Váš svět podléhá změně a tato změna může být provedena pouze cestou změny vašeho vědomí

28.05.2005 12:59

Milovaný Ježíš 

28. května 2005

 

ИисусJÁ JSEM Ježíš, který k vám dnes přišel.

Obsahem mé dnešní besedy bude materiál, bez něhož bude váš postup na vaší Cestě méně úspěšný. Proto byste si měli vybrat čas a důkladně se seznámit s tímto materiálem.

Víte, že jsem chodil po zemi asi před 2000 lety. A tato událost se stala tak významnou v očích mnoha lidí, že mnoho z nich ve mě věřilo jako v Syna Božího a ve svého Spasitele. A tato jejich víra se stala základem náboženství, které znáte jako křesťanství.

Ale musím vám říct: nikdy v celé historii své existence křesťanství neodráželo podstatu Učení, které jsem vyučoval, když jsem byl na Zemi.

Nejméně ze všeho bych chtěl zasít ve vašich myslích a srdcích nedůvěru ke křesťanství, stejně jako k jakémukoli jinému náboženství světa. Chtěl bych jen nasměrovat vaši mysl a upozornit vás ne na vnější projev Učení, jak je prezentováno ve všech vnějších křesťanských církvích, ale na vnitřní podstatu mého Učení. A pochopíte, proč jsem byl ukřižován.

A vnitřní podstatou mého Učení bylo, že tento svět je dočasným světem a musíte se připravit na přechod do nového světa, Božského světa, který je vaším pravým Domovem, odkud jste přišli a kam se vrátíte.

Neexistuje tedy žádné náboženství na tomto světě, které by odráželo podstatu mého Učení.

Tajemství spočívá v tom, že jakékoliv náboženství je přelomením Božské Pravdy v myslích lidí, jež jsou v inkarnaci a snaží se svými slovy formulovat Božskou Pravdu. A protože vědomí těchto lidí je daleko od dokonalosti, pak i Pravda, kterou představují ve vnějším náboženství, je také daleko od skutečné Božské Pravdy.

Proto Bůh vždy vysílal posly a proroky do světa, aby připomněl pravou Víru a pravé náboženství. Náboženství, které není založeno na kultu a uctívání něčeho, co je mimo vás. A náboženství založené na uctívání Jediného, který je ve vás, ve vašem srdci. Náboženství srdce, které učí univerzální Lásce ke všemu stvoření a jednotě každé částice života.

V této Víře nebo náboženství není místo pro prosazování nadřazenosti jednoho lidského jedince nad druhým lidským jedincem. V této Víře nebo náboženství jsou všichni v naprosto stejné pozici před Jediným Stvořitelem, Bohem-Stvořitelem. A všichni jsou služebníci v chrámu Páně.

Jelikož lidské vědomí je nedokonalé, stala se tato nedokonalost důvodem nerovnosti lidí. Majetkové nerovnosti, která vedla k rozdělení lidstva na bohaté a chudé a sociální nerovnosti, která vedla k rozdělení lidí na různé sociální vrstvy a kasty, což vytvořilo nerovný, nestejný přístup různých vrstev obyvatelstva ke vzdělání, informacím, různým materiálním výhodám.

Jakákoli nerovnost typická pro váš svět je důsledkem vašeho nedokonalého vědomí. Ve skutečnosti jste si všichni před svým Otcem naprosto rovni. A Nebeský Otec stejně miluje každého z vás a stará se o každého z vás.

Avšak díky svým individuálním charakteristikám, které jsou ve vás původně obsaženy, si sami vytváříte ty karmické podmínky, které vedou k omezením. A každý z vás se časem ocitá na různých stupních vývoje vašeho vědomí.

Někteří jednotlivci dostali příležitost k většímu pokroku na Cestě kvůli dřívějším zásluhám v minulých inkarnacích. Ostatní jedinci zaostávají ve svém vývoji a pro jejich vědomí je velmi obtížné pochopit i elementární znalosti.

Proto, milovaní, Bůh dovoluje tak velké množství různých vír, různých náboženství, i přesto, že mnoho z nich příliš zkresluje Božskou realitu, ale pro někoho bude tento přístup nejlepší v jeho fázi vývoje vědomí.

Jsme si plně vědomi, že diktáty, které prostřednictvím tohoto posla v současné době dáváme, budou pochopitelné pro velmi malý počet lidí. U ostatních lidí, zejména u lidí, kteří velmi pevně spojili své vědomí s jakoukoli náboženskou doktrínou, tyto diktáty nezpůsobí nic jiného než podráždění a touhu zbavit se osoby, jejímž prostřednictvím jsou diktovány.

A můžete se znovu setkat se stejnou situací, s jakou se lidstvo setkalo před 2 000 lety, když rozzlobený dav křičel: „Ukřižujte ho!“

Možná tentokrát nedojde k přímému fyzickému útoku. Ale negativní síly, které působí ve vašem světě, zajistily, že kdokoli si přeje, může mít k dispozici celý arzenál prostředků černé magie a čarodějnictví. Podívejte se na regály vašich obchodů. Při všem množství knih, kterými jsou naplněny, sotva najdete několik desítek knih, které skutečně potřebujete pro váš duchovní rozvoj a váš duchovní pokrok. Všech dalších 90 procent knih jsou duchovní náhražky, jejichž čtení je přinejlepším zbytečné a v nejhorším případě to jen destruktivně ovlivní vaši mysl, váš způsob myšlení a doslova vás naprogramuje k tomu, abyste se dopustili nesprávných činů.

