Kněz Ján Maliarik a Učení Vzestoupených Mistrů
 

 

Během duchovní práce na šíření Učení Vzestoupených Mistrů jsem se nečekaně od známé se dozvěděla informace o významné osobě ze začátku 20. století ze Slovenska, o kterém jsem nic nevěděla, ale který měl podobné myšlenky, jako v tomto Učení, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťánu Nikolajevnu Mikušinu. Jsem si jistá, že tento článek pomůže vzpomenout si na něho těm, kteří na něho nespravedlivě zapomněli..

 

Ján Maliarik (Myjava, Rakoúsko-Uhersko, 1869-1946) - významný slovenský kněz, teosof, filosof, spisovatel, světový reformátor, indolog, sociolog, evangelický farář je dnes znám a oceňován více v zahraničí, než ve svém rodném Slovensku. 

Otmar Doležal (životopisec a předseda Společnosti Jána Maliarika) potvrzoval, že i za života Jána Maliarika byli jeho skuteční ctitelé na Slovensku i v dalších zemích omezeni na užší kruh ušlechtilých příslušníků stavu uměleckého, vědeckého, filosofického a politického. Byl hluboce přesvědčen, že kdyby například duchovně probuzení Indové, Angličané, Němci měli ve svém středu tak Vznešeného Veleducha, jakým byl Ján Maliarik, že by si Jeho Božské Moudrosti vysoce vážili a oddaně šířili Jeho Odkaz po celé zemi.

 

 

Přes obětavou, náročnou a vysilující pastorační, vzdělávací a výchovnou činnost mezi farníky a jejich dětmi, po nocích neúnavně studoval všechny hlavní světové morální, náboženské, filosofické, spirituální, okultní nauky a systémy, které i sám na sobě praktikoval. 

 

 

Mimo dokonalou znalost rodné slovenštiny a úřední maďarštiny, výborné ovládání češtiny, němčiny a latiny, usilovně studoval ruštinu, polštinu, srbštinu, angličtinu, esperanto a sanskrt.

 

 

Jako hlavní cíl si v této době vytyčoval "probádat, prozkoumat a zharmonizovat všechna větší světová náboženství".

 

 

Maliarikovy Ideje, zpracované v několika desítkách publikací, pronikly v letech 1925-1938 do celého světa. Přicházely ohlasy nejen z domácího prostředí, ale i z ciziny, kde nacházel duchovní příznivce. Mezi ně patří například islandský spisovatel Ingvar Sigurdsson i indický král Mahendra Pratap Radža. 

 

 

Ve svých spisech neustále poukazuje na dvě hlavní překážky na cestě k dosažení vysokých cílů a vznešených ideálů: lidskou nevědomost a lidský egoismus. 

 

 

Za nejvýznamnější předpoklady k umravnění člověka považuje: ochranu života v jakékoliv formě (absolutní zdrženlivost masité potravy), antialkoholismus, antinikotinismus, sexuální ukázněnost a "ničeho nedávaného nebrat a nežádat".

 

 

Mistr Ján Maliarik v dlouhé řadě svých spisů položil základ a vypracoval i formy sjednocení celého lidstva. Nabízel, že je bezpečně vyvede ze spletitých a zlých politických poměrů k trvalému míru a nejracionálnějšímu rozvoji. Za všechny svoje pokrokové a mírové snahy byl Ján Maliarik - svědomí světa, umlčen a označen za šílence, aby skuteční šílenci mohli dále hnát národy ve válečném období na jatka bojišť. 

 

 

 

Jeho Idea jediného světového státu vybudovaném na základě nejdokonalejších zásad je domyšlením a dovršením základních duchovních směrů kulturního lidstva.Jako zásadní a konečný cíl musí zůstat “blažené sjednocení s Bohem" na základě rozpoznávání mezi věčným a pomíjivým. Avšak Maliarikův osvícenec v jeho zralém životním díle už není pouhým blaženým nezúčastněným pozorovatelem všech proměn, odehrávajících se v prostorovosti a časovosti projeveného jsoucna. Toto jsoucno mu už také není jen dějištěm chaotických pomíjivých a tedy bezvýznamných událostí.

Mistr Ján Maliarik zpracoval podrobně a geniálně program dalšího řízeného vývoje lidstva v Celo-Zemském Univerzálním Státě, vybudovaném na Božských zásadách a používajícím pro nejvyšší účely Božího vývoje všech výsledků i té nejmodernější vědy, všech oborů a celé tzv. kulturní a společenské nadstavby.


