Proces poznávání Božské Pravdy bude probíhat nepřetržitě

13.04.2005 00:00

Veliký Božský Směrovatel
13. dubna 2005

 

JÁ JSEM Veliký Božský Směrovatel. JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto posla.

Zdá se to divné, že tak velké množství Vzestoupených Bytostí dává svá poselství během tak krátkého časového intervalu. Musím vás ujistit, že na tom ale není nic divného. Vzestoupené Zástupy si přejí komunikovat s lidstvem a využívají proto každou příležitost. A budeme pokračovat do té doby, dokud se situace, související s příjmem těchto poselství, ve vašem fyzickém světě nezmění.

Musím vám říct, že každý příjem poselství důkladně plánujeme a snažíme se zvážit informaci a předávat právě to, co nejvíce odpovídá aktuálnímu stavu na Zemi. Zároveň musíme vzít v úvahu i množství znalostí posla a přirozená omezení jeho kanálu.

Tak například nemůžeme předat informaci, kterou vnější vědomí Posla nemůže přijmout kvůli jeho vlastnímu omezení.

Ale musím vás ujistit, že předáváme veškerou informaci, kterou je možné předat přes daný fyzický kanál.

Teď bych chtěl přistoupit k předání nějaké nové informace.

Představte si nádobu, která je plná až po okraj. Když je nádoba plná, už se do ní nic nevejde.

Proto naším a vaším úkolem a jedním z cílů těchto poselství je vyprázdnit kapacitu vaší nádoby pro přijetí nové informace.

Váš fyzický mozek, na rozdíl od možností vašeho Božského rozumu, je velmi omezen. A pokud je ve vašem fyzickém mozku informace o jakémkoliv problému, potom nemůžete přijmout informaci o témže problému, která má poněkud jiný obsah.

A právě v tom spočívá složitost práce s lidským vědomím.

Pokud jste obdrželi informaci ze zdroje, který považujete za spolehlivý, a pak dostanete informaci z jiného, pro vás nového zdroje, která je částečně nebo úplně odlišná, pravděpodobně informaci z nového zdroje odmítnete.

A na tom není nic špatného. Pokud byste brali za holou pravdu každou informaci z jakéhokoliv vnějšího zdroje, nebyli byste schopni ve vašem světě existovat. Protože byste museli současně udržovat ve vnějším vědomí přímo opačné, navzájem se vylučující informace.

Proto na určité etapě evoluce lidstva převládají určité pravdy, které postupně nahrazují jiné pravdy. Tak postupně probíhá evoluce lidského vědomí, vylučující násilnou cestu.

A největším problémem, se kterým se setkáváme při práci s lidským vědomím, je právě jeho omezení a tendence považovat za dogma dřívější informaci ze spolehlivého zdroje.

Pokaždé, když začneme předávat novou informaci, děláme to velmi delikátně, snažíme se nevyvolávat odmítnutí a nepřijetí, která vedou k velmi bouřlivým reakcím a způsobují příliš velké prostorové výbuchy negativních emocí.

Navrhuji vám podívat se trochu jinak na otázku pádu andělů. Možná víte, jak je tato otázka předkládána v knihách, předaných přes předešlé posly. Já sám jsem předával některé myšlenky, spojené s pádem andělů, které se staly součástí Učení, rozšířeného v západním světě.

Je těžké říci, proč si lidé toto učení vzali tak k srdci. Snad proto, že myšlenka vzpoury proti Bohu a jeho Zákonům je velmi blízká lidskému vědomí. A je příliš lákavé připsat lidské nedostatky dokonce i Vyšším Mocnostem. Možná vzpoura andělů našla v západním světě tak rozsáhlé rozšíření proto, že tato myšlenka je blízká srdci moderního člověka a vždy je možno ospravedlňovat sebe a své chování, když i sami andělé na Nebesích se bouří.

Doposud jsme se v našich poselstvích snažili vyhýbat tomuto tématu, a pokud jsme se ho dotkli, tak jen v obecných otázkách boje dvou proudů. Síly, která násobí iluzi, a síly, která se snaží vrátit se k původnímu neprojevenému Božskému tvoření.