Proto vždy pociťuji velkou radost, když z jemné roviny pozoruji, jak se objeví ještě jeden člověk, který dostal přístup k těmto diktátům,  vyhledá stránky, na kterých jsou umístěny, v prostorech Internetu. Tato osoba mi připomíná plamínek rozumu, lásky, aspirace, víry, který najednou zazářil v temnotě vašeho světa.

A já, když sleduji, jak stále více takových ohýnků vzplanulo v těch zemích, které rozumějí ruskému jazyku, ve kterém jsou tyto diktáty dány, lituji, že se nám dosud nepodařilo najít spolehlivé lidi, jejichž prostřednictvím bychom tyto diktáty mohli přeložit do dalších jazyků světa. Proto žádám ty z vás, kteří pociťují touhu, a chuť, a schopnost překládat nebo podporovat překlady těchto diktátů do jiných světových jazyků: prosím, nepovažujte za práci splnit mou žádost a poskytnout tuto důležitou službu světu.

Tyto diktáty jsou podobné  čerstvému větru, vtrhujícímu  do zatuchlé atmosféry lidstva. A pro některé je tento čerstvý vítr změn užitečný, protože se rádi vystavují poryvům tohoto větru a v tomto větru očekávají něco nového, co nevyhnutelně přijde na Zemi. A už to přichází skrze mysli a srdce těch, kdo čtou tyto diktáty. Na druhou stranu, mnoho z nich bude tímto čerstvým větrem tak podrážděných, že budou chtít za každou cenu uzavřít tento zdroj obnovy a uzdravení lidského vědomí. Protože budou cítit nebezpečí vycházející z tohoto zdroje, tu sílu, která může zničit jejich obvyklý způsob života a přinutit je, aby se přizpůsobili novému světu a změněným podmínkám existence v tomto světě.

Mohou, stejně jako před 2000 lety, usilovat o fyzické zničení zdroje Světla, nebo se snažit jej potlačit svými bezbožnými činy. Vzpomeňte si však na Poselství milovaného Súrji[1]. Každý, kdo podnikne jakékoli kroky proti našemu poslovi, bude nést nejtěžší druh karmy, který je vlastní vašemu světu - karmy bezbožnosti.

Každý člověk, který otevřeně nebo ve svém vědomí bojuje proti Bohu, proti Božímu Zákonu, je jako rakovinový nádor, který potřebuje léčbu, a pokud na léčbu nereaguje, je nutná neodkladná operace, která osvobodí Božský organismus od tohoto nádoru. A to se bude dělat a dělá se ve prospěch zdraví celého organismu tohoto Vesmíru, jehož je tato planeta součástí.

Vaši skuteční nepřátelé nesedí někde ve vládě a nevedou žádné náboženství ani víru. Vaši skuteční nepřátelé, s nimiž musíte vést nemilosrdný boj, jsou uvnitř vás. A to je v první řadě vaše nevědomost a vaše neochota změnit své vědomí.

A najdete tisíce důvodů, abyste ospravedlnili jakékoli své činy, jakékoli své negativní vlastnosti, myšlenky a pocity, místo abyste opustili veškerou nedokonalost a umístili všechny své připoutanosti k tomuto světu, všechny své nedostatky na oltář služby pravému Bohu, který je ve vás, ve vašem srdci.

Vím, že pro každého z vás přijde den, kdy Světlo rozumu osvětlí temnotu vaší bytosti a vy učiníte své konečné rozhodnutí a již nikdy se nebudete oddělovat ve svém vědomí od Boha, jehož částicí jste.

A vy objevíte smysl svého života a smysl své existence v naprosté poslušnosti Vůli Boží a ve své službě naplnění této Vůle v realitě kolem vás.

Váš svět podléhá změně a tato změna může být provedena pouze změnou vašeho vědomí. To je ta prostá Pravda, kterou jsem před 2000 lety přicházel učit a lidé mě raději ukřižovali, než aby změnili své vědomí.

Сož, opět stojíte před stejným dilematem a znovu se rozhodujete.

Proto vám přeji, abyste se tentokrát rozhodli správně a pokořili se konečně před Vůlí Boha a stali se Jeho upřímnými služebníky na věky věků.

JÁ JSEM Ježíš.

_________________________________________

[1]  Nikdy se nestávejte dospělými v otázkách poznání Božské Pravdy
Milovaný Súrja, 9. března 2005

 

 

Poselství Milovaného Ježíše je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu

Kniha obsahuje Poselství Milovaného Ježíše, která přinášejí hluboká Učení o Lásce k Životu, včetně svých nepřátel, Učení o uzdravení, Učení o Vnitřní Cestě, která leží v našich srdcích. Milovaný Ježíš poskytuje znalosti o Zákonech Karmy a Reinkarnace, které byly ztraceny v moderním křesťanství, o Království Božím jako stavu našeho vědomí.

 

Ježíš 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.05.28.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net