Nejvýraznějším svědectvím velkého mnohaletého úsilí Jána Maliarika je jeho návrh Ideálu jednotného celosvětového státního útvaru, řízeného skutečnými duchovními vůdci, kde základní články ústavy vycházejí ze Zásad Pravdy a Lásky, zahrnující všechny projevy Života.

 

V této Ideji, rozpracované v díle "Celo-Zemský Univerzální Stát" z r. 1925, se odrážejí v nové formě myšlenky již výše zmíněného Ingvara Sigurdssona, J. A. Komenského, B. Bolzana, Kampanelly, L. N. Tolstého, Mahátma Ghándího a dalších myslitelů.

 

****************************************************************************

Ideje Mistra Jána Maliarika dokonce rezonují 
i s Učením Vzestoupených Mistrů, předaných v 21. století skrze 
  Posla Velkého  Bílého Bratrstva  Taťány Nikolajevny Mikušiny.
 
 

 

Ján Maliarik uvádí: 
"Probádat, prozkoumat a zharmonizovat všechna větší světová náboženství".

 

Učení Vzestoupených Mistrů o tom:
 
 • «Musíte vystoupit na ten stupeň, který ukazuje jednotu nejen všech náboženství, existujících na světě, ale také jednotu všech lidí, kteří obývají zeměkouli.»

Pán Šiva, 5. ledna 2008  – zatim v ruštině 

 

**************************

 

Ján Maliarik říká:  

"Jsme všichni bez výjimky bratři. Co nás dělí a rozdvojuje, je toliko omyl daný relativitou bytí. Tento omyl se musí zničit a také zničen bude – za to ručí neomezená moc Boží! Bůh je prostorově Bezmezný a podstatně Všudebytný a co do moci Všemohoucí. A to musí být a také bude.“

 

Učení Vzestoupených Mistrů o tom:
 
 • «Všichni jsme jedno a máme společný Zdroj. ..A všichni ti, co se drží starého, jehož čas vypršel, budou nuceni se rozloučit s vaším světem, kterému je předurčeno, a to velmi rychle v kosmickém měřítku, stát se překrásným dokonalým světem, a vaší planetě je předurčeno proměnit se na zářící hvězdu. …»

Přítomnost Jediného, 6. března 2005

 

**************************

 

Ján Maliarik ve spise Nauka o Lásce uvádí:


«Láska je velice jemná duchovní činnost, která vyzařuje dobrotu, jež se projevuje dáváním.»

 

Učení Vzestoupených Mistrů o tom:

«Tam, kde je přítomen Bůh, tam je jen dávaní..»   

Milovaný Ježíš 25. června 2008  zatim v ruštině

 

**************************

  

Ján Maliarik učil: 

«Vaším vlastním učitelem a Mistrem je hlas vašeho nitra.»

 

Učení Vzestoupených Mistrů o tom: 
 
 • «Uvnitř vás se nachází část, která již dosáhla takzvaného povznesení během předcházejících  kosmických cyklů. Tato část vás je vaším Já Krista neboli Vyšším Já. A je to ta část vás, za pomoci které pozvedáváte všechna vaše nižší těla z této hmoty. Vaše Já Krista je vaším opěrným bodem, vaším průvodcem, který vám ukazuje cestu a vede vás. Proto je toto spojení s vyšší částí vás samotných tak nezbytné. A nyní se toto spojení stává skutečností pro stále větší a větší počet lidí, kteří se nacházejí ve vtělení. 

 • Zvýšením úrovně své energetiky získáváte možnost komunikace se svým Já Krista. A získáváte zkušenost kontaktu s vyšší částí vás samých, s vaší JÁ JSEM Přítomností. Probíhá právě to, co připouštíte ve svém vědomí. Jestli si připustíte ve svém nitru, ve svém vědomí, skutečnost, že jste schopni komunikovat se svým Vyšším Já, tak dříve nebo později získáte tuto možnost. Taťána kdysi přestala slyšet odpovědi svého Vyššího Já. Byl to pro ni šok. To znamená, že proces komunikace s vyšší částí sebe samé se stal tak přirozeným, že prostě nemohla pochopit, co bude dělat dál bez této komunikace. Stejně i vaše vědomí, pokud nepřipouští myšlenku o komunikaci se svým Vyšším Já, s Vyššími Světy, potom nemůžete získat zkušenost s takovou komunikací. ...

