, kromě vás samých, bude největším úspěchem ve vašich životech. A žádná jiná událost ve vašem životě se svým významem nemůže rovnat tomuto objevu, který učiníte ve svém srdci.

A tehdy, když  uvidíte, jak funguje Veliký Zákon, uvědomíte si, že Bůh je k vám velmi milosrdný. A to, čeho jste se dopustili v minulosti, musí být potrestáno mnohem větším strádáním, nemocemi a neštěstím. A budete ohromeni milostí Otce a zakusíte naprostou pokoru a podřízenost před Jeho Vůlí a Jeho Zákonem.

Pouze tehdy, když budete ve svém srdci zkroušeni, budete schopni poznat Království Nebeské a následovat Cestu, aniž byste se odvraceli nebo vyhýbali svým závazkům, které jste na sebe vzali před svou inkarnací.

A nyní jsem připraven vám připomenout, že se blíží Štědrý večer[3]. A západní část lidstva slaví tento světlý svátek jako jeden z nejvýznamnějších svátků v roce. Proto v tento předvečer přemýšlejte o tom, že Kristus se může zrodit v každém z vás, když dovolíte svému Vyššímu Já, aby skrze vás působilo. Vaše Vyšší Já nemůže začít skrze vás působit, dokud vzdorujete a nepodřizujete se Božskému Zákonu tohoto vesmíru. Ale od okamžiku, kdy se ve svém srdci rozhodnete řídit se Zákonem, vaše Vyšší Já začne být schopno skrze vás působit a vaše činy se stanou činy Kristovy bytosti v projevu.

Přeji vám šťastných svátků Kristova Narození a každému z vás přeji, abyste v sobě našli Krista!

JÁ JSEM Lanello,
s Láskou k vám.

________________________________

[1] Poslední inkarnací Mistra Lanella byla Mark Profet v Americe. Milovaný Lanello o sobě mluví v diktátu ze dne 6. dubna 2005: Umisťujeme náš fokus Světla na Zemi Ruska.
 
[2] 1. V jednoho Boha věřiti budeš. 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 5. Nezabiješ. 6. Nesesmilníš. 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Aniž požádáš statku jeho.

[3] V západním křesťanství se Vánoce slaví 25. prosince. V pravoslaví se Vánoce slaví 7. ledna.