Musím vám říct, že legenda o padlých andělech v takové podobě, jak je vylíčena v mnoha západních učeních, jednoduše odráží Kosmický Zákon, spojený se stálou potřebou vtělování vyšších Bytostí Světla do lidských těl v určité fázi kosmické evoluce. Vyšší forma života, která v předešlých cyklech získala svoje definitivní osvobození od fyzické formy, je povinna se v určité etapě vrátit na fyzickou rovinu do lidských těl, která jsou na nižším stupni evolučního rozvoje a předat těmto tělům jiskru Božství, Božského Rozumu a Božského porozumění.

Fyzicky projevený svět nemůže být ponechán sám sobě napospas, nemůže existovat nezávisle na veškerém Stvoření. A kvůli velké přítomnosti sil chaosu v projeveném světě potřebuje neustálou péči a starostlivost ze strany Vyšších projevených světů tohoto Vesmíru.

Proces sestoupení andělů do těl lidí je nezbytnou etapou evoluce. Tento proces se dá připodobnit k tomu, jak vylepšujete těsto. Pokud je těsto z jakékoliv příčiny ne zrovna kvalitní, tak ho vylepšíte. Můžete do něho přidat vajíčka nebo máslo, aby získalo lepší kvalitu a vlastnosti. Stejný proces je při obdarování lidstva vyššími schopnostmi cestou sestoupení částeček Bytostí, které stojí na vyšších stupních evolučního rozvoje, do těl lidí.

A tento proces formování člověka k větší Božskosti, která odpovídá jeho původní Božské podstatě, neustále pokračuje.

V těchto poselstvích jsme vám mnohokrát řekli to, že jakýkoliv člověk, který připraví svůj fyzický chrám, dostane do nitra svého chrámu dodatečné Světlo v podobě přítomnosti Bytostí Světla, které jsou schopny se projevovat přes poskytnutý fyzický kanál.

Snažíme se být přítomni v lidech Země a snažíme se využít jakoukoliv příležitost pro naši dodatečnou přítomnost.

V tomto není narušen zákon svobodné vůle, protože člověk, který dosáhl stupně s námi spolupracovat, rád poskytne svůj chrám pro naši přítomnost. A ve skutečnosti se realizuje záměr a vy se stáváte našima rukama a nohama.

Stejně tak před miliony let do těl lidí sestoupili andělé neboli Vyšší Bytosti Světla, které obdarovali člověka rozumem a stali se součástí jeho Vyššího těla, neboli Já Krista.

Dnes nechci více soustřeďovat vaši pozornost na toto téma. Protože předvídám příliš bouřlivou reakci ze strany mnohých, kdo čtou tyto řádky. Řekl jsem dost, abych probudil vaše vědomí a dal mu nový impuls k pochopení Božské Pravdy.

Nemyslete si, že pochopíte veškerou Božskou Pravdu hned. Uplyne ještě nějaká doba, a tak pracně lidstvem osvojenou pravdu bude opět potřeba vyměnit za jinou pravdu, která ještě více přiblíží vědomí člověka k Božské Pravdě.

A tento proces poznání Božské Pravdy bude probíhat nepřetržitě.

Po vás se žádá pouze neustálá snaha poznávat Božskou Pravdu, soustředit se na její poznávání a zbavovat se jakýchkoliv dogmat, ke kterým se lidské vědomí připoutává tak rychle, protože zbavit se těchto dogmat bývá občas velice těžké a někdy způsobuje značnou bolest a odmítnutí ze strany ega lidské bytosti.

Přemýšlejte o tom, že pocit, že znáte veškerou Božskou Pravdu, je ve skutečnosti projevem vašeho ega. Jak může omezené vědomí obsáhnout neomezenou Božskou Pravdu?

Dnes jsem vám předal mnoho nových znalostí a snažil jsem se to udělat co nejjemněji, aby nevznikly příliš velké mentální a emocionální výbuchy ve vaší auře.

 

JÁ JSEM Veliký Božský Směrovatel a dnes jsem byl s vámi.

 

* * *

 

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.13.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net