 • Metodik, jak komunikovat se svou vyšší částí, existuje mnoho. Předložím vám tu nejjednodušší. Máte Kamaráda. Nejlepšího a věrného Kamaráda, který žije uvnitř vás samých. A tento Kamarád vás vždy miloval a snažil se vám pomáhat takovým způsobem, jak jste mu v každé těžké situaci ve vašem životě dovolili. Mnohokrát jste pociťovali nutnost získat radu od kamaráda, radu v těžké situaci. Hledali jste kamarády vně vás. Usilovali jste o lidskou komunikaci s nimi. A v této době nejlepší Kamarád, nejvěrnější Kamarád, který je uvnitř vás, trpělivě čekal, kdy na něho obrátíte svou pozornost. …»

JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, 16. března 2005 

 

 • «Když dosáhnete určitého stupně čistoty vašich nižších těl, vaší duše, dostanete možnost komunikovat s vaším Já Krista, s vyšší částí vás samotných, a skrze vaše Já Krista dostanete příležitost komunikovat se všemi Vzestoupenými Mistry. …» 

 Ježíš, 21. března 2005   

 • «Poslouchat hlas svého srdce. Vaše srdce vám poví, co máte dělat.» 

 Milovaný Ježíš, 11. prosince 2009 

 

************************** 

 

Ján Maliarik uvádí: 

 

«Učení o cyklech je jistě božsky vznešené učení, ale patří k tomu Vševědoucnost, aby mohla být pochopena a zvládnuta silou rozumu.. Hlavní účel tohoto IV. cyklu je vyvinout ze zvířeckosti lidskost. To je však ohromně velká a těžká práce, k níž je nezbytně třeba, aby uvnitř velkého hlavního cyklu byly ještě menší cykly, totiž cykly sedmi hlavních ras. 

Charakteristikou 5. hlavní rasy je čistá lidskost, rozumnost, jíž je zvířeckost jaksi ovanuta. 

V 6. základní rase se zvířeckosti ovanuté lidskostí dotkne duchovno - s použitím lidského ovanutí, a v 7. základní rase na lidsky duchovně ovanutou zvířeckost dýchne Božství. Pak nastane přiměřená přestávka a zvířeckost bude v 5. cyklu zcela pohlcena čistou dokonalou lidskostí.

Teprve potom se staneme skutečnými lidmi a dokonale vědoucími bytostmi. I potom ještě budou zvířecí lidé, ti totiž, kteří se opozdili pro zneužívání vyšších hodnot atd. My máme kupř. dnes u sebe domácí zvířata, která představují čistou zvířeckost. Ale této zvířeckosti se prostřednictvím nás dotýká lidskost, což je pro zvířeckost požehnáním. V příštím cyklu budou z dokonalých zvířat lidské postavy a ti nejdokonalejší se stanou zvířecími lidmi s naší pomocí a my se pak staneme docela lidskými. ...»

 

Učení Vzestoupených Mistrů o tom:
 
 • «Všechno bylo přesně tak, jako dnes. Jen velmi málo lidí, patřících k nové Rase, která vyrostla uvnitř staré Rasy atlantů, bylo připraveno postoupit na další stupeň evolučního rozvoje. Vtělil jsem se na Zemi a přede mnou vyvstal úkol oddělit tento vyvolený národ, semeno budoucí Rasy, od Rasy atlantů, kteří uvízli v hříchu, a vyvést tento národ do Země Zaslíbené, aby kontinent, na kterém vládl hřích, byl zničen vodou a zmizel z povrchu zemského spolu se vzpurnými atlanty, kteří nechtěli následovat Boží Vůli. ..

 • Ale teď přišel jiný cyklus. Vědomí lidstva musí být povzneseno na další úroveň evolučního vývoje. A stejně jako v době výměny Čtvrté Rasy za Pátou, probíhají nekonečné války a nepřátelství…

 • Přišel čas nového Exodu. Exodu pro novou lidskou Rasu, která již přišla a stále přichází do vtělení, aby nahradila starou Pátou Kořenovou Rasu. A přišel čas vykonat Exodus i ve svém vědomí, oddělit se ve svém vědomí od všeho starého, přežitého. Pro lidi nové Rasy bude charakteristické především odmítání násilí v jakékoliv podobě. Neznamená to, že násilí zmizí v brzké době ze Země. Ne. Stejně tak, jako bylo třeba mnoho let, aby vyrostlo několik generací lidí, kteří by si nepamatovali na zemi hříchu Atlantidu v období tohoto Exodu, stejně tak bude potřeba výměna mnoha generací lidí, než se lidstvo bude schopno zříct násilí a pocitu boje, především ve svém vědomí. Budou celá území, obydlená lidmi s novým vědomím, a budou území, na kterých bude převládat staré vědomí a staré myšlení. A postupně území, kde převládá staré myšlení, budou jedno po druhém pokryty vodou. A objeví se nové země, které budou osidlovat lidé, patřící k nové Rase. A rozdíl mezi těmito lidmi a tou Rasou, která žije nyní, bude pouze jeden – zcela nová úroveň vědomí této Rasy a nepřijatelnost jakéhokoli smyslu pro boj a násilí pro tuto Rasu. Přišel čas pro nový Exodus, který musíte vykonat ve vlastním vědomí. ..» 

Mojžíš, 1. dubna 2005

 

 • «Mezi vámi se nacházejí zástupci třetí, čtvrté, páté a již i šesté zakládající(výchozí) rasy. Nyní nadešlo období volby pro ty, kteří musí postoupit na následující úroveň, ale nemohou to uskutečnit z důvodu vlastní lenivosti a pasivity. Mluvím o těch zástupcích páté generace výchozí rasy, kteří se nesnaží stoupat nahoru po žebříku a pokračují v tom stylu života, jako by se na světě nic nestalo. Jako by se nic nezměnilo, a všechny procesy se nezrychlily. …» 

Sanat Kumara, 07. ledná 2007

 

 • «Nadešel čas, kdy mají do vtělení vstoupit představitelé nové rasy. Už velice dlouho čekají na možnost svého vtělení. A proto, aby mohli vstoupit do vtělení, musí být na Zemi založeny odpovídající podmínky. Země musí být maximálně očištěna od všeho mrtvého a překonaného. Jinak tato zlatá mládež světa, nejlepší představitelé lidstva nebudou moci přebývat v takových podmínkách, které jsou na Zemi dnes…»

Kuan Jin, 23. prosince, roku 2009

 

 • «To je důvod, proč jsme mluvili o tom, že je třeba vytvoření samostatných osad, v nichž budou vytvořeny podmínky pro příchod jedince, který  patří k šesté a sedmé zásadní rase a dokonce i pro ztělesnění Vzestoupených Mistrů. ...»

Gautama Buddha, 15. ledna 2010

 

 

Přednášky na základě "Tajné Doktriny", syntéza věd, náboženství a filozofií (1888) - zatím v ruštině:

 

**************************

 

Ján Maliarik psal: 
 

«Člověk je tak dokonalý a svrchovaný, že nic nepotřebuje, nikde nic nemusí hledat, má všechno, všechno, všechno sám v sobě, všechny světy, všechna nebesa, všechny Bohy».

 

Učení Vzestoupených Mistrů o tom:
 
 • «Vše je Bůh. Všechno, co vás obklopuje, vše, na co vaše oči stačí – vše je Bůh. I vy jste Bůh. Ano, i vy jste Bohem ve vtělení, ale jenom tehdy, když dodržujete určité podmínky, které jsou nevyhnutelné pro to, aby se projevila vaše skutečná Božská podstata. ... .

 • Vy jste toto všechno, a současně jste individualizací Božství ve vaší omezené fyzické podobě. Právě vaše fyzická podoba je tím, co vás odděluje od plné Božskosti. Proto je vám tato podoba dána jenom dočasně, abyste mohli vyzkoušet sami sebe v pozemském životě po mnoho miliónů let, procházejíce tisíci a desítkami tisíc svých pozemských vtělení. Využíváte tuto podobu pro ty účely, pro které si Bůh přeje, abyste ji používali. Bůh si přeje vyjádřit sebe skrze vaši fyzickou podobu. A vaším úkolem je dát Bohu příležitost projevit se skrze vás. Musíte podřídit svůj život Bohu, kterým jste. A to je úkol každého z vás. Musíte se starat o svou podobu, zachovávat ji v pořádku, živit ji vším potřebným. Avšak nikdy nesmíte zapomínat, že jste Bohem, a proto nemůžete dělat to, co je nedůstojné Boha. ...

 • Je velmi důležité neustále mít před očima vzor k následování. Váš svět je světem forem, proto je pro vás velmi důležité stále si vizuálně představovat Božství, kterým jste. … »

Pan Šiva, 2. dubna 2005

 

 • «Ve vás, v každém z vás je umístěn potenciál - býti Bohem. Vy jste ve skutečnosti Bohové. A vaším úkolem je postupně zmocnit se vašeho Božství. Povolit Božství vejít do vašeho vnějšího vědomí. Věřte, vy nejste lidé, kteří budou hrát roli Boha, vy jste Bohové, kteří dočasně přišli hrát roli lidí. A vaše Božství je ukryté před vaším vnějším vědomím a vaše schopnosti spí uvnitř vás, dokud zcela nesplníte svoji roli v tomto světě…»

Milovaný Kuthumi, 8. května 2005

 

 **************************

 

Ján Maliarik uvádí: 
 

«Vývoj se děje spirálovitě vždy výš a výše».

 

Učení Vzestoupených Mistrů o tom:
 

 

«.. pokaždé se snažím dát do svého Poselství, jak je možné větší energetický impuls, který by motivoval vás k probuzení a rozvoji dopředu, na vzestupné spirále evoluce…»

Pán Šiva, 5. ledna 2010 – zatím v ruštině

 

«...uvolňováním svých negativních vlastností nebo negativních návyků jednoho po druhém, budete schopni pohybovat se vpřed a nahoru po spirále evolučního vývoje.» 

JÁ JSEM TO CO JÁ JSEM, 12. ledna 2010 – zatím v ruštině

 

**************************

 

Potvrzuje to a Místr Saint-Germain ve stejném Učení:

 

 • «Ale rád bych vám připomněl, že my, Vzestoupené Zástupy a nevzestoupené lidstvo, dohromady tvoříme jediné tělo Boha. Jsme jedním. A jsme nesmrtelní.  …

 • Už brzy, v průběhu následující Šesté Rasy, lidstvo odmítne hrubou potravu. A bude se živit koncentrovanou Božskou energií, vlévající se přes čakry do nižších těl a vyživující tato těla. Zní to fantasticky, ale bude tomu tak. Stanete se rasou duchovních bytostí a budete si moci vzpomenout na všechny své životy na Zemi, na stále drobnější detaily každého svého života. Ale chci vám říci, že první, o co se budete snažit, bude nikdy si nevzpomenout na tuto vaši pozemskou zkušenost. Pro vaše jemné duše budou vzpomínky na tuto zkušenost k nevydržení. …»

Saint-Germain, 25. března 2005

 

 • «Jestliže se neustále soustřeďujete na problémy, budete se setkávat s problémy, ale soustředíte-li se na úspěch, pak vás bude stále doprovázet úspěch!...

 • Vše, co se s vámi v životě děje, je podmíněno vámi samotnými a volbami, které jste učinili v minulosti. Veškeré události mají svou příčinu v dřívějších volbách i v dřívějších nekvalitních stavech vašeho vědomí. Proto skutečná příčina všeho, s čím se v životě setkáváte, leží uvnitř vás, ve vašem vědomí. A ty záporné energie, které ve vás přebývají, k vám přitahují negativní situace z prostoru. Vy sami si v podstatě vytváříte iluzi, abyste ji pak, když se s ní setkáte, rozptýlili. …

 • Umějte se na jakoukoliv situaci podívat z té pozitivní strany. Je důležité si na svou situaci zvolit správný úhel pohledu. …

 • Je to vaše Božská podstata, zlato, které leží v hlubině vaší bytosti. Musíte jen zvýšit úsilí, abyste rozhrnuli tu karmickou zátěž, která vám brání využít váš poklad. ..»

Saint-Germain, 10. prosince 2009

 

 • «Lidstvo na Zemi totiž prochází určitými fázemi svého vývoje. Tyto etapy můžeme nazvat jako kořenové rasy a podrasy. Nyní jsou na Zemi vtěleni ti zástupci čtvrté a páté kořenové rasy, kteří zaostali za svými bratry, nacházejícími se v nehmotné sféře a čekajícími na své vtělení v šesté kořenové rase…»

Saint-Germain, 10. ledna 2010

 

 • «.. nic se vám nepodaří, dokud nevstoupíte do vnitřního souznění s Božským světem. Zlatý Věk není nutno stavět mimo vás. Zlatý Věk je třeba nastolit, a to především, ve vás samotných. Ve vašem bytí. Za tím účelem je třeba změnit svoje vědomí. Je třeba změnit svoji vnitřní podstatu. A to, co je zvenčí, mimo vás, bude poslušně opakovat to, co je ve vás.. …

 • Nepřemýšlejte o ničem vnějším. Přemýšlejte o kvalitách své duše. Vnější se dostaví samo, jestli ve vašem nitru zazáří valounky zlata, obarvující vaši auru zlatou barvou osvícení. …

 • Libovolné podmínky, libovolný systém a jakékoliv okolnosti Bůh použije proto, abyste se mohli rozvíjet. Abyste mohli rozvíjet své duše. …»

Saint-Germain, 9. června 2010

 

 • «Všechno, milovaní, spočívá ve vašem vědomí. A tím, že budete kultivovat správný postoj, správné vzorce chování a vyžadovat morální standardy chování ve společnosti, můžete dosáhnout významných změn v několika málo letech. …

 • Je třeba projevit lásku a soucit k lidem, kteří lásku a soucit potřebují, a my vám dáme Božskou příležitost změnit společnost! …»

Saint-Germain, 18. června 2011

 

 • «…všemu, co bude vibrovat na frekvencích Radosti, Lásky a Božské Svobody, se v příštím roce i v letech následujících dostane nevídané podpory Nebes. Vše, co odmítne přijmout nové energie, bude postupně ztrácet své výsadní postavení ve světě. Staré společenské instituce, které jsou založeny na minulých energiích a vibracích odcházející epochy, budou postupně nahrazeny novými institucemi. Já podporuji ty, kteří se nebojí změn, ty, kteří jsou ochotni ve svém životě hájit zásady Božské Svobody a kolektivismu. Podporuji všechny, kteří jsou připraveni na spolupráci, která je založena ne na principech osobních výhod, ale na principech Obecného Blaha a Dobra. …»

Saint-Germain, 30. prosince 2011

 

**************************

 • Musíte se vrátit k souznění s Božskou částí vás samých. Pouze v tomto stavu, kdy souzníte s Božím světem, můžete vidět ze správného úhlu pohledu to, co se děje ve vašem světě. …

 • ... pro novou éru bude charakteristický kolektivismus, svoboda a vztahy, které budou založeny na přátelství a lásce! …» 

Saint-Germain, 26. června 2012

 

 • «Vaše srdce jsou nejdokonalejším nástrojem rozpoznávání ve vašem světě. A když neposloucháte vaše srdce, začínáte poslouchat váš rozum, který vám vždy dokáže, proč je pohodlnější a bezpečnější někoho následovat. ...

 • I samotný váš život má menší hodnotu než Bůh a následování Jeho Zákona. Protože když odevzdáváte svůj život za Boha, získáváte Život věčný. Ale následováním krátkodobých zájmů a zálib iluzorního světa ztrácíte svou duši navždy. ..» 

Saint-Germain, 26. června 2013

 

**************************

Natália Limonová, Praha-východ

 

Děkuji za pomoc: 

panu Josefu Oršulíkovi,

paní Věře Horké,

paní Jarmile Lipárové,

paní Růžence Hermanové

 

Zdroje:

1. Knihy Mistra Kňaza Jána Maliarika 

    https://www.maliarik.wz.cz/knihyKJMkestazeni.html

 

2. Databaze knih 

    https://www.databazeknih.cz/zivotopis/jan-maliarik-36615

 

3. Několik poznámek o astrologii, Kňaz Ján Maliarik (2. 9. 1929) 

    https://astrolot.cz/letopisy/87maliarik.html

 

4. Poselství Vzestoupených Mistrů v 21. století předaná prostřednictvím Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťány Nikolajevny Mikušiny v češtině

https://www.sirius-cz.net/poselstvi/ 

 

5. Originál webů s Poselstvím Vzestoupených Mistrů v 21. století předaná prostřednictvím 

    Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťány Nikolajevny Mikušiny, v ruštině  

https://sirius-ru.net/dictations/index.htm

______________________________________________________

 

Děkujeme za Váš názor na email: sirius@sirius-cz.net

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net